Návrh usnesení - B6-0032/2007Návrh usnesení
B6-0032/2007

NÁVRH USNESENÍ,

24. 1. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas, Mary Lou McDonald a Eoin Ryan
za skupinu GUE/NGL,
o všeobecném moratoriu na trest smrti

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0032/2007

Postup : 2007/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0032/2007

B6‑0032/2007

Usnesení Evropského parlamentu o všeobecném moratoriu na trest smrti

Evropský parlament,

-  s ohledem na svá předchozí usnesení o všeobecném moratoriu na trest smrti, a zejména na usnesení ze dne 23. října 2003,

-  s ohledem na rezoluce o moratoriu na trest smrti, které přijaly různé orgány OSN, včetně Komise OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení Evropské unie podporující všeobecné moratorium na trest smrti,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  hluboce znepokojen tím, že ještě v dnešní době na světě existují desítky zemí, jejichž vnitrostátní právní předpisy umožňují trest smrti, a v důsledku toho zabíjení tisíců lidí ročně, nezřídka bez jakéhokoli spravedlivého a řádného soudního procesu nebo minimálních záruk náležitého právního postupu;

B.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie rozhodla v rámci svých hlavních zásad politiky v otázce trestu smrti přijatých dne 6. června 1998 v Lucemburku usilovat v rámci mezinárodních orgánů o vyhlášení všeobecného moratoria na trest smrti, a posléze o jeho zrušení,

C.  zdůrazňuje zvláště vysoký počet poprav v takových zemích jako Spojené státy nebo Čína, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN a které až dosud blokovaly jakékoli iniciativy OSN ve věci mezinárodního moratoria,

D.  je pohoršen nepřijatelným způsobem, jakým vlády Iráku a Spojených států využily k mediálním a politickým účelům popravu Saddáma Husajna, která – jak ukazuje obsah velmi drastických záběrů, které pronikly na veřejnost – svědčí o existenci „rychlé spravedlnosti“ v Iráku, která je neslučitelná s právním státem a probíhá podle amerického politického scénáře,

1.  znovu potvrzuje svůj naprostý a zásadní nesouhlas s trestem smrti kdekoli na světě, a to bez ohledu na povahu trestného činu nebo osobu, která má být potrestána; odsuzuje proto všechny popravy, které jsou každodenně vykonávány v mnoha zemích světa,

2.  je přesvědčen o tom, že zrušení trestu smrti je samo o sobě milníkem v dějinách lidské civilizace v zemích, které se rozhodly zrušit tento nepřijatelný způsob zabíjení svých spoluobčanů a/nebo jiných osob;

3.  požaduje, aby Valné shromáždění OSN přijalo slavnostní prohlášení o okamžitém a bezpodmínečném zavedení mezinárodního moratoria na popravy, na jehož skutečné dodržování by dohlížel generální tajemník OSN;

4.  rozhodně podporuje nedávnou oficiální iniciativu italského parlamentu, za níž se postavila Rada Evropy a která vyzývá Evropskou unii, aby na příštím zasedání Valného shromáždění OSN předložila návrh rezoluce o všeobecném moratoriu na trest smrti, jehož cílem by bylo úplně zrušit trest smrti na celém světě a který by nevyžadoval jednomyslné schválení všemi členskými státy Evropské unie;

5.  žádá předsednictví Evropské unie, aby naléhavě učinilo jakékoli potřebné kroky, které zaručí, že takováto rezoluce vyzývající ke všeobecnému moratoriu na trest smrti bude předložena Valnému shromáždění OSN v co nejkratší době; žádá předsednictví Evropské unie a Komisi, aby průběžně informovaly Evropský parlament o výsledcích dosažených na jednání Valného shromáždění OSN ve věci všeobecného moratoria na trest smrti;

6.  je přesvědčen, že by Evropská unie měla využívat různé nástroje spolupráce s různými zeměmi k tomu, aby je přiměla k zahájení politického dialogu, na jehož základě by bylo možno dospět k úplnému zrušení trestu smrti;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a všem členským států OSN.