Πρόταση ψηφίσματος - B6-0119/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0119/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

13.3.2007

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0015/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: David Hammerstein Mintz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και
Mieczysław Edmund Janowski εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με την εαρινή θήρα και την παγίδευση μεταναστευτικών πτηνών στη Μάλτα

Διαδικασία : 2007/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0119/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0119/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0119/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εαρινή θήρα και την παγίδευση μεταναστευτικών πτηνών στη Μάλτα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές αριθ. 794/2004, 334/2005 και 886/2005,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Αναφορών που μετέβη στη Μάλτα στις 9-12 Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 79/409/ΕΟΚ σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 226, και 242 της συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη προφορική ερώτηση αριθ. B6-0015/2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, και 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει πολλές αναφορές που καταγγέλλουν τις πρακτικές της εαρινής θήρας και παγίδευσης μεταναστευτικών πτηνών στη Μάλτα, συμπεριλαμβανομένης και αναφοράς εκ μέρους της Βελγικού Βασιλικού Συλλόγου για την Προστασία των Πτηνών, την οποία έχουν υπογράψει 300.000 Ευρωπαίοι, εκ των οποίων τουλάχιστον 4.000 προέρχονται από τη Μάλτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 115.000 Ευρωπαίοι, κυρίως από το ΗΒ, υπέβαλαν, τον Φεβρουάριο του 2007, αναφορά στην κυβέρνηση της Μάλτας, διαμαρτυρόμενοι για την εαρινή θήρα,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε τις καταγγελίες που περιέχονταν στις αναφορές και απέστειλε αντιπροσωπεία που μετέβη στη Μάλτα, σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 3 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διαπιστώσει επιτόπου την πραγματική κατάσταση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση που υπέβαλε η διερευνητική αποστολή κατέληγε ότι, μολονότι οι αρμόδιες αρχές της Μάλτας έχουν καταβάλει ορισμένες προσπάθειες για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική, η βιωσιμότητα και η επιβίωση των πληθυσμών διαφόρων ειδών μεταναστευτικών πτηνών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές από την ευρέως διαδεδομένη παράνομη και άνευ διακρίσεων θήρα και παγίδευση πτηνών, όταν αυτά διέρχονται από τη Μάλτα κατά την εαρινή μεταναστευτική περίοδο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Αναφορών διατυπώνει επίσης ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της Μάλτας στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των άγριων πτηνών και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και για την άνευ διακρίσεων παγίδευση και λαθροθηρία προστατευόμενων ειδών, όπως επί παραδείγματι, των παγκοσμίως επαπειλουμένων αρπακτικών πτηνών όπως το κιρκινέζι και το μαυροκιρκίνεζο,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυνηγοί της Μάλτας υποστηρίζουν την εαρινή θήρα και την παγίδευση ως τμήμα της πολιτιστικής τους παράδοσης· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ο χώρος που απομένει ελεύθερος για τα μεταναστευτικά πτηνά έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της αστικής ανάπτυξης και ότι οι νέες μέθοδοι και οι νέοι τύποι όπλων έχουν καταστήσει επίσης τη θήρα πιο αποτελεσματική, πλήττοντας έτσι τους πληθυσμούς των μεταναστευτικών πτηνών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται εξαφάνιση πτηνών σε τοπικό επίπεδο, όπως του πετρίτη και της πεπλόγλαυκας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αποτελέσματα σφυγμομετρήσεων, μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας της Μάλτας φαίνεται να αντιτίθεται στις τρέχουσες θηρευτικές πρακτικές,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να ανοίξει φέτος εαρινή θηρευτική περίοδο για το τρυγόνι και το ορτύκι, τα οποία αμφότερα αποτελούν επαπειλούμενα είδη, από τις 10 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου, και περίοδο παγίδευσης από 26 Μαρτίου έως 20 Μαΐου,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης των μεταναστευτικών πτηνών που μετακινούνται μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, και ότι, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη για τα πτηνά, πολλά από αυτά είναι σπάνια ή επαπειλούμενα, και αποτελούν αντικείμενο θήρας σε 35 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, και αντικείμενο παγίδευσης σε 19 χώρες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά κατά πόσον η μεταφορά από πλευράς Μάλτας, στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 79/409 για τη διατήρηση των άγριων πτηνών είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της οδηγίας, καθώς και σχετικά με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Μάλτας για μη συμμόρφωση στο άρθρο 9 της εν λόγω οδηγίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη την Επιτροπή έχει συστήσει στην κυβέρνηση της Μάλτας να μην επιτρέψει φέτος την εαρινή θήρα και ανακοίνωσε ότι, σε περίπτωση που το 2007 επιτραπεί η εαρινή θήρα, η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει από κοινού και τις περιπτώσεις εαρινής θήρας των περιόδων 2004, 2005 και 2006 και να διαβιβάσει στη Μάλτα αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση των κρατών μελών για πλήρη συνεργασία τους με την Επιτροπή όταν αυτή ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ, απορρέει από την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας που ορίζει το άρθρο 10 της συνθήκης ΕΚ,

1.   λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Αναφορών που εξέτασε επί τόπου τα στοιχεία από τις 9 έως 12 Μαΐου 2005 και υποστηρίζει τις συστάσεις της έκθεσης αυτής·

2.   συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνει στην έκθεσή της η αποστολή συλλογής στοιχείων, και ειδικότερα, όσον αφορά την άδεια εαρινής θήρας των αποδημητικών πτηνών, την άνευ διακρίσεων παγίδευση και την παράνομη θήρα προστατευόμενων ειδών, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που προστατεύονται στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας·

3.   χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διερευνήσει τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της Μάλτας προς την κοινοτική νομοθεσία καθώς και την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των άγριων πτηνών και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της προκειμένου να πείσει τις αρχές της Μάλτας να συμμορφωθούν πλήρως στην κοινοτική νομοθεσία·

4.   θεωρεί λυπηρή την απόφαση της κυβέρνησης της Μάλτας να επιτρέψει την εαρινή θήρα και παγίδευση, αντίθετα με τη δημόσια συμβουλή που διετύπωσε η Επιτροπή, και καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να επανεξετάσει την απόφαση·

5.   υπενθυμίζει την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας που ορίζει το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να συνεργάζονται πλήρως με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

6.   σημειώνει ότι η αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η Επιτροπή ενεργεί υπό την ιδιότητά της του «θεματοφύλακα των Συνθηκών» και εξετάζει τη συμμόρφωση των κρατών μελών στην κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μάλτας.