Förslag till resolution - B6-0024/2007Förslag till resolution
B6-0024/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

16.1.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Vittorio Agnoletto, André Brie och Willy Meyer Pleite
för GUE/NGL-gruppen
om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i Libyen i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0024/2007

Förfarande : 2006/2676(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0024/2007
Ingivna texter :
B6-0024/2007
Debatter :
Antagna texter :

B6‑0024/2007

Europaparlamentets resolution om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i Libyen i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte den 11 oktober 2004, som uttryckte allvarlig oro över sjuksköterskornas och läkarens svåra situation, dess beslut att bistå Libyens hälsovårdstjänster, ordförandeskapets uttalande om Libyens brottsmålsdomstols beslut att döma fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare till döden, kommissionens ledamot Benita Ferrero-Waldners uttalande om den libyska domstolens dom i Benghazimålet av den 19 december 2006 samt uttalandena från Europaparlamentets talman av den 30 november 2006 och den 20 december 2006,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 9 februari 1999 grep de libyska myndigheterna ett antal bulgariska sjukvårdsanställda som arbetade på al-Faith-sjukhuset i Benghazi. Den 7 februari 2000 inleddes vid den libyska folkdomstolen en rättegång mot sex bulgariska medborgare, en palestinier och nio libyer som stod åtalade för att medvetet ha smittat 393 barn med hiv-virus. Anklagelserna om konspiration drogs senare tillbaka.

B.  Den 6 maj 2004 dömde domstolen fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare till döden genom arkebusering. Den 25 december 2005 uttalade sig den libyska högsta domstolen om överklagandet av dödsdomarna och beordrade att rättegången skulle tas om. En ny rättegång inleddes den 11 maj 2006, och dödsdomarna fastställdes den 19 december 2006.

C.  På de libyska myndigheternas begäran presenterades 2003 en rapport av välrenommerade internationella hiv/aids-experter, som kom fram till den bestämda slutsatsen att spridningen av hiv-viruset berodde på en infektion inom sjukhuset som startat redan innan de anklagade kom till Libyen. Nyare uppgifter tillhandahåller stark vetenskaplig bevisning för hur och när infektionen spridits i Benghazi. Alla dessa starka belägg för de anklagades oskuld har ignorerats och lämnats utan avseende.

D.  I november 2004 inledde EU en ”hiv-handlingsplan för Benghazi”, som innefattar tekniskt och medicinskt bistånd till de smittade barnen och de drabbade familjerna och stöd till de libyska myndigheterna i kampen mot aids. Två miljoner euro har avsatts från gemenskapens budget för att finansiera handlingsplanen. Dess genomförande har kommit en bra bit på väg, med stöd från kommissionen och EU:s medlemsstater. Många av de smittade barnen har fått behandling på sjukhus i medlemsstaterna.

E.  I januari 2006 inrättades Benghazi International Fund, ett ideellt, icke-statligt organ vars mål är att hjälpa till med utvecklingen av den medicinska infrastrukturen i Benghazi, förbättra behandlingen av patienterna och bistå de drabbade familjerna.

1.  Europaparlamentet fördömer dödsdomarna mot fem bulgariska sjuksköterskor, Kristijana Vultjeva, Nasja Nenova, Valentina Siropulo, Valja Tjervenjasjka och Snezjana Dimitrova, och en palestinsk läkare, Ashraf al-Haiui, som redan har suttit fängslade i Libyen i åtta år i samband med målet om hiv/aids på sjukhuset i Benghazi 1999.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt starka och principiella motstånd mot dödsstraff runtom i världen och mot avrättningar. Europaparlamentet uppmanar rådet att verka för ett avskaffande av dödsstraffet i hela världen och för ett moratorium på avrättningar.

3.   Europaparlamentet påpekar att EU inte kan acceptera denna dom och förväntar sig att frågan nu kommer att hänvisas till en högre instans med målet att snabbt hitta en rättvis och skälig lösning.

4.   Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över grunderna för åtalet, behandlingen av de åtalade medan de suttit fängslade och den utdragna processen.

5.   Europaparlamentet uppmanar de libyska myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att granska och upphäva dödsdomarna samt öppna för en snabb och humanitär lösning i målet och på så sätt uppfylla de nödvändiga villkoren för att gemenskapens politiska engagemang i Libyen skall kunna fortsätta.

6.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att fortsätta bidra till genomförandet av handlingsplanen om hiv och att stödja Benghazi International Fund i dess arbete för att lindra de smittade barnens och deras familjers lidande samt hjälpa Libyens myndigheter att förhindra och bekämpa hiv-smittans utbredning i landet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Libyens regering och parlament, Europarådets parlamentariska församling och FN:s generalsekreterare.