Predlog resolucije - B6-0098/2007Predlog resolucije
B6-0098/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

8.3.2007

k vprašanju za ustni odgovor B6‑0013/2007
v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o ukrepih Skupnosti za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva

Postopek : 2007/2515(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0098/2007
Predložena besedila :
B6-0098/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

B6‑0098/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih Skupnosti za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije "Posvetovanje glede ukrepov Skupnosti na področju zdravstvenih storitev" (SEC(2006)1195/4),

–  ob upoštevanju člena 152 Pogodbe,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju "Sodišče") v zadevah Decker (C-120/95, 28. april 1998), Kohll (C-158/96, 28. april 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12. julij 2001), Vanbraekel (C-368/98, 12. julij 2001), IKA (C-326/00, 25. februar 2003), Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13. maj 2003), Inizan (C-56/01, 23. oktober 2003), Leichtle (C-8/02, 18. marec 2004) in Watts (C-327/04, 16. maj 2005),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 9. junija 2005 o mobilnosti bolnikov in razvoju zdravstvenega varstva v Evropski uniji (P6_TA(2005)0236),

–  ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor B6-0013/2007 Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 108 poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker so bile zdravstvene storitve izključene iz direktive o storitvah,

B.  ker je Sodišče od leta 1998 izdalo že več sodb, na podlagi katerih imajo bolniki pravico izbirati zdravstveno oskrbo in zdravljenje drugod, pri čemer velja za povračilo stroškov zdravstvenega varstva v tujini načelo prostega pretoka,

C.  ker je Sodišče najprej razsodilo, da naj bi povračilo stroškov, nastalih v drugi državi članici, za kar je potrebno predhodno dovoljenje, oviralo zagotavljanje storitev, vendar je pozneje načela povračil in potrebe po predhodnem dovoljenju dodatno razvilo,

D.  ker sistemi zdravstvenega varstva v Evropski uniji temeljijo na načelih solidarnosti, enakosti in univerzalnosti, da se vsem ljudem zagotovi ustrezna visokokakovostna nega, ne glede na zaslužek, socialni status ali starost,

E.  ker ima vsaka država svoj sistem zagotavljanja zdravstvenega varstva,

1.  pozdravlja pobudo Komisije, da sproži postopek posvetovanja za določitev najboljših ukrepov Skupnosti in s tem zagotovi okvir za čezmejne vidike zdravstvenega varstva;

2.  opozarja na obveznosti iz Pogodbe, da se v vseh politikah Skupnosti zagotovi visoka stopnja zdravstvenega varstva ljudi; opozarja tudi na člen 95(3) pogodbe o ES, ki določa pravno podlago za ukrepe notranjega trga na področju zdravja; zato meni, da je treba oblikovati pravni okvir za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva, ki bo najbolje omogočal pravočasen dostop bolnikov do ustreznega in visokokakovostnega zdravstvenega varstva, nadaljnje zagotavljanje čezmejnih zdravstvenih storitev in trajno financiranje zdravstvenega varstva;

3.  poudarja, da vidiki čezmejnega zdravstvenega varstva zajemajo mobilnost bolnikov, mobilnost strokovnjakov na področju zdravstvenega varstva in zagotavljanje zdravstvenega varstva v drugi državi; prav tako poudarja, da sodbe Sodišča izrecno obravnavajo problem pravice bolnikov, da poiščejo zdravljenje drugod in da jim sistemi nacionalnega zdravstvenega zavarovanja povrnejo stroške zdravljenja;

4.  zato meni, da je zagotavljanje pravne varnosti pri povračilu stroškov za čezmejno zdravstveno varstvo eno prednostnih vprašanj tako za bolnike kot za sisteme nacionalnega zdravstvenega zavarovanja in izvajalce zdravstvenih storitev; poudarja, da je treba pojasniti postopke in pogoje povračil za posamezne primere;

5.  odločno poziva Komisijo, naj oblikuje skupna načela in osnovne smernice zdravstvenega varstva in tako zagotovi varnost bolnikov;

6.  poudarja, da je treba bolnikom v vseh primerih zagotoviti varstvo ne glede na to, kje in kako se izvajajo zdravstvene storitve; poziva, da je treba jasno določiti odgovornosti različnih organov pri nadzoru nad ponudniki zdravstvenega varstva; meni, da je treba vzpostaviti mehanizem za pritožbe v zvezi s slabim čezmejnim zdravstvenim varstvom;

7.  poudarja, da v večini primerov zdravljenju in zdravniški oskrbi sledijo pregledi, kar lahko dolgo traja; ugotavlja, da je treba med različnimi stopnjami zdravljenja in nege določiti jasna pravila za dodeljevanje nalog in odgovornosti med izvajalci zdravstvenih storitev;

8.  meni, da je uvedba pravnega okvira na ravni Skupnosti najboljši način zagotavljanja pravne varnosti bolnikov, nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev; je prepričan, da je ta način najboljši tudi za spodbujanje optimalne rabe sredstev zdravstvenega varstva in dostopa do zdravljenja;

9.  meni, da je treba v pravni okvir vključiti sistem zbiranja in izmenjave podatkov med nacionalnimi oblastmi o izvajalcih zdravstvenih storitvah in strokovnem znanju, ki je na voljo; meni tudi, da bi uvedba mreže evropskih informacijskih centrov bistveno prispevala k zdravljenju bolezni;

10.  poziva Komisijo, naj posebno pozornost posveti zagotavljanju informacij bolnikom o njihovih pravicah in dolžnostih ter naj v zakonodajni predlog vključi ustrezne določbe;

11.  je prepričan, da lahko prihodnji okvir Skupnosti okrepi pravice evropskih državljanov v vlogi bolnikov in hkrati spodbudi države članice k razvoju sistemov zdravstvena varstva;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.