Rezolūcijas priekšlikums - B6-0032/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0032/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

24.1.2007

Pamatojoties uz Padomes un Komisijas ziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas un Mary Lou McDonald
GUE/NGL grupas vārdā
par vispasaules moratoriju nāvessodam

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0032/2007

Procedūra : 2007/2502(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0032/2007

B6‑0032/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vispasaules moratoriju nāvessodam

Eiropas Parlaments,

-  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par vispasaules moratoriju nāvessodam un it īpaši 2003. gada 23. oktobra rezolūciju,

-  ņemot vērā dažādu ANO iestāžu, tostarp ANO Cilvēktiesību komisijas, pieņemtās rezolūcijas par moratoriju nāvessodam,

-  ņemot vērā ES paziņojumus, lai atbalstītu vispasaules moratoriju nāvessodam,

-  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  paužot bažas par to, ka neskaitāmās valstīs arvien pastāv tiesību akti, kas paredz nāvessodu, un tādēļ ik gadu bez taisnīgas un pamatotas tiesas prāvas vai neievērojot minimālās tiesiskās garantijas, tiek nogalināti tūkstošiem cilvēku;

B.  tā kā Eiropas Savienība nolēma saskaņā ar 1998. gada 6. jūnijā Luksemburgā pieņemtajām ES pamatnostādnēm par nāvessodu darboties starptautiskajās iestādēs, lai panāktu vispasaules moratoriju nāvessodam un nāvessoda drīzu atcelšanu;

C.  tā kā īpaši daudz nāvessodu tiek izpildīti tādās valstīs kā ASV un Ķīnā, kas ir ANO Drošības padomes pastāvīgās locekles un līdz šim ir bloķējušas visas ANO iniciatīvas attiecībā uz starptautisku moratoriju;

D.  paužot satraukumu par nepieņemamo plašsaziņas un politisko līdzekļu izmantošanu, ko īstenoja Irākas un ASV valdības saistībā ar Sadama Huseina nāvessoda izpildi un kas — kā to uzskatāmi demonstrēja publiskoto attēlu nepieņemamais saturs — liecina par Irākā piemēroto tūlītējo taisnīgumu, kas nav savienojams ar tiesiskumu un ir iekļauts ASV politiskajā darba kārtībā;

1.  atkārtoti apstiprina to, ka Parlaments ir pilnībā pret nāvessodu visā pasaulē, neatkarīgi no nozieguma veida un/vai personas, kura tiek sodīta; šajā sakarā nosoda visus nāvessodus, kas ik dienas tiek izpildīti daudzās pasaules valstīs;

2.  pauž pārliecību, ka nāvessoda atcelšana pēc būtības ir cilvēces vēstures acquis tām valstīm, kuras nolēmušas izbeigt šo nepieņemamo praksi — savu līdzpilsoņu un/vai citu personu nogalināšanu;

3.  aicina nekavējoties un beznosacījumu kārtībā īstenot vispasaules moratoriju nāvessodam oficiālas ANO Ģenerālās Asamblejas deklarācijas veidā, ANO ģenerālsekretāram paredzot uzraudzības funkcijas;

4.  spēcīgi atbalsta neseno Itālijas parlamenta oficiālo iniciatīvu, kuru atbalstīja Eiropas Padome un kurā izteikts lūgums ANO nākamajā Ģenerālajā Asamblejā nākt klajā ar priekšlikumu rezolūcijai par vispasaules moratoriju nāvessodam, lai visā pasaulē pilnībā atceltu nāvessodu un lai tam nebūtu nepieciešams visu ES dalībvalstu vienprātīgs apstiprinājums;

5.  aicina ES prezidentūru nekavējoties veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka ANO Ģenerālajai Asamblejai nekavējoties tiktu iesniegta rezolūcija, kurā izteikts aicinājums noteikt vispasaules moratoriju nāvessodam; aicina ES prezidentūru un Komisiju informēt Parlamentu par ANO Ģenerālajā Asamblejā panāktajiem rezultātiem saistībā ar vispasaules moratoriju nāvessodam;

6.  pauž pārliecību, ka Eiropas Savienībai būtu jāizmanto dažādi instrumenti sadarbībai ar citām valstīm, lai tās pārliecinātu sākt politisko dialogu nāvessoda pilnīgai atcelšanai;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās Asamblejas priekšsēdētājam un ANO dalībvalstīm.