Förslag till resolution - B6-0636/2006/REV1Förslag till resolution
B6-0636/2006/REV1

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

6.12.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Jerzy Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn‑Kubicka, Wojciech Roszkowski och Marek Aleksander Czarnecki
för UEN-gruppen
om toppmötet mellan EU och Ryssland

Förfarande : 2006/2658(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0636/2006
Ingivna texter :
B6-0636/2006
Antagna texter :

B6‑0636/2006

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna, deras medlemsstater och Ryssland, vilket trädde i kraft den 1 december 1997,

– med beaktande av EU:s och Rysslands mål som formulerades i ett gemensamt uttalande efter toppmötet i S:t Petersburg den 31 maj 2003, nämligen att upprätta ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete när det gäller yttre säkerhet samt ett gemensamt område för forskning och utbildning som även omfattar kulturella aspekter.

– med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om tryggad energiförsörjning i Europeiska unionen,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2006 om förbindelserna mellan EU och Ryssland efter mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja,

– med beaktande av toppmötet mellan EU och Ryssland i Helsingfors den 24 november 2006,

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Goda relationer till grannländerna och samarbete mellan EU och Ryssland är viktigt för stabiliteten, säkerheten, och det ekonomiska välståndet på hela den europeiska kontinenten.

B. Det långsiktiga samarbetet mellan EU och Ryssland måste grundas på gemensamma värderingar, och således omfatta mänskliga rättigheter, marknadsekonomi, rättssäkerhet och demokrati.

C. Ryssland har deklarerat att dess fulla deltagande i FN, G8 och Europarådet utgör en hörnsten i landets utrikespolitik.

D. Trygg energiförsörjning är en av de största utmaningarna för Europa och ett av de viktigaste områdena för samarbetet med Ryssland, och EU importerar cirka en fjärdedel av sin gas och olja från Ryssland och är den mest pålitliga konsumenten av Rysslands export.

E. Goda förbindelser mellan Ryssland, dess grannländer och EU kräver respekt för dessa länders oberoende och rätt att välja i vilken riktning de skall utvecklas samt deras politiska och ekonomiska partner, liksom full respekt för deras territoriella integritet.

F. Rysslands regering respekterar inte frihandelsprinciperna, utan inför utan motivering långsiktiga importstopp mot sina grannländer, inklusive länder som är medlemmar i EU.

G. De ryska myndigheterna har meddelat att Ryssland kan komma att införa ett embargo mot jordbruksprodukter från Europeiska unionen efter att Bulgarien och Rumänien anslutit sig till EU.

H. Ryssland införde i början av 2006 ett förbud mot import av jordbruksprodukter (vin, frukt och grönsaker) från Moldavien och Georgien, vilket starkt hämmar den ekonomiska utvecklingen i de båda länderna.

I. Den ryska journalisten Anna Politkovskaja blev skjuten i Moskva den 7 oktober 2006, och enligt utredarna hade mordet anknytning till hennes rapportering om de brutala mord som begåtts av de ryska trupperna i Tjetjenien.

J. Den politiske motståndaren Alexander Litvinenko avled den 23 november i London efter att ha förgiftats, och i sitt brev från dödsbädden anklagade han de ryska myndigheterna för att ligga bakom den dödliga förgiftningen.

1. Europaparlamentet erkänner hur viktigt det är att ha Ryssland som samarbetspartner och bekräftar sitt engagemang för att utveckla de fyra gemensamma områdena och fortsätta att göra framsteg i samband med de dialoger som förs mellan EU och Ryssland utifrån gemensamma mål och värderingar.

2. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av det protokoll som innebär en överenskommelse om att stegvis avskaffa omotiverade avgifter för att flyga över Sibirien. Även om detta är ett viktigt framsteg anser emellertid parlamentet att detta inte är någon betydande bedrift, eftersom den tidsfrist som fastställts till 2013 ligger alltför långt fram i tiden och kommer att innebära ytterligare, olagliga avgifter för de europeiska flygbolagen.

3. Europaparlamentet konstaterar att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland löper ut i slutet av 2007. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till Ryssland om att arbeta för de mål som fastställts för partnerskaps- och samarbetsavtalet och för de fyra gemensamma områdena, bland annat i fråga om demokratins, de mänskliga rättigheternas och den politiska frihetens överlägsenhet. Parlamentet konstaterar att Ryssland måste vidareutvecklas för att bli ett demokratiskt land som fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna.

4. Europaparlamentet beklagar att förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland inte kunde inledas som planerat vid toppmötet den 24 november 2006. Sådana samtal bör föras med respekt för båda parter.

5. Europaparlamentet är mycket oroligt över de ryska myndigheternas försök att förstöra EU:s sammanhållning genom att utöva omfattande ekonomiska och handelsmässiga påtryckningar mot vissa medlemsstater. Dessutom är det oroväckande att Ryssland tillämpar högre importkrav gentemot länder som det vill påverka. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att visa solidaritet och samstämmighet i de fortsatta förhandlingarna och förbindelserna med Ryssland.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att allt ekonomiskt stöd som Ryssland beviljas kopplas till utvecklingen av demokratiska standarder i landet.

