Forslag til beslutning - B6-0024/2007Forslag til beslutning
B6-0024/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

16.1.2007

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Vittorio Agnoletto, André Brie, Willy Meyer Pleite
for GUE/NGL-Gruppen
om fængsling og retsforfølgelse i Libyen af fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge på grund af anklager i forbindelse med hiv/aids-sagen fra 1999 på børnehospitalet i Benghazi

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0024/2007

Procedure : 2006/2676(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0024/2007
Indgivne tekster :
B6-0024/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0024/2007

Europa-Parlamentets beslutning om fængsling og retsforfølgelse i Libyen af fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge på grund af anklager i forbindelse med hiv/aids-sagen fra 1999 på børnehospitalet i Benghazi

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 11. oktober 2004, hvori der blev udtrykt alvorlig bekymring over hospitalspersonalets tilstand, dets beslutning om at yde bistand til de libyske sundhedsmyndigheder, udtalelserne fra EU's formandskab om dødsdommen fra straffedomstolen i Libyen over fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge, udtalelsen fra kommissær Ferrero-Waldner om den libyske domsafsigelse i Benghazi-sagen af 19. december 2006, og udtalelserne fra Europa-Parlamentets formand af 30. november og 20. december 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at de libyske myndigheder den 9. februar 1999 tilbageholdt en række bulgarske læger og sygeplejersker, der arbejdede på "Al-Fatih"-hospitalet i Benghazi, og til, at der ved den libyske folkedomstol den 7. februar 2000 blev indledt en retssag mod seks bulgarske statsborgere, en palæstinenser og ni libyere med anklage om, at de bevidst skulle have smittet 393 børn med hiv-virus, og at anklagen om konspiration senere blev frafaldet,

B.  der henviser til, at domstolen den 6. maj 2004 dømte fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge til døden ved skydning; der henviser til, at Libyens højesteret den 25. december 2005 traf afgørelse i sagen om appel af dødsdommen og henviste sagen til fornyet domstolsprøvelse, og til, at der den 11. maj 2006 blev indledt en ny retssag, som førte til, at dødsdommene blev stadfæstet den 19. december 2006,

C.  der henviser til, at kendte internationale hiv/aids-eksperter i 2003 efter anmodning fra de libyske myndigheder fremlagde en rapport, der kategorisk konkluderede, at spredningen af hiv-virus skyldtes en intern smitte på hospitalet, som begyndte, inden de anklagede ankom til Libyen; der henviser til, at der i nye publikationer fremlægges klare videnskabelige beviser for oprindelsen og tidspunktet for Benghazi-smitten, og at alle disse klare beviser på de anklagedes uskyld er blevet ignoreret,

D.  der henviser til, at EU i november 2004 lancerede en hiv-handlingsplan for Benghazi, som omfattede teknisk og lægelig bistand til de smittede børn og deres familier samt støtte til de libyske myndigheder med henblik på bekæmpelse af aids; der henviser til, at der er tildelt to millioner euro fra EU's budget til finansiering af planen, at implementeringen af denne handlingsplan er fremskreden, med støtte fra Kommissionen og EU's medlemsstater, og at en stor del af de smittede børn har modtaget behandling på hospitaler i medlemsstaterne,

E.  der henviser til, at der i januar 2006 blev etableret en fond (Benghazi International Fund) som en ikke-udbyttegivende ngo med henblik på at bidrage til udviklingen at den lokale hospitalsinfrastruktur i Benghazi, forbedre behandlingen af patienterne og yde støtte til deres familier,

1.  fordømmer dødsdommen over fem bulgarske sygeplejersker, Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka og Snezhana Dimitrova, og en palæstinensisk læge, Ashraf al-Haiui, som allerede har tilbragt otte år i fængsel i forbindelse med hiv/aids-sagen på hospitalet i Benghazi fra 1999;

2.  gentager sin stærke og principielle modstand mod dødsstraf i hele verden - og mod henrettelser; opfordrer Rådet til at fremme afskaffelsen af dødsstraf i hele verden og et moratorium for henrettelser;

3.  gør opmærksom på, at EU ikke kan acceptere denne dom, og har tillid til, at sagen nu vil blive henvist til en højere myndighed med henblik på hurtigst muligt at finde en retfærdig løsning;

4.  gentager sin alvorlige bekymring over det grundlag, de anklagede er blevet retsforfulgt på, den behandling, de har modtaget under fængslingen, og de lange forsinkelser i processen;

5.  opfordrer de kompetente libyske myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at ændre og annullere dødsdommen og bane vejen for en snarlig løsning af sagen på et humanitært grundlag, hvorved de nødvendige forudsætninger for fortsættelsen af Fællesskabets politik for forbindelserne med Libyen opfyldes;

6.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til fortsat at yde bistand til gennemførelsen af hiv-handlingsplanen og støtte the Benghazi International Fund med henblik på at lindre de smittede børns og deres familiers lidelser og hjælpe de libyske myndigheder med at forebygge og bekæmpe spredningen af hiv-smitte i landet;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Libyens regering og parlament, Europarådets Parlamentariske Forsamling og De Forenede Nationers generalsekretær.