Предложение за резолюция - B6-0157/2007Предложение за резолюция
B6-0157/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

18.4.2007

внесено съгласно член 81 от правилника
от комисията по икономически и парични въпроси
за проекторешение на Комисията относно изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на: Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 8 за оповестяване на оперативните сектори
(C6‑0000/0000)

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0157/2007
Внесени текстове :
B6-0157/2007
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0157/2007

Резолюция на Европейския парламент за проекторешение на Комисията относно изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на: Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 8 за оповестяване на оперативните сектори
(C6‑0000/0000)

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета,

–  като взе предвид проекторешението на Комисията относно изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на: Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 8 за оповестяване на оперативните сектори (C6‑0000/0000),

–  като взе предвид член 8 от решение 1999/468/CE на Съвета от 28 юни 1999 г., с което се определят условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[1]

–  като взе предвид Решение 2006/512/ЕО на Съвета от 17 юли 2006 г., изменящо Решение 1999/468/ЕО[2]

–  като взе предвид член 81 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз реши да прилага международните счетоводни стандарти за консолидираните отчети за котиращите се на борсата дружества на ЕС, като има предвид, че тези счетоводни стандарти са включени в правото на ЕС чрез комитологията, посредством регулаторната процедура на контрол,

Б.  като има предвид, че в рамките на процеса на конвергенция между МСФО и американските счетоводни стандарти, Бордът по международни счетоводни стандарти (БМСС) предложи да се заменят международните счетоводни стандарти 14 (МСС) с МСФО 8,

1.  Изразява безпокойство относно предложението на Комисията да се одобрят МСФО 8, чрез които тя възнамерява да въведе американските счетоводни стандарти US SFAS 131 в правото на ЕС и по този начин да ги наложи на котиращите се на борсата дружества на ЕС;

2.  Подчертава, че това одобрение на МСФО 8 би означавало отказване от режима, който ясно определя как котиращите се на борсата дружества на ЕС следва да процедират при определяне на секторите и предоставяне на информация за тях, в полза на подход, който позволява на ръководителите на дружества да определят оперативните сектори по свое усмотрение, което изисква в последствие по-ниска степен на оповестяване и това би могло да доведе до липса на последователност при докладването;

3.  Изразява увереност, че приетите стандарти би следвало да определят мярката за печалба или загуба на сектора, както това се извършва с МСС 14;

4.  Подчертава, че МСФО 8, които не изискват дружествата да използват МСФО мерки при оповестяването на оперативните сектори, могат да имат негативни последици при сравнението на финансовата информация и следователно това може да създаде трудности за потребителите (например за инвеститорите);

5.  Изразява безпокойство за това, че Комисията предлага, в разрез с принципите на по-добро законотворчество, да внесе в правото на ЕС чужд стандарт, без да е провела проучване за последиците;

6.  Изразява безпокойството си за последиците, които такава инициатива би могла да има за тези, които изготвят финансовите становища и за потребителите в ЕС и подчертава спешната нужда от изготвяне на оценка за последиците;

7.  Призовава Комисията да изготви незабавно задълбочена оценка за последиците преди приемането на стандарта;

8.  Подчертава, че в случай, че Комисията не направи това, Åâðîïåéñêèÿò парламент ще изготви своя собствена оценка за последиците;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.