Процедура : 2007/2502(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0032/2007

Внесени текстове :

B6-0032/2007

Разисквания :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Гласувания :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 112kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0032/2007
24.1.2007
PE 382.990v01-00
 
B6‑0032/2007
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas и Mary Lou McDonald
от името на групата GUE/NGL
относно всеобщ мораториум върху смъртното наказание

Резолюция на Европейския парламент за всеобщ мораториум върху смъртното наказание 
B6‑0032/2007

Европейският парламент,

-  като взе предвид своите предишни резолюции за всеобщ мораториум върху смъртното наказание и по-специално своята резолюция от 23 октомври 2003 г.,

-  като взе предвид резолюциите за мораториум върху смъртното наказание, приети от различни органи на ООН, включително Комисията по правата на човека,

-  като взе предвид становищата на ЕС в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание,

-  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

като изразява силното си безпокойство от факта, че и в този момент, в десетки държави в света, продължават да съществуват национални законодателства, предвиждащи смъртното наказание и, следователно, всяка година се екзекутират хиляди човешки същества, често без провеждането на справедлив и безпристрастен процес или без наличието на минимални съдебни гаранции,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз реши, в своите определящи насоки относно смъртното наказание, приети от Европейския съвет, състоял се в Люксембург на 6 юни 1998 г., да работи в рамките на международните организации в полза на налагането на всеобщ мораториум върху смъртното наказание и неговото своевременно премахване,

В.  като изтъква изключително високия брой изпълнени смъртни присъди в страни като Съединените щати или Китай, които се явяват постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и които до този момент възпрепятстват всички инициативи на ООН във връзка с налагането на международен мораториум,

Г.  като изразява дълбокия си потрес от недопустимото използване за политико-медийни цели от правителствата на Ирак и Съединените щати на екзекуцията на Садам Хюсеин, която свидетелства за практикуването - съдейки по трудно поносимото съдържание на разпространените кадри - на повърхностно правосъдие в Ирак, което е несъвместимо с правовата държава и е подчинено на американските политически планове,

1.  потвърждава отново своето радикално и принципно противопоставяне на смъртното наказание в световен мащаб, без оглед на вида престъпление и/или лицето, на което то се налага; осъжда, следователно, всички изпълнения на смъртни присъди, които се състоят ежедневно в редица страни по света;

2.  изразява убеждението си, че премахването на смъртното наказание представлява само по себе си достижение в историята на човешката цивилизация за тези държави, които решат да изоставят недопустимата практика на екзекутиране на техните граждани и/или други лица;

3.  отправя искане за незабавното и безусловно въвеждане на международен мораториум върху изпълненията на смъртни присъди посредством тържествена декларация в тази насока на Генералната асамблея на ООН, като наблюдението на действителното прилагане на този мораториум следва да бъде от компетенцията на Генералния секретар на ООН;

4.  твърдо поддържа неотдавнашната, официална инициатива на Парламента на Италия, подкрепена от Съвета на Европа, отправяща искане към ЕС да представи по време на следващата Генералната асамблея на ООН предложение за резолюция относно всеобщ мораториум върху смъртното наказание с оглед неговото пълно премахване в световен мащаб, без да се изисква за това единодушното одобрение на всички държави-членки на ЕС;

5.  отправя искане към Председателството на ЕС да предприеме бързи действия с оглед представянето за обсъждане от Генералната асамблея на ООН на предложение за резолюция, призоваваща за всеобщ мораториум върху смъртното наказание; отправя искане към Председателството на ЕС и към Комисията да информират редовно Европейския парламент относно резултатите, постигнати в рамките на Генералната асамблея на ООН по въпроса за всеобщ мораториум върху смъртното наказание;

6.  изразява убедеността си, че Европейският съюз би следвало да използва различни инструменти за сътрудничество с отделните страни, за да ги убеди да започнат политически диалог, който би им позволил да пристъпят към окончателното премахване на смъртното наказание;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Генералния секретар на ООН, председателя на Генералната асамблея на ООН, както и на държавите-членки на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност