Návrh usnesení - B6-0033/2007Návrh usnesení
B6-0033/2007

NÁVRH USNESENÍ,

24. 1. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Martin Schulz, Pasqualina Napoletano a Elena Valenciano Martínez-Orozco
za skupinu PSE,
o iniciativě na podporu všeobecného moratoria na trest smrti

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0032/2007

Postup : 2007/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0033/2007
Předložené texty :
B6-0033/2007
Přijaté texty :

B6‑0033/2007

Usnesení Evropského parlamentu o iniciativě na podporu všeobecného moratoria na trest smrti

Evropský parlament,

-  s ohledem na svá předchozí usnesení o všeobecném moratoriu na trest smrti, zejména na usnesení ze dne 23. října 2003, 6. května 1999 a 18. června 1998,

-  s ohledem na rezoluce o moratoriu na trest smrti, které přijaly různé orgány OSN, včetně Komise OSN pro lidská práva,

-  s ohledem na prohlášení EU na podporu všeobecného moratoria na trest smrti, zejména prohlášení předložené vloni v prosinci na Valném shromáždění OSN, které podepsalo 85 zemí ze všech částí světa,

-  s ohledem na hlavní zásady politiky EU vůči třetím zemím v otázce trestu smrti,

-  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  A.   vzhledem k tomu, že trest smrti je krutým a nelidským trestem a porušením práva na život,

B.  je hluboce znepokojen tím, že ještě v dnešní době na světě existují desítky zemí, jejichž vnitrostátní právní předpisy umožňují trest smrti, a v důsledku toho zabíjení tisíců lidí ročně,

C.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie rozhodla – v souladu s hlavními zásadami politiky EU v otázce trestu smrti přijatými dne 6. června 1998 v Lucemburku – usilovat v rámci mezinárodních orgánů o zavedení všeobecného moratoria na trest smrti a posléze o jeho zrušení,

D.  vzhledem k tomu, že dne 9. ledna 2007 se italská vláda a Rada Evropy rozhodly spolupracovat na získání co nejširší podpory pro iniciativu k celosvětovému moratoriu na popravy, která vznikla na půdě Valného shromáždění OSN a měla by vést k úplnému zrušení trestu smrti,

E.  vzhledem k tomu, že přestože více než polovina zemí světa nyní trest smrti ve svých  právních předpisech nebo v praxi zrušila, v roce 2005 bylo ve 22 zemích popraveno 2 148 osob – z toho 94 % v  Číně, Íránu, Saudské Arábii a USA – a v průběhu roku 2005 bylo v 53 zemích odsouzeno k smrti 5 186 osob,

F.  Zdůrazňuje zvláště vysoký počet poprav v takových zemích jako Spojené státy nebo Čína, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN a které až dosud blokovaly veškeré iniciativy OSN týkající se mezinárodního moratoria,

G.  odsuzuje popravu Saddáma Hussajna, která svědčí o existenci „rychlé spravedlnosti“ v Iráku, která je neslučitelná s právním státem, a velmi pohoršen šířením záběrů z popravy a jejich využíváním k mediálním a politickým účelům,

H.  znovu potvrzuje svůj naprostý a zásadní nesouhlas s trestem smrti kdekoli na světě, a to bez ohledu na povahu trestného činu nebo osobu, která má být potrestána; odsuzuje proto všechny popravy, které jsou každodenně vykonávány v mnoha zemích světa,

1.  je přesvědčen o tom, že zrušení trestu smrti je samo o sobě milníkem v dějinách lidské civilizace v zemích, které se rozhodly zrušit tento nepřijatelný způsob zabíjení svých spoluobčanů a jiných osob; vítá pokrok, kterého bylo v souvislosti se zrušením trestu smrti na celém světě dosaženo;

2.  požaduje, aby Valné shromáždění OSN přijalo slavnostní prohlášení o okamžitém a bezpodmínečném zavedení mezinárodního moratoria na popravy, na jehož skutečné dodržování by dohlížel generální tajemník OSN;

3.  rozhodně podporuje nedávnou oficiální iniciativu italského parlamentu, za níž se postavila Rada Evropy a která vyzývá Evropskou unii, aby na příštím zasedání Valného shromáždění OSN předložila návrh rezoluce o všeobecném moratoriu na trest smrti, jehož cílem by bylo úplné zrušení trestu smrti na celém světě;

4.  žádá předsednictví Evropské unie, aby naléhavě přijalo veškerá potřebná opatření, která zaručí, že tato rezoluce vyzývající ke všeobecnému moratoriu na trest smrti bude urychleně předložena Valnému shromáždění OSN; žádá předsednictví Evropské unie a Komisi, aby průběžně informovaly Evropský parlament o výsledcích dosažených na jednání Valného shromáždění OSN ve věci všeobecného moratoria na trest smrti;

5.  vyzývá členské státy EU, aby se navzájem dohodly a předložily Valnému shromáždění OSN společné stanovisko k této otázce, aby byl postup EU jednotný;

6.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy Evropské unie, aby využily různé nástroje spolupráce s třetími zeměmi k tomu, aby je přiměly k úplnému zrušení trestu smrti;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a všem členským státům OSN.