Procedure : 2007/2502(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0032/2007

Ingediende teksten :

B6-0032/2007

Debatten :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Stemmingen :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0018

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 90kWORD 41k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0032/2007
24.1.2007
PE 382.990v01-00
 
B6‑0032/2007
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas en Mary Lou McDonald
namens de GUE/NGL-Fractie
over een universeel moratorium op de doodstraf

Resolutie van het Europees Parlement over een universeel moratorium op de doodstraf 
B6‑0032/2007

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over een universeel moratorium op de doodstraf, met name zijn resolutie van 23 oktober 2003,

–  onder verwijzing naar de resoluties over het moratorium op de doodstraf die zijn aangenomen door diverse organen van de Verenigde Naties, onder meer de VN-Commissie voor de rechten van de mens,

–  onder verwijzing naar de oproepen in het kader van de EU voor een universeel moratorium op de doodstraf,

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  ten zeerste verontrust over het feit dat vandaag de dag in tientallen landen nog steeds wetten bestaan die in de doodstraf voorzien, met als gevolg dat jaarlijks nog duizenden mensen geëxecuteerd worden, vaak zonder eerlijk en billijk proces en zonder minimale juridische bescherming;

B.  overwegende dat de Europese Unie in het kader van de beleidslijnen van de EU over de doodstraf, die op 6 juni 1998 in Luxemburg zijn aangenomen, heeft besloten om binnen de internationale organisaties te ijveren voor een universeel moratorium op de doodstraf en op termijn de afschaffing ervan;

C.  gelet op het bijzonder hoog aantal doodstraffen die worden uitgevoerd in landen zoals de Verenigde Staten en China, die permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn en tot nog toe elk initiatief hebben gedwarsboomd om binnen de VN tot een internationaal moratorium op de doodstraf te komen;

D.  ontzet over de onaanvaardbare wijze waarop de Iraakse en de Amerikaanse regering de executie van Saddam Hoessein hebben gemediatiseerd en politiek hebben misbruikt, wat - zoals blijkt uit de bijna ondraaglijke beelden die werden verspreid - aantoont dat in Irak sprake is van snelrecht dat een rechtsstaat onwaardig is en bepaald wordt door de Amerikaanse politieke agenda;

1.  geeft eens te meer uiting aan zijn onvoorwaardelijk en principieel verzet tegen de doodstraf, waar ook ter wereld, ongeacht het soort misdaad en/of de persoon die men wil bestraffen; hekelt derhalve alle executies die dagelijks in tal van landen worden uitgevoerd;

2.  stelt dat afschaffing van de doodstraf als een mijlpaal in de beschavingsgeschiedenis moet worden gezien als landen besluiten om af te zien van deze onaanvaardbare praktijk om hun eigen medeburgers en/of andere personen ter dood te brengen;

3.  vraagt dat met onmiddellijke ingang en onvoorwaardelijk een internationaal moratorium op de uitvoering van de doodstraf wordt ingesteld door middel van een plechtige verklaring in die zin van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarbij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties wordt gevraagd om op de daadwerkelijke naleving ervan toe te zien;

4.  steunt voluit het recente, formele initiatief van het Italiaanse parlement, dat ook de steun van de Raad van Europa geniet, om de EU te vragen in de eerstvolgende Algemene Vergadering van de VN een ontwerpresolutie in te dienen voor het instellen van een universeel moratorium op de doodstraf, met als doel om de doodstraf in heel de wereld uit te bannen, zonder dat daarvoor de unanieme instemming van alle EU-lidstaten vereist is;

5.  verzoekt de voorzitter van de Raad het nodige te doen om ervoor te zorgen dat deze resolutie waarin tot een universeel moratorium op de doodstraf wordt opgeroepen, onverwijld op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN wordt geplaatst; verzoekt de Raad en de Commissie het Parlement op de hoogte te houden van de resultaten die in de Algemene Vergadering van de VN worden bereikt met het oog op de instelling van een universeel moratorium op de doodstraf;

6.  stelt dat de Europese Unie alle beleidsinstrumenten inzake samenwerking met de diverse landen moet inzetten om hen te overtuigen om een politieke dialoog op gang te brengen die hen tot de definitieve afschaffing van de doodstraf kan bewegen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de regeringen van alle lidstaten van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling - Privacybeleid