Menettely : 2007/2502(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0032/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0032/2007

Keskustelut :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Äänestykset :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 95kWORD 38k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0032/2007
24.1.2007
PE 382.990v01-00
 
B6‑0032/2007
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas ja Mary Lou McDonald
GUE/NGL-ryhmän puolesta
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä

Euroopan parlamentin päätöslauselma kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä 
B6‑0032/2007

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä ja erityisesti 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman,

-  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien eri elinten, myös sen ihmisoikeustoimikunnan antamat päätöslauselmat kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä,

-  ottaa huomioon Euroopan unionin kannanotot kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisen keskeyttämisen puolesta,

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  on syvästi huolissaan, että vielä nykyäänkin kymmenien maailman maiden lainsäädännössä säädetään kuolemanrangaistuksesta ja että tämän vuoksi teloitetaan vuosittain tuhansia ihmisiä ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä tai vähimmäisoikeusturvaa,

B.  ottaa huomioon Euroopan unionin 6. kesäkuuta 1998 Luxemburgissa hyväksymät kuolemanrangaistusta koskevat suuntaviivat, joiden mukaisesti unioni sitoutuu työskentelemään kansainvälisissä elimissä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisen keskeyttämisen ja sen lopullisen lakkauttamisen puolesta,

C.  kiinnittää huomiota siihen, että erityisen paljon teloituksia on pantu täytäntöön esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä ja jotka ovat tähän saakka tyrmänneet kaikki YK:n aloitteet kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon maailmanlaajuisesta keskeyttämisestä,

D.  on syvästi järkyttynyt tavasta, jolla Irakin ja Yhdysvaltain hallitukset uutisoivat ja politisoivat Saddam Husseinin teloituksen ja joka osoittaa, kuten julkiseen levitykseen annetut sietämättömät kuvat näyttivät, että Irakissa harjoitetaan mielivaltaista oikeutta, joka on ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen kanssa ja mukailee Yhdysvaltain poliittisia tarkoitusperiä,

1.  toistaa vastustavansa jyrkästi ja periaatteellisesti kuolemanrangaistusta kaikkialla maailmassa rikoksen tyypistä ja/tai rangaistavan henkilön ominaisuuksista riippumatta; tuomitsee näin ollen kaikki teloitukset, joita pannaan päivittäin täytäntöön monissa maailman maissa;

2.  on vakuuttunut, että kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen on itsessään virstanpylväs sivilisaation historiassa maille, jotka ovat päättäneet luopua kansalaistensa ja/tai muiden ihmisten tappamisesta, jota on mahdoton hyväksyä;

3.  kehottaa keskeyttämään välittömästi ja ehdoitta kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon kaikkialla maailmassa asiasta annettavalla YK:n yleiskokouksen julistuksella, jonka konkreettista noudattamista YK:n pääsihteerin olisi voitava valvoa;

4.  kannattaa lämpimästi Italian parlamentin hiljattain tekemää ja Euroopan neuvoston tukemaa virallista aloitetta, jossa pyydetään Euroopan unionia esittämään YK:n seuraavalle yleiskokoukselle päätöslauselmaesitystä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä tavoitteena lakkauttaa kuolemanrangaistus kokonaan kaikkialla maailmassa ja ilman, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä asia yksimielisesti;

5.  kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota ryhtymään välittömästi asianmukaisiin toimiin, jotta varmistetaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallista keskeyttämistä koskevan päätöslauselman esittäminen pikaisesti YK:n yleiskokoukselle; kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota ja komissiota tiedottamaan parlamentille YK:n yleiskokouksen tuloksista kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmalliseen keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä;

6.  katsoo, että Euroopan unionin olisi käytettävä kaikkia yhteistyökeinoja eri maiden kanssa niiden saamiseksi käymään poliittista vuoropuhelua, jonka perusteella ne voivat lakkauttaa kuolemanrangaistuksen lopullisesti;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle ja kaikille YK:n jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö