Návrh uznesenia - B6-0037/2007Návrh uznesenia
B6-0037/2007

NÁVRH UZNESENIA

24. 1. 2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli a Eoin Ryan
v mene Skupiny Únie za Európu národov
o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0037/2007
Predkladané texty :
B6-0037/2007
Prijaté texty :

B6‑0037/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenie o všeobecnom moratóriu na trest smrti a najmä na svoje uznesenie prijaté 23. októbra 20031,

–  so zreteľom na rezolúciu o moratóriu na trest smrti, ktoré prijali viaceré orgány OSN vrátane Komisie OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ na podporu všeobecného moratória na trest smrti,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia rozhodla v rámci usmernení EÚ o treste smrti, ktoré boli prijaté 6. júna 1998 Európskou radou v Luxemburgu, že bude prostredníctvom medzinárodných inštitúcií vyvíjať úsilie za všeobecné moratórium na trest smrti a v prospech jeho zrušenia vo vhodnom čase;

B.   keďže 27. júla 2006 talianska poslanecká snemovňa jednohlasne prijala uznesenie, v ktorom žiada taliansku vládu: "predložiť počas nasledujúceho Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov po konzultáciách s európskymi partnermi, avšak bez toho, že by bolo potrebné použiť postup jednohlasnosti, návrh rezolúcie o všeobecnom moratóriu na trest smrti s cieľom dosiahnuť úplne zrušenie trestu smrti na celom svete";

C.  keďže 9. januára 2007 sa talianska vláda a Rada Európy rozhodli spojiť svoje úsilie, aby získali čo najväčšiu podporu predloženiu iniciatívy Valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov za všeobecné moratórium na trest smrti s cieľom jeho úplného zákazu;

1.  Berie na vedomie iniciatívu talianskej poslaneckej snemovne podporenú Radou Európy;

2.  žiada predsedníctvo Rady o uskutočnenie krokov, ktoré zabezpečia prerokovanie rezolúcie o všeobecnom moratóriu na trest smrti na pôde Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov;

3.  Nalieha na inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podnikli všetky potrebné politické a diplomatické kroky na zabezpečenie čo najväčšej podpory tejto rezolúcii v rámci Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov;

4.  žiada predsedníctvo Rady a Komisiu, aby na najbližšom plenárnom zasadnutí po ukončení zasadnutia Valného zhromaždenia OSN informovali Európsky parlament o dosiahnutých výsledkoch;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podstúpil toto uznesenie predsedníctvu Rady, Komisii, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN ako aj všetkým členským štátom Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.