Πρόταση ψηφίσματος - B6-0041/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0041/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

7.2.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Bruno Gollnisch, Philip Claeys και Petre Popeangă
εξ ονόματος της Ομάδας ITS
σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0041/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0041/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0041/07

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή που σηματοδοτείται κυρίως από:

-   την επιδείνωση της ισραηλοπαλαιστινιακής σύγκρουσης,

-   την επέκταση από τον Ιούλιο του 2006, της σύγκρουσης αυτής και στον Λίβανο,

-   το ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου στον οποίο αντιπαρατίθενται οι Παλαιστίνιοι της Φατάχ με αυτούς της Χαμάς,

-   την πολιτική εμπλοκή που έχει σημειωθεί στον Λίβανο μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης η οποία προέκυψε από ελεύθερες εκλογές το 2005,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της επιρροής των ισλαμιστικών πολιτικών κινημάτων,

Γ.  καταδικάζοντας τις διώξεις που υφίστανται, ιδίως στην Αίγυπτο, οι χριστιανικές κοινότητες,

Δ.  καταδικάζοντας την άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κύπρο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση των χωρών της Νοτίου και Ανατολικής Μεσογείου ουδόλως έχει βελτιωθεί,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προερχόμενη από τη Νότια Μεσόγειο μετανάστευση συνιστά ένα δράμα αφενός για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες των οποίων απειλείται η ταυτότητα και, αφετέρου, για τους ξεριζωμένους μετανάστες και τις πατρίδες τους που χάνουν έτσι ένα τμήμα της νεολαίας τους,

1.  επισημαίνει την αποτυχία της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, η οποία προέκυψε από τη Διάσκεψη της Βαρκελώνης το 1995 και η οποία φιλοδοξούσε να δημιουργήσει μια ζώνη ειρήνης και ευημερίας·

2.  πιστεύει ότι η επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από την καθιέρωση ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων για το Ισραήλ, τη δημιουργία κράτους για τους Παλαιστινίους και από τον σεβασμό της κυριαρχίας του Λιβάνου·

3.  προτείνει την προώθηση μιας νέας ευρωμεσογειακής συνεργασίας η οποία θα βασίζεται, όχι μόνο στην αρωγή αλλά και σε μια πραγματική εταιρική σχέση, η οποία, δημιουργώντας επί τόπου πλούτο και θέσεις απασχόλησης, θα παράσχει στους υπηκόους των χωρών του Νότου δυνατότητα διαβίωσης και εργασίας στη χώρα τους·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.