Návrh usnesení - B6-0035/2007Návrh usnesení
B6-0035/2007

NÁVRH USNESENÍ,

24. 1. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney, Piia-Noora Kauppi
za skupinu PPE-DE
o iniciativě na podporu všeobecného moratoria na trest smrti

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0032/2007

Postup : 2007/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0035/2007
Předložené texty :
B6-0035/2007
Přijaté texty :

B6‑0035/2007

Usnesení Evropského parlamentu o iniciativě na podporu všeobecného moratoria na trest smrti

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předcházející usnesení o všeobecném moratoriu na trest smrti, a zejména s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2003[1],

–  s ohledem na rezoluce o moratoriu na trest smrti, které přijaly různé orgány OSN, včetně Komise pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení, která EU učinila na podporu všeobecného moratoria na trest smrti,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie v rámci obecných zásad týkajících se trestu smrti, jež přijala Evropská rada v Lucemburku dne 6. června 1998, rozhodla usilovat v rámci mezinárodních organizací o zavedení všeobecného moratoria na trest smrti a posléze o zrušení trestu smrti,

B  vážně znepokojen tím, že trest smrti hrozí na celém světě tisícům osob, avšak povzbuzen skutečností, že v posledních letech značně vzrostl počet států, které tento trest zrušily,

C.  vzhledem k tomu, že dne 27. července 2006 přijala italská poslanecká sněmovna jednomyslně usnesení, ve kterém žádá italskou vládu, aby po konzultaci se svými evropskými partnery, avšak aniž by byla nucena k jednomyslnému přijetí všemi členskými státy EU, předložila na příštím zasedání Valného shromáždění OSN návrh rezoluce o zavedení všeobecného moratoria na trest smrti s cílem zcela zrušit trest smrti na celém světě,

D.  vzhledem k tomu, že dne 9. ledna 2007 se italská vláda a Rada Evropy rozhodly spolupracovat za účelem získání co největší podpory k tomu, aby byla Valnému shromáždění OSN předložena iniciativa na podporu všeobecného moratoria na trest smrti, jež by mělo vést k jeho úplnému zrušení,

1.  rozhodně se vyslovuje pro iniciativu italské poslanecké sněmovny, kterou podporuje také Rada Evropy;

2.  opětovně žádá předsednictví Rady, aby neprodleně učinilo příslušné kroky a zajistilo, že bude Valnému shromáždění OSN předložen návrh rezoluce pro přijetí všeobecného moratoria na trest smrti;

3.  naléhá na orgány EU a členské státy, aby vyvinuly maximální úsilí v politické a diplomatické oblasti a zajistily řádnou podporu této rezoluce v rámci zasedání Valného shromáždění OSN;

4.  žádá předsednictví Rady a Komisi, aby na nejbližším plenárním zasedání po ukončení jednání Valného shromáždění OSN informovaly Evropský parlament o výsledcích, jichž bylo na tomto zasedání dosaženo;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsednictví Rady, Komisi, parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a všem členským zemím Valného shromáždění OSN.