7. Europaparlamentet understryker att varje ytterligare steg för att skapa gemensamma områden måste kopplas till utvecklingen i människorättsdialogen mellan EU och Ryssland. Dessutom bör det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet innehålla ytterligare element och villkor för att stärka människorättsklausulen.

8. Europaparlamentet understryker att väsentliga framsteg i samarbetet på energiområdet förutsätter att de ryska myndigheterna accepterar bestämmelserna i energistadgefördraget. För att framsteg skall kunna göras när det gäller att öppna Europas marknad för ryska företag måste europeiska företag garanteras större tillgång till de ryska resurserna och Rysslands energitransportnät.

9. Europaparlamentet hävdar att Polen lade in sitt veto mot inledandet av förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet för att göra gemenskapen uppmärksam på det diskriminerande förbud mot import av polskt kött som sedan länge tillämpas. Denna sanktion, liksom de importförbud som införts mot andra medlemsstater i EU och länder som angränsar till Ryssland, grundades på falska och manipulerade veterinärhandlingar, medan det polska köttet i själva verket uppfyller EU:s krav enligt de undersökningar som genomförts av EU:s organ. Kommissionen och rådet uppmanas att vidta effektiva åtgärder, eventuellt i form av sanktioner, om Ryssland fortfarande vägrar att upphöra med embargot.

10. Europaparlamentet är oroligt över de ryska myndigheternas förklaringar om att de kommer att tillämpa restriktioner mot jordbruksprodukter från EU efter att Bulgarien och Rumänien anslutit sig till EU.

11. Europaparlamentet konstaterar att alla de ekonomiska reformer av betydande omfattning som har inletts i Ryssland uppvisar allvarliga brister och de strukturella reformer som planerats inom bland annat vård-, utbildnings- och gassektorn samt de dominerande statligt ägda bankerna har inte avancerat.

12. Europaparlamentet är oroligt över regeringens beslutsamhet när det gäller att öka sitt aktieinnehav i företag som anses vara av strategisk betydelse, eftersom detta väcker den grundläggande frågan om statens roll i en marknadsekonomi och privatiseringsprocessen i Ryssland, där statens inflytande i den mäktiga nationella oligarkins ekonomi ökar stadigt.

13. Europaparlamentet anser att det faktum att privatiseringsprocessen inom ekonomin nyligen avbröts innebär allvarliga problem för de fyra gemensamma områdenas framtid.

14. Europaparlamentet påpekar att undertecknandet och ratificeringen av de vilande gränsöverenskommelserna mellan Estland och Ryssland och Lettland och Ryssland har fortsatt hög prioritet för förbindelserna mellan EU och Ryssland, och att frågan bör hanteras på ett konstruktivt och rättvist sätt som är acceptabelt för alla inblandade parter. Parlamentets ståndpunkt, som också togs upp i parlamentets resolution av den 26 maj 2005, är att ratificeringen av gränsöverenskommelsen med Estland och undertecknandet och ratificeringen av gränsöverenskommelsen med Lettland måste vara en förutsättning för undertecknandet av överenskommelsen mellan EU och Ryssland om enklare viseringsregler.

15. Europaparlamentet anser det vara oroväckande att begreppet ”yttrandefrihet” kränks i Ryssland och att journalister och andra personer som kritiserar regeringen utsätts för systematiska hot, trakasserier och mord under ”oförklarliga omständigheter”. Dessutom uppmärksammar parlamentet att det därav följande klimat av straffrihet där mördare inte tycks ha någon respekt för lagen i hög grad skadar Rysslands rykte. Parlamentet understryker klart och tydligt att ett oberoende rättsväsen utgör demokratins hörnsten. Parlamentet påpekar att denna utveckling inverkar på dels det ryska folkets situation, dels Rysslands utlandsförbindelser, och så länge man inte lyckas vända denna utveckling kommer det att vara svårare att utveckla partnerskapet mellan EU och Ryssland.

16. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att avhålla sig från omotiverade imperialistiska ambitioner. Ryssland uppmanas att dra tillbaka sitt stöd för de separatistiska styrkorna i Georgien och att på ett konstruktivt sätt arbeta för en fredlig lösning på konflikterna, i synnerhet genom att upprätta normala förbindelser med Georgien, med full respekt för Georgiens suveränitet och territoriella integritet. I detta syfte måste man bland annat upphöra med att tillämpa dubbla normer gentemot företag och med att förfölja människor på grund av deras nationalitet, samt häva det omotiverade förbudet mot känslig export från Georgien till Ryssland.

17. Europaparlamentet upprepar att de nuvarande fredsbevarande styrkorna i Sydossetien inte har lyckats fullfölja sitt uppdrag och att det därför är mycket viktigt att ersätta de militära OSS-styrkorna med internationella fredsbevarande uppdrag för att säkra stabiliteten i konfliktområdet.

18. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att de åtgärder som Ryssland hittills vidtagit mot Georgien får enorma ekonomiska, politiska och humanitära konsekvenser, och uppmanar därför de ryska myndigheterna att häva det omotiverade förbudet mot känslig export från Georgien till Ryssland samt att stoppa det pågående förtrycket mot etniska georgier som är bosatta i Ryssland.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas och Rysslands regeringar och parlament.