Päätöslauselmaesitys - B6-0119/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0119/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

13.3.2007

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0015/2007 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
muuttolintujen kevät- ja ansametsästyksestä Maltassa

Menettely : 2007/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0119/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0119/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0119/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttolintujen kevät- ja ansametsästyksestä Maltassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vetoomukset 794/2004, 334/2005 ja 886/2005,

–  panee merkille vetoomusvaliokunnan tutkimusvaltuuskunnan raportin sen 9.–12. toukokuuta 2006 tekemästä matkasta Maltaan,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY säännökset,

–  ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY säännökset,

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 10, 226 ja 242 artiklan,

–  ottaa huomioon suullisen kysymyksen B6-0015/2007,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan ja 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on vastaanottanut useita vetoomuksia muuttolintujen kevät- ja ansametsästyksestä Maltassa, mukaan lukien Belgian kuninkaallisen lintujensuojeluyhdistyksen esittämä vetoomus, jonka on allekirjoittanut 300 000 eurooppalaista, heistä yli 4 000 Maltasta; ottaa huomioon, että 115 000 eurooppalaista, etenkin Yhdistyneestä kuningaskunnasta, vetosi helmikuussa Maltan hallitukseen kevätmetsästystä vastaan,

B.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta tutki vetoomuksissa esitetyt väitteet ja lähetti Euroopan parlamentin työjärjestyksensä 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti valtuuskunnan Maltaan hankkimaan tietoja tilanteesta paikan päällä,

C.  ottaa huomioon, että tutkimusvaltuuskunta päätteli, että vaikka asiasta vastuussa olevat Maltan viranomaiset ovat toteuttaneet tiettyjä toimia, joilla kansallinen lainsäädäntö ja sen soveltaminen pyritään saattamaan yhteisön oikeuden mukaiseksi, useiden muuttolintulajien kantojen kestävyys ja eloonjääminen on yhä vakavasti uhattuna, kun niihin lajeihin kuuluvat linnut kevätmuuttonsa aikana kulkevat Maltan kautta, jossa niitä metsästetään ja pyydystetään mielivaltaisesti,

D.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunnan tutkimusvaltuuskunnan raportissa nostaa esiin huolen siitä, noudattaako Malta luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettua direktiiviä 79/409/ETY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua direktiiviä 92/43/ETY, sekä huolen suojeltujen lajien, kuten maailmanlaajuisesti uhanalaisten petolintujen, kuten pikkutuulihaukan ja punajalkahaukan, mielivaltaisesta pyydystämisestä ja laittomasta metsästämisestä,

E.  ottaa huomioon, että Maltan metsästäjät ovat määritelleet kevät- ja ansametsästyksen kulttuuriperinnökseen, ottaa kuitenkin huomioon, että muuttolintujen lepopaikat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina kaupunkikehityksen vuoksi ja että uudet menetelmät ja aseet ovat tehneet metsästyksestä tehokkaampaa niin, että muuttolintujen kannat vahingoittuvat ja lintulajeja, kuten muuttohaukka ja tornipöllö, kuolee paikallisesti sukupuuttoon,

F.  ottaa huomioon, että mielipidetiedustelut osoittavat, että suuri enemmistö Maltan yhteiskunnasta vastustaa nykyisiä metsästyskäytäntöjä,

G.  ottaa huomioon, että Maltan hallitus on päättänyt tunturikyyhkyn ja viiriäisen – joiden kanta on supistumassa – kevätmetsästyskaudeksi vuonna 10. huhtikuuta–20. toukokuuta ja ansametsästyskaudeksi 26. maaliskuuta–20. toukokuuta 2007,

H.  ottaa huomioon, että Malta on yksi tärkeimmistä pullonkaupoista, joiden kautta linnut muuttavat Euroopan ja Afrikan välillä; ottaa huomioon, että äskettäin tehdyssä tutkimuksessa saatiin todisteita siitä, että monia harvinaisia tai uhanalaisia lintuja tapetaan ampumalla 35:ssä enimmäkseen Euroopan maassa ja pyydystetään ansoilla 19:ssä,

I.  ottaa huomioon, että komissio tutkii, onko Malta siirtänyt luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY omaan lainsäädäntöönsä direktiivin vaatimusten mukaisesti ja sovelletaanko lainsäädäntöä asianmukaisesti, ja on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Maltaa vastaan direktiivin 9 artiklan noudattamatta jättämisestä,

J.  ottaa huomioon, että komissio on suositellut, että Maltan hallitus ei sallisi kevätmetsästystä tänä vuonna ja todennut, että jos kevätmetsästys sallitaan vuonna 2007, komissio käsittelee asian yhdessä myös vuosina 2004, 2005 ja 2006 sallitun kevätmetsästyksen kanssa, ja antaa asiasta perustellun lausunnon Maltalle,

K.  ottaa huomioon jäsenvaltioiden velvollisuuden toimia täydessä yhteistyössä komission kanssa sen käyttäessä EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa sille annettua toimivaltaa ja noudattaa luottamuksellisen yhteistyön periaatetta EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan säännösten mukaisesti,

1.  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan tutkimusvaltuuskunnan raportin matkalta, jonka kuluessa tapahtumia tutkittiin paikan päällä 9.–12. toukokuuta 2005, ja tukee raportissa esitettyjä suosituksia;

2.  yhtyy tutkimusvaliokunnan raportissa esitettyihin huolenaiheisiin, erityisesti muuttolintujen kevätmetsästystä koskevan luvan myöntämisen, mielivaltaisen ansapyydystämisen ja suojeltujen lajien laittoman metsästyksen osalta myös yhteisön oikeuden nojalla suojelluilla alueilla;

3.  pitää ilahduttavana komission päätöstä tutkia, onko Maltan lainsäädäntö ja sen soveltaminen luonnonvaraisten lintujen suojelemisesta annetun direktiivin 79/409/ETY mukaista, ja kehottaa komissiota tehostamaan ponnistuksensa Maltan viranomaisten taivuttamiseksi noudattamaan täysimääräisesti yhteisön oikeutta;

4.  pitää Maltan hallituksen päätöstä sallia kevät- ja ansametsästys komission yleisen neuvon vastaisesti valitettavana ja kehottaa Maltan hallitusta harkitsemaan päätöstä uudelleen;

5.  muistuttaa EY:n perustamissopimuksen 10 artiklassa säädetystä luottamuksellisen yhteistyön periaatteesta, jonka mukaisesti jäsenvaltiot ovat suostuneet toimimaan täydessä yhteistyössä yhteisön toimielinten kanssa;

6.  ottaa huomioon, että luottamuksellisen yhteistyön periaate on erityisen tärkeä silloin, kuin komissio toimii sopimusten vartijan tehtävässään ja tutkii EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla, onko jäsenvaltio noudattanut yhteisön oikeutta;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Maltan hallitukselle ja parlamentille.