Návrh usnesení - B6-0029/2007Návrh usnesení
B6-0029/2007

NÁVRH USNESENÍ,

16. 1. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov and Stefan Sofianski
za skupinu PPE-DE
o uvěznění pěti bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře a soudním řízení proti nim na základě obvinění spojených s infekcí HIV/AIDS v dětské nemocnici v Benghází v roce 1999

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0024/2007

Postup : 2006/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0029/2007
Předložené texty :
B6-0029/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

B6‑0029/2007

Usnesení Evropského parlamentu o uvěznění pěti bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře a soudním řízení proti nim na základě obvinění spojených s infekcí HIV/AIDS v dětské nemocnici v Benghází v roce 1999

Evropský parlament,

–  s ohledem výroční zprávy Evropské unie o stavu lidských práv, a zejména na zprávy z let 2005 a 2006,

–  s ohledem na svá usnesení o přistoupení Bulharska k EU, a zejména na usnesení ze dne 30. listopadu 2006 (odstavec 25), na usnesení ze dne 15. prosince 2005 (odstavec 32) a na usnesení ze dne 13. dubna 2005 (odstavec 39),

–  s ohledem na příslušné závěry zasedání Rady,

–  s ohledem na zprávy předsednictví Rady EU Evropské radě z prosince 2005 a z prosince 2006 o provádění strategického partnerství EU se středomořskými státy,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se této otázky,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 9. února 1999 libyjské úřady zadržely několik bulharských zdravotníků, kteří pracovali v nemocnici „Al Fátih“ v Benghází a vzhledem k tomu, že dne 7. února 2000 začalo před libyjským lidovým soudem soudní řízení proti šesti občanům Bulharska, jednomu Palestinci a devíti Libyjcům, kteří byli obviněni z úmyslného infikování 393 dětí virem HIV, přičemž od obvinění ze spiknutí bylo později upustilo,

B.  vzhledem k tomu, že dne 6. května 2004 soud odsoudil pět bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře k trestu smrti zastřelením; vzhledem k tomu, že 25. prosince 2005 libyjský nejvyšší soud vynesl rozhodnutí ve věci odvolání proti trestu smrti a nařídil nové trestní řízení; vzhledem k tomu, že od 11. května 2006 se konalo nové trestní řízení, které dne 19. prosince 2006 potvrdilo tresty smrti,

C.  vzhledem k tomu, že existují pádné důkazy o tom, že obvinění byli ve vězení mučeni, aby tak byli donuceni k falešnému doznání; vzhledem k tomu, že rovněž docházelo k dalšímu závažnému porušování práv obviněných,

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2003 na základě požadavku libyjských orgánů mezinárodně renomovaní odborníci v oblasti HIV/AIDS připravili zprávu, která dospěla k jednoznačnému závěru, že rozšíření viru HIV bylo způsobeno infekcí v nemocnici, která se objevila před příjezdem obviněných do Libye; vzhledem k tomu, že nedávné publikace poskytují pádné vědecké důkazy o původu a časovém průběhu infekce v Benghází; vzhledem k tomu, že všechny tyto pádné důkazy o nevině obviněných byly ponechány bez povšimnutí a nebyly vzaty v potaz,

E.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2004 zahájila EU „akční plán proti HIV pro Benghází“, jenž zahrnuje technickou a zdravotnickou pomoc infikovaným dětem a postiženým rodinám a také podporu libyjským orgánům pro boj proti AIDS; vzhledem k tomu, že na financování tohoto plánu byly poskytnuty 2 miliony EUR z rozpočtu Společenství; vzhledem k tomu, že provádění tohoto akčního plánu již s podporou Komise a členských států probíhá; vzhledem k tomu, že velký počet infikovaných dětí se léčil v nemocnicích v členských státech,

F.  vzhledem k tomu, že v lednu 2006 byl zřízen mezinárodní fond pro Benghází jako nezisková nevládní organizace vytvořená s cílem pomoci rozvoji místní zdravotnické infrastruktury v Benghází, zlepšit léčbu pacientů a poskytnout pomoc postiženým rodinám,

1.  odsuzuje rozsudek trestního soudu v Lybii ze dne 19. prosince 2006, kterým bylo v novém soudním řízení odsouzeno k smrti pět bulharských zdravotních sester – Kristijana Vlčeva, Nasja Nenova, Valentina Siropulo, Valja Červeňaška, Snežana Dimitrova – a palestinský lékař Ašraf al-Hadžúdž, kteří již strávili osm let ve vězení v  souvislosti s případem HIV/AIDS v nemocnici v Benghází v roce 1999;

2.   konstatuje, že EU nemůže tento rozsudek akceptovat, a věří, že tato záležitost bude nyní předána vyšším libyjským orgánům s cílem urychleně nalézt spravedlivé řešení;

3.   znovu opakuje své vážné rozhořčení nad tím, na základě čeho byly obviněné osoby stíhány, nad zacházením s nimi během zadržení a zdlouhavými prodlevami během procesu;

4.  zdůrazňuje, že od ledna 2007 se soudní řízení v Benghází přímo dotýká pěti občanů Evropské unie;

5.   vyzývá dotyčné libyjské orgány, aby učinily nezbytná opatření k přezkumu a zrušení rozsudku smrti a aby umožnily brzké vyřešení tohoto případu na humanitárním základě, a tím vytvořily nezbytné předpoklady pro pokračování společné politiky angažovanosti v Libyi;

6.   zdůrazňuje své rozhodnutí tento případ pečlivě sledovat i svůj záměr jmenovat k tomuto účelu zvláštního zpravodaje;

7.   vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby nadále poskytovaly pomoc při provádění akčního plánu proti HIV a aby podporovaly mezinárodní fond v Benghází s cílem zmírnit utrpení infikovaných dětí a jejich rodin a pomoci libyjským orgánům v prevenci šíření infekce HIV v zemi a v boji proti ní;

8.  vyzývá prezidenta Kadáfího, aby využil své pravomoci a zasadil se o naléhavé propuštění uvězněných zdravotníků;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby v součinnosti s libyjskou vládou zajistily brzké propuštění uvězněných zdravotníků;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby v případě dalšího nepříznivého vývoje situace zvážily revizi společné politiky angažovanosti v Libyi ve všech relevantních oblastech, jak Unie uzná za vhodné;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládě Libye, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy a generálnímu tajemníkovi OSN.