Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0032/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0032/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

24.1.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Francis WURTZ, Vittorio AGNOLETTO, André BRIE, Luisa MORGANTINI, Willy MEYER, Miguel PORTAS, Mary Lou McDONALD
GUE/NGL frakcijos vardu,
dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0032/2007

Procedūra : 2007/2502(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0032/2007

B6‑0032/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

Europos Parlamentas,

-  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo, ypač į 2003 m. spalio 23 d. rezoliuciją,

-  atsižvelgdamas į įvairių JT organų, taip pat JT Žmogaus teisių komiteto, priimtas rezoliucijas dėl mirties bausmės moratoriumo,

-  atsižvelgdamas į ES pareiškimus, kuriais pritariama visuotiniam mirties bausmės moratoriumui,

-  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi yra giliai susirūpinęs, kad dar ir šiuo metu kelių dešimčių pasaulio šalių nacionaliniuose teisės aktuose numatyta mirties bausmė ir dėl to kiekvienais metais mirtimi nubaudžiama tūkstančiai žmonių, dažnai neužtikrinant teisingo ir nešališko teismo proceso arba minimalių teisminių garantijų,

B.  kadangi, remdamasi 1998 m. birželio 6 d. Liuksemburge priimtomis ES gairėmis dėl mirties bausmės, Europos Sąjunga nusprendė dirbti kartu su tarptautinėmis organizacijomis siekiant, kad būtų paskelbtas visuotinis mirties bausmės moratoriumas ir ilgainiui ši bausmė būtų panaikinta,

C.  pabrėždamas, kad tokiose šalyse kaip Jungtinės Valstijos ar Kinija, kurios yra nuolatinės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės ir kurios iki šiol stabdė visas Jungtinių Tautų iniciatyvas dėl tarptautinio moratoriumo, mirties bausmė įvykdoma ypač dideliam skaičiui žmonių,

D.  giliai sukrėstas to, kad Irako ir Jungtinių Valstijų vyriausybės nepriimtinomis politinėmis ir žiniasklaidos priemonėmis pasinaudojo Sadamo Huseino mirties bausmės įvykdymu, o tai, kaip matyti iš transliuotų vaizdų turinio, įrodo, kad Irake praktikuojamas skubotas teisingumas, nesuderinamas su teisinės valstybės principais, kuriam turi įtakos dabartinė JAV politika,

1.  dar kartą patvirtina savo visišką ir principinį pasipriešinimą mirties bausmės vykdymui visame pasaulyje, neatsižvelgiant į nusikaltimo rūšį ir (ar) asmenį, kurį ketinama bausti; todėl smerkia visas mirties bausmes, kurios kasdien vykdomos daugelyje pasaulio šalių;

2.  yra įsitikinęs, kad mirties bausmės panaikinimas savaime yra svarbus etapas žmonijos civilizacijos istorijoje šalims, kurios nusprendė panaikinti nepriimtiną savo piliečių ir (ar) kitų asmenų žudymo praktiką;

3.  reikalauja, kad, nedelsiant ir besąlygiškai būtų paskelbtas tarptautinis mirties bausmių vykdymo moratoriumas Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai paskelbus atitinkamą deklaraciją, kurios faktinį įgyvendinimą galėtų kontroliuoti Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius;

4.  tvirtai remia Europos Tarybos palaikomą naujausią oficialią Italijos Parlamento iniciatyvą, raginant ES „būsimosios JT Generalinės asamblėjos metu pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo įvedimo, siekiant visiškai panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje, nereikalaujant vienbalsio visų ES valstybių narių pritarimo“;

5.  prašo ES pirmininkaujančią šalį skubiai imtis atitinkamų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad visuotinį mirties bausmės moratoriumą įvesti raginanti rezoliucija būtų nedelsiant perduota JT Generalinei Asamblėjai; prašo ES pirmininkaujančią šalį ir Komisiją pranešti Europos Parlamentui apie JT Generalinės Asamblėjos metu pasiektus rezultatus siekiant visuotinio mirties bausmės moratoriumo įvedimo;

6.  įsitikinęs, kad Europos Sąjunga turėtų naudoti įvairias bendradarbiavimo su skirtingomis šalimis priemones, kuriomis būtų siekiama įtikinti šias šalis pradėti politinį dialogą, kuris galėtų paskatinti jas visiškai panaikinti mirties bausmę;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir visoms JT valstybėms narėms.