Förfarande : 2007/2502(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0032/2007

Ingivna texter :

B6-0032/2007

Debatter :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Omröstningar :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 96kWORD 41k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0032/2007
24.1.2007
PE 382.990v01-00
 
B6‑0032/2007
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas och Mary Lou McDonald
för GUE/NGL-gruppen
om ett allmänt moratorium för dödsstraffet

Europaparlamentets resolution om ett allmänt moratorium för dödsstraffet 
B6‑0032/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av sina tidigare resolutioner om ett allmänt moratorium för dödsstraffet, särskilt resolutionen av den 23 oktober 2003,

-  med beaktande av de resolutioner om ett moratorium för dödsstraffet, som antagits av flera FN-organ, bland annat FN:s kommission för mänskliga rättigheter,

-  med beaktande av EU:s uttalanden till stöd för ett allmänt moratorium för dödsstraffet,

-  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det är mycket oroväckande att tiotals länder i världen än idag har lagar som föreskriver dödsstraff, och att tusentals människor avrättas varje år enligt dessa lagar, ofta utan en rättvis rättegång eller tillbörlig respekt för rättsäkerheten.

B.  Europeiska unionen beslutade, inom ramen för EU:s riktlinjer för dödsstraffet som antogs i Luxemburg den 6 juni 1998, att inom internationella organ arbeta för ett allmänt moratorium för dödsstraffet och för dödsstraffets avskaffande i sinom tid.

C.  Särskilt många avrättningar genomförs i exempelvis Förenta staterna och Kina, som är ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd och som hittills har blockerat alla FN-initiativ för ett internationellt moratorium.

D.  Det är chockerande och fullkomligt oacceptabelt hur avrättningen av Saddam Hussein har utnyttjats politiskt och medialt av Iraks och Förenta staternas regeringar. Att så har skett framgår av de nästan outhärdliga bilder som visats, och visar att det i Irak förekommer en summarisk rättvisa som inte är förenlig med rättsstatsprincipen och som tas upp på den amerikanska politiska agendan.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fullständiga och principiella motstånd till dödsstraffet överallt i världen, oavsett vilken typ av brott som bestraffas, eller vem som bestraffas. Parlamentet fördömer följaktligen alla de avrättningar som dagligen genomförs i ett stort antal länder i världen.

2.  Europaparlamentet är övertygat om att avskaffandet av dödsstraffet i sig utgör ett historiskt framsteg för den mänskliga civilisationen i de länder som har beslutat att upphöra med sådana oacceptabla avrättningar av sina egna medborgare och/eller andra personer.

3.  Europaparlamentet begär att det genast och villkorslöst införs ett internationellt moratorium för avrättningar genom en högtidlig förklaring från FN:s generalförsamling. Genomförandet av förklaringen bör kunna kontrolleras av FN:s generalsekreterare.

4.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för det formella initiativ som nyligen togs av det italienska parlamentet och som stöds av Europarådet, genom vilket EU uppmanas att vid FN:s nästa generalförsamling lägga fram ett förslag till resolution om ett allmänt moratorium för dödsstraffet, för att uppnå ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet i hela världen, utan att förslaget måste godkännas av samliga medlemsstater i EU.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap att snarast möjligt vidta lämpliga åtgärder för att se till att en sådan resolution med en begäran om ett allmänt moratorium för dödsstraffet så snart som möjligt läggs fram inför FN:s generalförsamling. Parlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap och kommissionen att hålla parlamentet underrättat om de resultat som uppnås vid FN:s generalförsamling i fråga om ett allmänt moratorium för dödsstraffet.

6.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör använda sina olika samarbetsinstrument med olika länder för att förmå dem att inleda en politisk dialog som kan leda till att de definitivt avskaffar dödsstraffet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, ordföranden i FN:s generalförsamling och alla FN:s medlemsstater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy