Návrh uznesenia - B6-0033/2007Návrh uznesenia
B6-0033/2007

NÁVRH UZNESENIA

24.1.2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o iniciatíve v prospech všeobecného moratória na trest smrti

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0032/2007

Postup : 2007/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0033/2007
Predkladané texty :
B6-0033/2007
Prijaté texty :

B6‑0033/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve v prospech všeobecného moratória na trest smrti

Európsky parlament,

-  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o všeobecnom moratóriu na trest smrti, najmä na uznesenia z 23. októbra 2003, 6. mája 1999 a 18. júna 1998,

-  so zreteľom na uznesenia o moratóriu na trest smrti, ktoré prijali viaceré orgány OSN vrátane Komisie OSN pre ľudské práva,

-  so zreteľom na vyhlásenia EÚ na podporu všeobecného moratória na trest smrti, najmä na vyhlásenie predložené v decembri minulého roku na Valnom zhromaždení OSN, ktoré podpísalo 85 krajín zo všetkých geografických skupín,

-  so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré sa týkajú trestu smrti,

-  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže trest smrti je krutým a neľudským trestom a porušením práva na život,

B.  hlboko znepokojený skutočnosťou, že v mnohých krajinách sveta ešte stále existujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožňujú trest smrti a tým zabíjanie tisícov ľudí každý rok,

C.  keďže Európska únia rozhodla v rámci usmernení EÚ o treste smrti, ktoré boli prijaté 6. júna 1998 v Luxemburgu, vyvíjať prostredníctvom medzinárodných orgánov úsilie o všeobecné moratórium na trest smrti a vo vhodnom čase jeho zrušenie,

D.  keďže talianska vláda a Rada Európy sa 9. januára 2007 rozhodli spolupracovať s cieľom získať čo najväčšiu podporu pre iniciatívu Valného zhromaždenia OSN za celosvetové moratórium na popravy a následne úplné zrušenie trestu smrti,

E.  keďže napriek skutočnosti, že viac ako polovica krajín sveta už odstránila trest smrti zo svojich zákonov alebo postupov, v roku 2005 bolo popravených 2148 osôb v 22 krajinách – z toho 94 % iba v Číne, Iráne, Saudskej Arábii a USA – a 5 186 osôb v 83 krajinách bolo v roku 2005 odsúdených na smrť,

F.  zdôrazňuje obzvlášť vysoký počet popráv v krajinách ako Spojené štáty a Čína, ktoré sú stálymi členmi bezpečnostnej rady OSN a ktoré doteraz blokujú každú iniciatívu OSN za medzinárodné moratórium,

G.  odsudzuje popravu Saddáma Husajna, ktorá dokazuje, že v Iraku sa uplatňuje „rýchla spravodlivosť“, ktorá je v rozpore s právnym štátom, a je hlboko pohoršený nad šírením záznamu z jeho obesenia a využitia tohto záznamu na politické a mediálne účely,

H.  opätovne potvrdzuje svoj úplný a zásadný nesúhlas s vykonávaním trestu smrti vo svete, bez rozdielu na to, aký trestný čin a / alebo aká osoba majú byť potrestané; odsudzuje preto všetky popravy, ktoré sa dennodenne uskutočňujú v mnohých krajinách vo svete,

1.  je presvedčený o tom, že zrušenie trestu smrti je samo o sebe míľnikom v dejinách ľudskej civilizácie pre krajiny, ktoré sa rozhodli skončiť s týmito neprijateľnými postupmi zabíjania svojich spoluobčanov a / alebo iných osôb; víta pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti so zrušením trestu smrti vo svete;

2.  vyzýva, aby sa prostredníctvom slávnostného vyhlásenia Valného zhromaždenia OSN okamžite a bezpodmienečne zaviedlo medzinárodné moratórium na popravy, na ktorého uplatňovanie v praxi by mal mať možnosť dohliadať generálny tajomník OSN;

3.  dôrazne podporuje nedávnu iniciatívu talianskeho parlamentu, ktorá má podporu Rady Európy a v ktorej sa od EÚ žiada, aby na ďalšom Valnom zhromaždení OSN predložila návrh uznesenia o všeobecnom moratóriu na trest smrti s cieľom úplného zrušenia trestu smrti vo svete;

4.  žiada predsedníctvo EÚ, aby naliehavo prijalo vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, že uznesenie, v ktorom sa žiada moratórium na trest smrti, bude urgentne predložené Valnému zhromaždeniu OSN; žiada predsedníctvo EÚ a Komisiu, aby Európsky parlament informovali o výsledkoch, ktoré sa dosiahli na Valnom zhromaždení OSN v otázke všeobecného moratória na trest smrti;

5.  vyzýva členské štáty EÚ, aby sa spoločne dohodli a predložili spoločnú pozíciu k tejto otázke na Valnom zhromaždení OSN s cieľom dosiahnuť koherentný prístup EÚ;

6.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby prostredníctvom rôznych nástrojov spolupráce s tretími krajinami podporovali tieto krajiny k definitívnemu zrušeniu trestu smrti;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a všetkým členským štátom OSN.