Návrh uznesenia - B6-0029/2007Návrh uznesenia
B6-0029/2007

NÁVRH UZNESENIA

16.1.2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov a Stefan Sofianski
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára a o procese s nimi na základe obvinení v súvislosti s prípadom výskytu HIV/AIDS v detskej nemocnici v Benghází v roku 1999

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0024/2007

Postup : 2006/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0029/2007
Predkladané texty :
B6-0029/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0029/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára a o procese s nimi na základe obvinení v súvislosti s prípadom výskytu HIV/AIDS v detskej nemocnici v Benghází v roku 1999

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročné správy Európskej únie o ľudských správach, najmä správy za roky 2005 a 2006,

–  so zreteľom na uznesenia o pristúpení Bulharska k EÚ a najmä na uznesenie z 30. novembra 2006 (odsek 25), uznesenie z 15. decembra 2005 (odsek 32) a uznesenie z 13. apríla 2005 (odsek 39),

–  so zreteľom na príslušné závery Rady,

–  so zreteľom na správy predsedníctva Rady EÚ z decembra 2005 a z decembra 2006 určené Európskej rade a týkajúce sa uskutočňovania strategických partnerstiev EÚ so stredomorskými štátmi,

–  so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 9. februára 1999 líbyjské orgány zadržali niekoľko bulharských zdravotníkov pracujúcich v nemocnici al-Fátih v Benghází a keďže 7. februára 2000 sa začal na líbyjskom ľudovom súde proces so šiestimi občanmi Bulharska, jedným občanom Palestíny a deviatimi občanmi Líbye, ktorí boli obvinení z úmyselného nakazenia 393 detí vírusom HIV, pričom od obvinenia zo sprisahania sa neskôr upustilo,

B.  keďže 6. mája 2004 súd odsúdil päť bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára na smrť zastrelením popravnou čatou; keďže 25. decembra 2005 líbyjský najvyšší súd vyniesol rozhodnutie o odvolaní proti trestu smrti a nariadil nový proces; keďže nový proces sa začal 11. mája 2006 a 19. decembra 2006 súd potvrdil rozsudky smrti,

C.  keďže existujú závažné dôkazy, že obžalovaní boli vo väzení podrobení mučeniu s cieľom získať od nich falošné priznania; keďže bolo očividne porušených aj množstvo iných práv obžalovaných,

D.  keďže po požiadavke líbyjských orgánov poskytli v roku 2003 medzinárodne uznávaní odborníci na HIV/AIDS správu, v ktorej dospeli k jednoznačnému záveru, že vírus HIV sa rozšíril v dôsledku infekcie, ktorá v nemocnici vypukla pred príchodom obžalovaných do Líbye; keďže nedávno zverejnené dokumenty poskytujú presvedčivé vedecké dôkazy o pôvode a čase vypuknutia infekcie v Benghází; keďže týmto presvedčivým dôkazom o nevine obžalovaných sa nevenovala pozornosť a žiadne z nich sa nevzali do úvahy,

E.  keďže v novembri 2004 EÚ začala akčný plán zvládnutia HIV v Benghází, ktorý zahŕňa technickú a zdravotnícku pomoc infikovaným deťom a postihnutým rodinám, ako aj podporu líbyjských orgánov v boji proti chorobe AIDS; keďže na financovanie tohto plánu sa poskytli 2 milióny eur z rozpočtu Spoločenstva; keďže uskutočňovanie tohto akčného plánu dobre napreduje, pričom má podporu Komisie a členských štátov EÚ; keďže veľké množstvo infikovaných detí sa podrobilo liečbe v nemocniciach v členských štátoch,

F.  keďže v januári 2006 bol zriadený Medzinárodný fond pre Benghází ako nezisková mimovládna organizácia vytvorená s cieľom pomôcť rozvoju miestnej zdravotníckej infraštruktúry v Benghází, zlepšiť liečbu pacientov a poskytnúť pomoc postihnutým rodinám,

1.   odsudzuje rozsudok trestného súdu v Líbyi z 19. decembra 2006, ktorým bolo v obnovenom procese usvedčených a na smrť odsúdených päť bulharských zdravotných sestier — Kristiana Valčeva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Vaľa Červeňanska, Snežana Dimitrova — a jeden palestínsky lekár, Ašraf al-Hadžúdž, ktorý v súvislosti s prípadom výskytu HIV/AIDS v nemocnici v Benghází v roku 1999 už strávil vo väzení osem rokov;

2.   konštatuje, že EÚ nemôže takýto rozsudok akceptovať a je pevne presvedčený, že táto vec sa teraz postúpi vyššiemu orgánu s cieľom včas nájsť nestranné a spravodlivé riešenie;

3.   znovu pripomína svoje vážne znepokojenie v súvislosti s východiskami trestného stíhania obvinených osôb, so zaobchádzaním s nimi počas vyšetrovacej väzby a so zdĺhavými prieťahmi v procese;

4.  zdôrazňuje, že od januára 2007 sa bengázsky proces priamo týka piatich občanov Európskej únie;

5.   vyzýva príslušné líbyjské orgány, aby prijali potrebné opatrenia na preskúmanie a zrušenie trestu smrti a uvoľnili cestu pre urýchlené rozriešenie prípadu na humanitárnom základe, čím splnia predpoklady nevyhnutné na pokračovanie spoločnej politiky spolupráce s Líbyou;

6.   zdôrazňuje svoje odhodlanie podrobne sledovať tento prípad a svoj úmysel vymenovať na tento účel osobitného spravodajcu;

7.   vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby naďalej pomáhali uskutočňovať akčný plán zvládnutia HIV a podporovali Medzinárodný fond pre Benghází, aby tak zmiernili utrpenie infikovaných detí a ich rodín a pomohli líbyjským orgánom predchádzať šíreniu infekcie HIV v krajine a bojovať s ňou;

8.  vyzýva prezidenta Kaddáfího, aby uplatnil svoju právomoc a oslobodil väznených zdravotníkov;

9.  vyzýva Komisiu a Radu, aby spolu s líbyjskou vládou prijali opatrenia na zabezpečenie včasného prepustenia väznených zdravotníkov;

10.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v prípade ďalšieho negatívneho vývoja zvážili revíziu spoločnej politiky spolupráce s Líbyou vo všetkých oblastiach, ktoré únia uzná za vhodné;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, líbyjskej vláde, parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.