Propunere de rezoluţie - B6-0157/2007Propunere de rezoluţie
B6-0157/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

18.4.2007

în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul de procedură
depusă de Comisia pentru afaceri economice şi monetare
privind propunerea de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) 8 privind prezentarea segmentelor operaţionale
(C6‑0000/0000)

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0157/2007
Texte depuse :
B6-0157/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

B6‑0157/2007

Rezoluţia Parlamentului European privind propunerea de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) 8 privind prezentarea segmentelor operaţionale
(C6‑0000/0000)

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului,

–  având în vedere propunerea de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) 8 privind prezentarea segmentelor operaţionale (C6 0000/0000),

–  având în vedere articolul 8 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei[1],

–  având în vedere Decizia 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 1999/468/CE[2],

–  având în vedere articolul 81 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană a decis să aplice standardele internaţionale de contabilitate pentru conturile consolidate ale societăţilor din UE care sunt cotate la bursă; întrucât standardele contabile în cauză sunt încorporate în legislaţia europeană prin intermediul comitologiei, conform procedurii de reglementare cu control;

B.  întrucât în procesul de convergenţă a IFRS şi GAAP din Statele Unite, IASB a propus înlocuirea IAS 14 cu IFRS 8,

1.  îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea Comisiei de a aproba IFRS 8, prin care intenţionează că încorporeze SFAS 131 din Statele Unite în legislaţia europeană şi să îl impună societăţilor din UE care sunt cotate la bursă;

2.  subliniază că aprobarea IFRS 8 ar însemna trecerea de la un regim care stabileşte clar modul în care societăţile din UE care sunt cotate la bursă trebuie să îşi definească şi să îşi prezinte segmentele operaţionale la o abordare care permite conducerii unei societăţi să definească aceste segmente aşa cum consideră necesar şi care, în plus, impunând un nivel de prezentare mai puţin detaliat, ar putea determina inconsecvenţe în raportare;

3.  consideră că standardul adoptat ar trebui să includă criterii clare de măsurare a profitului şi pierderii unui segment, la fel ca IAS14;

4.  subliniază că IFRS 8, care nu impune societăţilor să utilizeze criteriile de măsurare prevăzute de IFRS 8 în rapoartele lor privind segmentele operaţionale, ar putea avea un impact negativ asupra comparabilităţii informaţiilor financiare şi, astfel, ar putea genera dificultăţi pentru utilizatori (de exemplu, pentru investitori);

5.  îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea Comisiei, contrară principiilor unei mai bune reglementări, de a importa în legislaţia europeană un standard străin fără să fi realizat o evaluare de impact;

6.  îşi exprimă îngrijorarea faţă de impactul pe care o astfel de acţiune ar avea-o pentru societăţile europene care elaborează situaţii financiare şi utilizatorii acestora şi subliniază că este nevoie să se realizeze urgent o astfel de evaluare de impact;

7.  solicită Comisiei să efectueze urgent o evaluare aprofundată de impact, înainte de aprobarea standardului;

8.  subliniază că, în cazul în care Comisia nu realizează evaluarea în cauză, Parlamentul European va face o evaluare proprie de impact;

9.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.