Menetlus : 2007/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0032/2007

Esitatud tekstid :

B6-0032/2007

Arutelud :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Hääletused :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 97kWORD 40k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0032/2007
24.1.2007
PE 382.990v01-00
 
B6‑0032/2007
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas ja Mary Lou McDonald
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Surmanuhtluse üldine moratoorium

Euroopa Parlamendi resolutsioon surmanuhtluse üldise moratooriumi kohta 
B6‑0032/2007

Euroopa Parlament,

-  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone surmanuhtluse üldise moratooriumi kohta, eriti 23. oktoobri 2003. aasta resolutsiooni;

-  võttes arvesse ÜRO erinevate organite, sealhulgas ÜRO inimõiguste komisjoni poolt vastu võetud resolutsioone surmanuhtluse moratooriumi kohta;

-  võttes arvesse ELi avaldusi surmanuhtluse üldise moratooriumi toetuseks;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  on sügavalt mures seoses asjaoluga, et kogu maailmas on siiani kümnekonnas riigis jõus siseriiklik õigus, kus nähakse ette surmanuhtlus ning seeläbi tuhandete inimeste tapmine igal aastal, ja seda sageli ilma õiglase ning erapooletu kohtumõistmise või minimaalsetegi juriidiliste garantiideta;

B.  arvestades, et Euroopa Liit otsustas Luxembourgis 6. juunil 1998 vastu võetud dokumendi „ELi suunised surmanuhtluse küsimuses” raames teha rahvusvahelistes organites õigeaegselt tööd surmanuhtluse üldise moratooriumi kehtestamiseks ning surmanuhtluse kaotamiseks;

C.  rõhutades eelkõige hukkamiste suurt arvu sellistes riikides nagu USA ja Hiina, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed ning mis on seni blokeerinud ÜRO algatust surmanuhtluse rahvusvahelise moratooriumi kehtestamise kohta;

D.  olles sügavalt šokeeritud Saddam Husseini hukkamise Iraagi ja USA valitsuste poolsest vastuvõetamatust poliitilisest ärakasutamisest ja meedias levitamisest, mis ringelnud salvestiste talumatust sisust nähtuvalt kinnitab, et Iraagis kohaldatakse teatud kiirmenetlusõigust, mis ei sobi kokku õigusriigi põhimõtetega kuid mis vastab USA poliitilisele tegevuskavale;

1.  kinnitab oma täielikku ja põhimõttelist vastuseisu surmanuhtlusele kogu maailmas, sõltumata kuriteo liigist ja/või isikust, kellele karistus määratakse; mõistab seetõttu hukka kõik hukkamised, mida viiakse igapäevaselt täide paljudes maailma riikides;

2.  on veendunud, et surmanuhtluse keelustamine on pöördepunkt inimtsivilisatsiooni ajaloos nende riikide jaoks, mis on otsustanud keelustada oma kaaskodanike ja/või teiste isikute tapmise vastuvõetamatu praktika;

3.  nõuab surmanuhtluse rahvusvahelise moratooriumi kohest ja tingimusteta kehtestamist ÜRO Peaassamblee vastava ametlikku deklaratsiooniga, mille tegelikku rakendamist suudaks ÜRO peasekretär jälgida;

4.  toetab tugevalt Itaalia Parlamendi äsjast ametlikku algatust, mida toetab ka Euroopa Nõukogu, paluda ELil esitada ilma kõikide ELi liikmesriikide ühehäälse heakskiidu nõudeta järgmisel ÜRO Peaassambleel ettepanek võtta vastu resolutsioon surmanuhtluse üldise moratooriumi kehtestamiseks, et kaotada surmanuhtlus täielikult kogu maailmas;

5.  4.   kutsub nõukogu eesistujat üles võtma võimalikult kiiresti asjakohaseid meetmeid tagamaks, et surmanuhtluse üldist moratooriumit käsitlev resolutsioon esitatakse kiiresti ÜRO Peaassambleele; palub nõukogu eesistujal ja komisjonil hoida Euroopa Parlamenti kursis ÜRO Peaassambleel surmanuhtluse üldise moratooriumi osas saavutatud tulemustega;

6.  usub, et Euroopa Liit peaks kasutama erinevaid teiste riikidega koostöö tegemise vahendeid, et veenda neid riike algatama poliitilist dialoogi, mis viiks surmanuhtluse lõpliku keelustamiseni;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassamblee eesistujale ning kõikidele ÜRO liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika