Förslag till resolution - B6-0119/2007Förslag till resolution
B6-0119/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.3.2007

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0015/2007
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen och Mieczysław Edmund Janowski, för UEN-gruppen
om jakt på och fångst av flyttfåglar på Malta under våren

Förfarande : 2007/2531(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0119/2007

B6‑0119/2007

Europaparlamentets resolution om jakt på och fångst av flyttfåglar på Malta under våren

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av framställning 794/2004, framställning 334/2005 och framställning 886/2005,

–  med beaktande av rapporten om den undersökningsgrupp som utskottet för framställningar skickade till Malta den 9–12 maj 2006,

–  med beaktande av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar,

–  med beaktande av direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,

–  med beaktande av artiklarna 10, 226 och 242 i EG-fördraget,

–  med beaktande av den muntliga frågan B6-0015/2007,

–  med beaktande av artikel 108.5 och artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har mottagit flera framställningar mot de metoder som används för att jaga och fånga flyttfåglar på Malta under våren, bland annat en framställning från den kungliga belgiska fågelskyddsföreningen (Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux) som undertecknats av 300 000 européer, varav över 4 000 malteser. 115 000 européer, framför allt från Förenade kungariket, lämnade i februari 2007 in framställningar till den maltesiska regeringen för att protestera mot vårjakten.

B.  Utskottet för framställningar har undersökt påståendena i framställningarna och har skickat en delegation till Malta i enlighet med artikel 192.3 i Europaparlamentets arbetsordning för att skapa sig en bild av de faktiska förhållandena.

C.  I rapporten om undersökningsgruppen konstaterades att även om de ansvariga maltesiska myndigheterna har gjort vissa ansträngningar för att anpassa den nationella lagstiftningen och dess tillämpning till gemenskapslagstiftningen hotas populationer av flera flyttfågelarter, när det gäller hållbarhet och överlevnad, fortfarande allvarligt av den olagliga och urskillningslösa jakten och fångsten när fåglar som tillhör dessa arter under sin vårflytt passerar Malta.

D.  I samma rapport uttrycks också oro över Maltas efterlevnad av direktiv 79/409/EEG om bevarandet av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och över den urskillningslösa fångsten av och olagliga jakten på skyddade arter, t.ex. allmänt hotade rovfåglar som rödfalk och aftonfalk.

E.  De maltesiska jägarna försvarar jakten och fångsten under våren med att den ingår i deras kulturtradition. Flyttfåglarnas rastplatser har emellertid minskat betydligt de senaste åren på grund av stadsutvecklingen, och nya metoder och vapen har dessutom gjort jakten effektivare, varigenom hela populationer av flyttfåglar har skadats och fåglar som pilgrimsfalk och tornuggla har dött ut lokalt.

F.  Opinionsundersökningarna tyder på att det stora flertalet i det maltesiska samhället är emot de nuvarande fångstmetoderna.

G.  Maltas regering har beslutat att tillåta vårjakt på turturduvor och vaktel, två arter som minskar i antal, mellan den 10 april och 20 maj, och fångst mellan den 26 mars och 20 maj i år.

H.  Malta är en av de största flaskhalsarna för fåglar som flyttar mellan Europa och Afrika. En undersökning som genomfördes nyligen innehöll bevis för att många sällsynta och hotade fåglar hade skjutits i 35 länder, mestadels i Europa, och fångats i 19 länder.

I.  Kommissionen undersöker för närvarande om Maltas införlivande av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar uppfyller kraven i direktivet och om lagstiftningen tillämpas korrekt. Kommissionen har också inlett ett överträdelseförfarande mot Malta för bristande överensstämmelse med artikel 9 i direktivet.

J.   Kommissionen har rekommenderat Maltas regering att inte tillåta vårjakt i år. Om den ger sitt tillstånd till vårjakt 2007 kommer kommissionen i ett förenat mål att undersöka den vårjakt som även godkändes 2004, 2005 och 2006, och sända ett motiverat yttrande till Malta beträffande detta.

K.  Medlemsstaternas skyldighet att samarbeta fullt ut med kommissionen när den använder sina befogenheter enligt artikel 226 i EG-fördraget följer av principen om lojalt samarbete som fastställs i artikel 10 i EG-fördraget.

1.  Europaparlamentet har tagit del av rapporten om den undersökningsgrupp från utskottet för framställningar som den 9–12 maj 2006 undersökte förhållandena på plats. Parlamentet stöder rekommendationerna i rapporten.

2.  Europaparlamentet delar den oro som uttrycks i rapporten om undersökningsgruppen, särskilt när det gäller tillståndet för vårjakt på flyttfåglar, urskillningslös fångst av och olaglig jakt på skyddade arter, däribland inom områden som skyddas enligt gemenskapslagstiftningen.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att undersöka om den maltesiska lagstiftningen och dess tillämpning är förenlig med direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar. Parlamentet kräver att kommissionen intensifierar sina ansträngningar för att få de maltesiska myndigheterna att fullt ut följa gemenskapslagstiftningen.

4.  Europaparlamentet anser att den maltesiska regeringens beslut att, trots kommissionens allmänna råd, tillåta jakt och fångst under våren är beklagligt och uppmanar den maltesiska regeringen att ompröva sitt beslut.

5.  Europaparlamentet påminner om principen om lojalt samarbete som fastställs i artikel 10 i EG-fördraget. Enligt artikeln har medlemsstaterna gått med på att samarbeta fullt ut med EU:s institutioner.

6.  Europaparlamentet konstaterar att principen om lojalt samarbete är särskilt viktig när kommissionen handlar i egenskap av ”fördragens väktare” och undersöker om medlemsstaterna följer gemenskapslagstiftningen i enlighet med artikel 226 i EG‑fördraget.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till Maltas regering och parlament.