Πρόταση ψηφίσματος - B6-0024/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0024/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

16.1.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Vittorio Agnoletto, André Brie και Willy Meyer Pleite
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0024/2007

Διαδικασία : 2006/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0024/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0024/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0024/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 11ης Οκτωβρίου 2004 στο πλαίσιο των οποίων εκφράζεται βαθιά ανησυχία για τη δυσχερή θέση του ιατρικού προσωπικού, η απόφασή του να παράσχει βοήθεια στις υγειονομικές υπηρεσίες της Λιβύης, η δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ σχετικά με την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιβύης να καταδικαστούν σε θάνατο οι πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και ο παλαιστίνιος γιατρός, η δήλωση της Επιτρόπου Ferrero-Waldner σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Λιβύης της 19η

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 1999 οι αρχές της Λιβύης προέβησαν στην κράτηση ορισμένων βουλγάρων ιατρών που εργάζονταν στο νοσοκομείο "Al-Fatih" της Βεγγάζης και ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2000 άρχισε η δίκη έξη βουλγάρων πολιτών, ενός παλαιστινίου και 9 Λιβύων ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου της Λιβύης με την κατηγορία της εκ προθέσεως μόλυνσης 393 παιδιών με το ιό HIV, ενώ η κατηγορία για συνομωσία απεσύρθη αργότερα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαΐου 2004 το δικαστήριο καταδίκασε πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και έναν παλαιστίνιο γιατρό σε θάνατο δια τυφεκισμού· ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2005 το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιβύης εξέδωσε την ετυμηγορία του σχετικά με την έφεση στη θανατική ποινή και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα δίκη που διεξήχθη στις 11 Μαΐου 2006 επεκύρωσε τις θανατικές ποινές της 19ης Δεκεμβρίου 2006,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Λιβύης, διάσημοι διεθνείς εμπειρογνώμονες για το HIV/AIDS συνέταξαν μια έκθεση που κατέληξε κατηγορηματικά στο συμπέρασμα ότι η εξάπλωση του ιού HIV οφειλόταν σε μόλυνση εντός του νοσοκομείου που είχε αρχίσει πριν από την άφιξη των κατηγορουμένων στη Λιβύη· ότι πρόσφατες δημοσιεύσεις παρέχουν ισχυρά επιστημονικά τεκμήρια σχετικά με την προέλευση και τη χρονική στιγμή της μόλυνσης στη Βεγγάζη· ότι όλα αυτά τα ισχυρά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της αθωότητας των κατηγορουμένων παρεβλέφθησαν και δεν ελήφθησαν υπόψη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο του 2004 η ΕΕ ξεκίνησε ένα "Σχέδιο Δράσης HIV για τη Βεγγάζη", που περιλαμβάνει τεχνική και ιατρική βοήθεια στα παιδιά που υπέστησαν τη μόλυνση και στις πληγείσες οικογένειες, καθώς και υποστήριξη στις αρχές της Λιβύης για την καταπολέμηση της ασθένειας AIDS· ότι 2 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του σχεδίου· ότι η εφαρμογή του Σχεδίου αυτού Δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την υποστήριξη της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ· ότι πολλά παιδιά που έχουν υποστεί τη μόλυνση έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομεία των κρατών μελών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2006 ιδρύθηκε ένα Διεθνές Ταμείο για τη Βεγγάζη ως μη κερδοσκοπικός και κυβερνητικός οργανισμός προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών ιατρικών υποδομών στη Βεγγάζη, να βελτιώσει τη θεραπεία των ασθενών και να παράσχει βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες,

1.   καταδικάζει την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιβύης της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που επανεξέτασε την υπόθεση και καταδίκασε σε θάνατο τις πέντε βουλγάρες νοσοκόμες, Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka, Snezhana Dimitrova και ένα παλαιστίνιο γιατρό, τον Ashraf al-Haiui, που ήδη εκρατούντο επί οκταετία σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο της Βεγγάζης το 1999·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή και για λόγους αρχών αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στις εκτελέσεις· καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει την κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως, καθώς και ένα μορατόριουμ για τις εκτελέσεις·

3.   επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχθεί την απόφαση αυτή και πιστεύει ότι το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί σε μια ανώτερη αρχή προκειμένου να εξευρεθεί μια σωστή και δίκαιη λύση έγκαιρα·

4.   επαναλαμβάνει τις σοβαρές τους ανησυχίες σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η δίωξη των κατηγορουμένων, τη μεταχείρισή τους ενώ ήσαν υπό κράτηση και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία·

5.   καλεί τις ενδιαφερόμενες λιβυκές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αναθεώρηση και την ακύρωση της θανατικής ποινής και να ανοίξουν το δρόμο για μια σύντομη επίλυση της υπόθεσης σε ανθρωπιστική βάση, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της κοινής πολιτικής δέσμευσης με τη Λιβύη·

6.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης HIV και την υποστήριξη του Διεθνούς Ταμείου Βεγγάζης προκειμένου να ανακουφιστούν τα παιδιά που έχουν υποστεί τη μόλυνση και οι οικογένειές τους και να βοηθηθούν οι αρχές της Λιβύης στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διασποράς του ιού HIV στη χώρα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λιβύης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.