Предложение за резолюция - B6-0033/2007Предложение за резолюция
B6-0033/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

24.1.2007

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Martin Schulz, Pasqualina Napoletano и Elena Valenciano Martínez-Orozco
от името на групата PSE
относно инициативата за световен мораториум върху смъртното наказание

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0032/2007

Процедура : 2007/2502(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0033/2007
Внесени текстове :
B6-0033/2007
Приети текстове :

B6‑0033/2007

Резолюция на Европейския парламент относно инициативата за световен мораториум върху смъртното наказание

Европейският парламент,

-  като взе предвид своите предишните резолюции относно световен мораториум върху смъртното наказание, и по-специално резолюциите от 23 октомври 2003 г., 6 май 1999 г. и 18 юни 1998 г.,

като взе предвид резолюциите относно мораториума върху смъртното наказание, приети от различни органи на ООН, в това число и Комисията за правата на човека към ООН,

-  като взе предвид декларациите на ЕС в подкрепа на световния мораториум върху смъртното наказание, и по-специално декларацията, представена миналия декември на Общото събрание на ООН, която бе подписана от 85 страни от всички географски групи,

-  като взе предвид ръководните насоки за политиката на ЕС по отношение на трети страни във връзка с въпроса за смъртното наказание,

-  като взе предвид член 103, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП,

A.  като има предвид, че смъртната присъда е жестоко и нечовешко наказание и нарушаване на правото на живот,

Б.  дълбоко загрижен от факта, че националното законодателство на десетки страни по света все още предвижда смъртно наказание, и следователно - убийство на хиляди човешки същества всяка година,

В.  като има предвид, че Европейският съюз взе решение, в рамките на "Ръководните насоки на ЕС по отношение на смъртното наказание", приети в Люксембург на 6 юни 1998 г., за работа в рамките на международни организации за въвеждане на световен мораториум върху смъртното наказание и премахването на това наказание в подходящи срокове,

Г.  като има предвид, че на 9 януари 2007 г. италианското правителство и Съветът на Европа взеха решение да работят заедно, с цел получаване на възможно най-голяма подкрепа за инициатива в рамките на Общото събрание на ООН за световен мораториум върху екзекуциите, с оглед пълното премахване на смъртното наказание,

Д.  като има предвид, че въпреки факта, че повече от половината страни по света вече са премахнали смъртното наказание със закон или на практика, 2 148 човека в 22 страни са били екзекутирани през 2005 г., като 94% - само в Китай, Иран, Саудитска Арабия и САЩ и 5 186 човека в 53 страни са били осъдени на смърт през 2005 г.,

Е.  подчертава особено големия брой екзекуции в страни като Съединените щати и Китай, които са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и които досега блокират всяка инициатива на ООН за международен мораториум,

Ж.  осъжда екзекуцията на Саддам Хюсеин, която доказва, че в Ирак е налице правораздаване по бързата процедура, което е несъвместимо с принципа на правовата държава, и е дълбоко покрусен от разпространението и използването за политическа и медийна употреба на кадри с неговото обесване,

З.  отново потвърждава пълното си и принципно противопоставяне на смъртното наказание по целия свят, независимо от вида на престъплението и/или личността на подсъдимия; осъжда, следователно, всички екзекуции, които се извършват ежедневно в много страни по света,

1.  изразява убеждението си, че премахването на смъртното наказание, само по себе си е важен момент в историята на човешката цивилизация за страни, които са решили да преустановят неприемливата практика за убиване на свои съграждани и/или други лица; приветства постигнатия напредък по премахване на смъртното наказание по света;

2.  призовава за незабавно и безусловно въвеждане на международен мораториум върху екзекуциите чрез тържествена декларация на Общото събрание на ООН, чието реално прилагане трябва да може да се проследява от генералния секретар на ООН;

3.  изразява силна подкрепа за настоящата официална инициатива на италианския парламент, подкрепена от Съвета на Европа, с която се призовава ЕС да представи на следващото Общо събрание на ООН предложение за резолюция относно световния мораториум върху смъртното наказание, с оглед пълното премахване на смъртното наказание по целия свят;

призовава председателството на ЕС да предприеме спешно съответни действия за осигуряване на незабавното предаване на тази резолюция, призоваваща за въвеждане на световен мораториум върху смъртното наказание, на Общото събрание на ООН; призовава председателството на ЕС и Комисията да информират редовно Парламента за резултатите, постигнати на Общото събрание на ООН, по въпроса за световния мораториум върху смъртното наказание;

4.  призовава държавите-членки на ЕС да провеждат консултации, с цел представяне на обща позиция по този въпрос на Общото събрание на ООН и по този начин да осигурят последователност в действията на ЕС;

5.  призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да използват различни инструменти за сътрудничество с трети страни, за да ги насърчават да премахнат окончателно смъртното наказание;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН, председателя на Общото събрание на ООН, както и на всички държави-членки на ООН.