Päätöslauselmaesitys - B6-0024/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0024/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

16.1.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Vittorio Agnoletto, André Brie ja Willy Meyer Pleite
GUE/NGL-ryhmän puolesta
viiden bulgarialaisen sairaanhoitajan ja palestiinalaisen lääkärin vangitsemisesta ja oikeudenkäynnistä Libyassa Bengasin lastensairaalassa vuonna 1999 ilmenneisiin hiv/aids-tapauksiin liittyneiden syytteiden johdosta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0024/2007

Menettely : 2006/2676(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0024/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0024/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0024/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma viiden bulgarialaisen sairaanhoitajan ja palestiinalaisen lääkärin vangitsemisesta ja oikeudenkäynnistä Libyassa Bengasin lastensairaalassa vuonna 1999 ilmenneisiin hiv/aids-tapauksiin liittyneiden syytteiden johdosta

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston ja ulkosuhteiden neuvoston 11. lokakuuta 2004 antamat päätelmät, joissa ilmaistaan syvää huolestuneisuutta hoitohenkilökuntaa koskevasta huonosta tilanteesta, sen päätöksen antaa tukea Libyan terveydenhuoltopalveluille, EU:n puheenjohtajavaltion julkilausuman, joka koskee Libyan rikostuomioistuimen viidelle bulgarialaiselle sairaanhoitajalle ja yhdelle palestiinalaiselle lääkärille langettamaa kuolemantuomiota, komission jäsenen Ferrero-Waldnerin 19. joulukuuta 2006 antaman lausunnon libyalaisen tuomioistuimen Bengasin tapauksessa antamasta tuomiosta sekä Euroopan parlamentin puhemiehen 30. marraskuuta ja 20. joulukuuta 2006 antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Libyan viranomaiset pidättivät 9. helmikuuta 1999 muutamia Bengasin Al-Fatih-sairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluvia bulgarialaisia työntekijöitä ja että libyalaisessa tuomioistuimessa käynnistettiin 7. helmikuuta 2000 oikeuskäsittely kuutta Bulgarian kansalaista, yhtä palestiinalaista ja yhdeksää libyalaista vastaan syytettynä hi-viruksen tahallisesta tartuttamisesta 393 lapseen, ja että salaliittosyyte peruttiin myöhemmin,

B.  ottaa huomioon, että tuomioistuin tuomitsi 6. toukokuu 2004 viisi bulgarialaista sairaanhoitajaa ja yhden palestiinalaislääkärin teloitettaviksi ampumalla; ottaa huomioon, että Libyan korkein oikeus julkisti 25. joulukuuta 2005 päätöksensä kuolemantuomiota koskevasta vetoomuksesta ja määräsi uuden oikeudenkäynnin; ottaa huomioon, että uusi oikeudenkäynti järjestettiin 11. toukokuuta 2006 ja että kuolemantuomiot vahvistettiin 19. joulukuuta 2006,

C.  ottaa huomioon, että tunnustetut kansainväliset hi-viruksen/aidsin asiantuntijat laativat vuonna 2003 Libyan viranomaisten pyynnöstä selonteon, jossa todettiin kategorisesti, että hi-viruksen leviäminen johtui sairaalansisäisestä infektiosta, joka oli alkanut ennen kuin syytetyt olivat saapuneet Libyaan; ottaa huomioon, että äskettäisissä julkaisuissa on annettu vahvaa tieteellistä näyttöä Bengasin tartunnan alkuperästä ja ajankohdasta; toteaa, että tämä syytettyjen viattomuutta tukeva vahva näyttö on sivuutettu kokonaisuudessaan,

D.  ottaa huomioon, että EU käynnisti marraskuussa 2004 Bengasin hi-virustartuntaa koskevan toimintasuunnitelman, jossa tartunnan saaneille lapsille ja heidän perheenjäsenilleen annetaan teknistä apua ja lääkintäapua samalla kun Libyan viranomaisia tuetaan aidsin torjunnassa; ottaa huomioon, että yhteisön talousarviosta on myönnetty kyseiseen suunnitelmaan 2 miljoonaa euroa; toteaa, että toimintasuunnitelman täytäntöönpano sujuu hyvin ja että se on saanut komission ja EU:n jäsenvaltioiden tuen; ottaa huomioon, että monet tartunnan saaneet lapset ovat hoidettavina jäsenvaltioiden sairaaloissa,

E.  ottaa huomioon, että tammikuussa 2006 perustettiin Bengasin kansainvälinen rahasto, joka on voittoa tavoittelematon ja valtiosta riippumaton yhdistys ja joka pyrkii kehittämään sairaanhoidon paikallisia rakenteita Bengasissa, parantamaan potilaiden saamaa hoitoa ja tukemaan asianomaisia perheitä,

1.  tuomitsee, sen että viisi bulgarialaista sairaanhoitajaa, Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka ja Snezhana Dimitrova, sekä palestiinalainen lääkäri, Ashraf al-Haiui, jotka ovat olleet jo kahdeksan vuotta vankilassa Bengasin sairaalassa 1999 ilmenneiden hiv/aids-tapausten vuoksi, on tuomittu kuolemaan;

2.  toistaa vastustavansa jyrkästi ja periaatteellisesti kuolemantuomiota ja teloituksia kaikkialla maailmassa; kehottaa neuvostoa tukemaan kuolemantuomioiden langettamisen lopettamista kaikkialla maailmassa sekä kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä;

3.  toteaa, että EU ei voi hyväksyä tätä tuomiota, ja uskoo, että asia viedään nyt korkeammalle viranomaiselle oikeudenmukaisen ja puolueettoman ratkaisun löytämiseksi pikaisesti;

4.  toistaa olevansa vakavasti huolissaan perusteista, joilla syytetyt henkilöt asetettiin syytteeseen, heidän kohtelustaan pidätyksen aikana ja pitkistä viiveistä prosessissa;

5.  kehottaa asianomaisia Libyan viranomaisia toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet kuolemantuomion tarkistamiseksi ja kumoamiseksi ja avaamaan tien tapauksen pikaiseen ratkaisemiseen humanitaariselta pohjalta, millä luotaisiin tarvittavat ennakkoedellytykset Libyaa koskevan yhteisen lähentymispolitiikan jatkumiselle;

6.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita jatkamaan avun tarjoamista hi-virusta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi ja kansainvälisen Bengasi-rahaston tukemiseksi, jotta lievitetään tartunnan saaneiden lasten ja heidän perheidensä kärsimyksiä ja autetaan Libyan viranomaisia ehkäisemään ja torjumaan hiv-tartuntojen leviämistä maassa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Libyan hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.