Förslag till resolution - B6-0665/2006Förslag till resolution
B6-0665/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

11.12.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Gerardo Galeote
för PPE-DE-gruppen
om Sacharovpriset

Förfarande : 2006/2683(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0665/2006
Ingivna texter :
B6-0665/2006
Debatter :
Antagna texter :

B6‑0665/2006

Europaparlamentets resolution om Sacharovpriset

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sacharovpriset för tankefrihet inrättades 1988 och utgör sedan dess ett av Europaparlamentets många stöd för de mänskliga rättigheterna och demokratin, och är en form av erkännande för dem som kämpar mot förtryck, intolerans och orättvisa i världen.

B.  Bland annat följande personer och organisationer har tilldelats priset: Anatoli Marchenko (1989), Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaci (1991), Laz Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasrin (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), Basta Ya (2000), Nurit Peled, Izzat Ghazzawi och Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan och Förenta nationerna (2003), Vitryska journalistförbundet (2004), Damas de Blanco (Kuba), Reportrar utan gränser och Huawa Ibrahim (2005) samt Alexander Milinkievic (2006).

C.  1990 års pristagare, dissidenten Aung San Suu Kyi från Myanmar som sitter i husarrest, och 2005 års pristagare, den kubanska rörelsen Damas de Blanco, har fortfarande inte fått tillstånd att resa för att ta emot priset.

D.  Talmanskonferensen har beslutat att skicka två delegationer till Kuba respektive Myanmar för att ta kontakt med pristagarna och kontrollera deras personliga situation.

E.  Andra pristagare, till exempel Payá Sardiñas som fick Sacharovpriset 2002, har efter det att priset tilldelades inte tillåtits åka till EU-institutionerna, vilket Europaparlamentet flera gånger önskat.

1.  Europaparlamentet beklagar med eftertryck att dessa pristagare fortfarande inte har fått tillstånd att själva åka och ta emot sitt pris, vilket i sig utgör en kränkning av en av människans grundläggande rättigheter, nämligen friheten att resa in i och ut ur sitt eget land, som är en rätt som uttryckligen tas upp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet anser det oacceptabelt, mot bakgrund av talmanskonferensens beslut om att skicka två delegationer till Myanmar och Kuba, att myndigheterna i dessa två länder kan neka delegationerna inresetillstånd.

3.  Europaparlamentet välkomnar talmanskonferensens beslut av den 16 november i år, om att skapa en uppföljningsmekanism för Sacharovprisets mottagare och att alltid skicka en delegation från Europaparlamentet för att träffa de pristagare som inte har fått tillstånd av myndigheterna i sina länder att själva närvara vid prisutdelningen.

4  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att Oswaldo Payá Sardiñas som tilldelades Sacharovpriset 2002 skall få besöka EU:s institutioner.

5.  Europaparlamentet uppmanar sin talman att vidta de åtgärder som krävs för att dessa beslut skall kunna genomföras.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Myanmars och Kubas regeringar, parlamentet i Myanmar, nationalförsamlingen i Kuba och till FN:s råd för mänskliga rättigheter.