Πρόταση ψηφίσματος - B6-0028/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0028/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

12.1.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda και Cem Özdemir
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0024/2007

Διαδικασία : 2006/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0028/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0028/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0028/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών σε σχέση με τη θανατική ποινή που ενεκρίθησαν το 1998

–  έχοντας υπόψη τις Ετήσιες Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ιδιαίτερα εκείνες για τα έτη 2005 και 2006,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ και ιδιαίτερα εκείνα της 30ης Νοεμβρίου 2006 (παράγραφος 25), της 15ης Δεκεμβρίου 2005 (παράγραφος 32) και της 13ης Απριλίου 2005 (παράγραφος 39),

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Μεσογείου του Δεκεμβρίου 2005 και Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 1999 οι αρχές της Λιβύης προέβησαν στην κράτηση ορισμένων βουλγάρων ιατρών που εργάζονταν στο νοσοκομείο "Al-Fatih" της Βεγγάζης και ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2000 άρχισε η δίκη έξη βουλγάρων πολιτών, ενός παλαιστινίου και 9 λίβυων ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου της Λιβύης με την κατηγορία της εκ προθέσεως μόλυνσης 393 παιδιών με το ιό HIV, ενώ η κατηγορία για συνομωσία απεσύρθη αργότερα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαΐου 2004 το δικαστήριο καταδίκασε πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και έναν παλαιστίνιο γιατρό σε θάνατο δια τυφεκισμού· ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2005 το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιβύης εξέδωσε την ετυμηγορία του σχετικά με την έφεση στη θανατική ποινή και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα δίκη που διεξήχθη στις 11 Μαΐου 2006 επεκύρωσε τις θανατικές ποινές της 19ης Δεκεμβρίου 2006,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ισχυρές ενδείξεις για βασανιστήρια στη φυλακή σε βάρος των κατηγορουμένων προκειμένου να αποσπαστούν ψευδείς ομολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης διαπραχθεί άλλες καταφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Λιβύης, διάσημοι διεθνείς εμπειρογνώμονες για το HIV/AIDS συνέταξαν μια έκθεση που κατέληξε κατηγορηματικά στο συμπέρασμα ότι η εξάπλωση του ιού HIV οφειλόταν σε μόλυνση εντός του νοσοκομείου που είχε αρχίσει πριν από την άφιξη των κατηγορουμένων στη Λιβύη· ότι πρόσφατες δημοσιεύσεις παρέχουν ισχυρά επιστημονικά τεκμήρια σχετικά με την προέλευση και τη χρονική στιγμή της μόλυνσης στη Βεγγάζη· ότι όλα αυτά τα ισχυρά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της αθωότητας των κατηγορουμένων παρεβλέφθησαν και δεν ελήφθησαν υπόψη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο του 2004 η ΕΕ ξεκίνησε ένα "Σχέδιο Δράσης HIV για τη Βεγγάζη", που περιλαμβάνει τεχνική και ιατρική βοήθεια στα παιδιά που υπέστησαν τη μόλυνση και στις πληγείσες οικογένειες, καθώς και υποστήριξη στις αρχές της Λιβύης για την καταπολέμηση της ασθένειας AIDS· ότι 2 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του σχεδίου· ότι η εφαρμογή του Σχεδίου αυτού Δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την υποστήριξη της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ· ότι πολλά παιδιά που έχουν υποστεί τη μόλυνση έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομεία των κρατών μελών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2006 ιδρύθηκε ένα Διεθνές Ταμείο για τη Βεγγάζη ως μη κερδοσκοπικός και κυβερνητικός οργανισμός προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών ιατρικών υποδομών στη Βεγγάζη, να βελτιώσει τη θεραπεία των ασθενών και να παράσχει βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες,

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη σταδιακή ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τονίζει ταυτόχρονα ότι η ΕΕ έχει προχωρήσει πέραν της δέσμευσης αυτής και πρεσβεύει σήμερα την κατάργηση αυτή για την ίδια όπως και για τις τρίτες χώρες·

2.   καταδικάζει την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιβύης της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που επανεξέτασε την υπόθεση και καταδίκασε σε θάνατο τις πέντε βουλγάρες νοσοκόμες, Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka, Snezhana Dimitrova και ένα παλαιστίνιο γιατρό, τον Ashraf al-Haiui, που ήδη εκρατούντο επί οκταετία σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο της Βεγγάζης το 1999·

3.   επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχθεί την απόφαση αυτή και πιστεύει ότι το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί σε μια ανώτερη αρχή προκειμένου να εξευρεθεί μια σωστή και δίκαιη λύση έγκαιρα·

4.   επαναλαμβάνει τις σοβαρές τους ανησυχίες σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η δίωξη των κατηγορουμένων, τη μεταχείρισή τους ενώ ήσαν υπό κράτηση και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία·

5.  υπογραμμίζει ότι από τον Ιανουάριο του 2007 η δίκη της Βεγγάζης αφορά άμεσα πέντε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στα θύματα της μόλυνσης από HIV/AIDS στη Βεγγάζη και επισημαίνει τα μέτρα που ελήφθησαν από τη διεθνή κοινότητα για την παροχή βοηθείας στα παιδιά·

7.   καλεί τις ενδιαφερόμενες λιβυκές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αναθεώρηση και την ακύρωση της θανατικής ποινής και να ανοίξουν το δρόμο για μια σύντομη επίλυση της υπόθεσης σε ανθρωπιστική βάση, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της κοινής πολιτικής δέσμευσης με τη Λιβύη·

8.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να παράσχουν βοήθεια για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης HIV και την υποστήριξη του Διεθνούς Ταμείου Βεγγάζης προκειμένου να ανακουφιστούν τα παιδιά που έχουν υποστεί τη μόλυνση και οι οικογένειές τους και να βοηθηθούν οι αρχές της Λιβύης στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διασποράς του ιού HIV στη χώρα·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο, σε περίπτωση περαιτέρω αρνητικών εξελίξεων, μιας αναθεώρησης της κοινής πολιτικής δέσμευσης με τη Λιβύη σε όλους τους σχετικούς τομείς όποτε η Ένωση κρίνει τούτο σκόπιμο·

10.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να το κρατήσουν ενήμερο για τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λιβύης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.