Förslag till resolution - B6-0157/2007Förslag till resolution
B6-0157/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

18.4.2007

i enlighet med artikel 81 i arbetsordningen
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
om förslaget till kommissionens beslut om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på den internationella redovisningsstandarden IFRS 8 om rapportering för operativa segment
(C6‑…/…)

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0157/2007
Ingivna texter :
B6-0157/2007
Debatter :
Antagna texter :

B6‑0000/2007

Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens beslut om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på den internationella redovisningsstandarden IFRS 8 om rapportering för operativa segment
(C6‑…/…)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 1606/2002,

–  med beaktande av förslaget till kommissionens beslut om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på den internationella redovisningsstandarden IFRS 8 om rapportering för operativa segment (C6‑…/…),

–  med beaktande av artikel 8 i rådets beslut (1999/468/EG) av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[1],

–  med beaktande av rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av beslut 1999/468/EG[2],

–  med beaktande av artikel 81 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har beslutat att internationella redovisningsstandarder skall tillämpas i koncernredovisningen för börsnoterade EU-företag. Dessa redovisningsstandarder införlivas genom kommittéförfarandet i EU-lagstiftningen, i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

B.  För att öka överensstämmelsen mellan IFRS-systemet och amerikanska GAAP har IASB föreslagit att IAS14 skall ersättas med IFRS 8.

1.  Europaparlamentet är bekymrat över kommissionens förslag att godkänna IFRS 8 och därigenom införliva den amerikanska standarden SFAS 131 i EU-lagstiftningen och göra den tillämplig för börsnoterade EU-företag.

2.  Europaparlamentet anser att införandet av IFRS 8 skulle innebära att man övergår från ett system som tydligt anger hur börsnoterade EU-företag skall avgränsa och redovisa segment till en modell som låter ledningen avgränsa de operativa segmenten såsom den finner lämpligt och som dessutom ställer lägre krav på rapportering, vilket riskerar att leda till minskad enhetlighet på redovisningsområdet.

3.  Europaparlamentet anser att den standard som antas i likhet med IAS 14 bör innehålla ett definierat mått för vinst eller förlust i ett segment.

4.  Europaparlamentet framhåller att företagen enligt standarden IFRS 8 inte behöver använda IFRS-mått i sin redovisning för operativa segment, vilket kan försämra den finansiella informationens jämförbarhet och därmed skapa svårigheter för användarna (t.ex. investerare).

5.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen i strid med principerna för bättre lagstiftning föreslår att införliva en främmande standard i EU-rätten utan att först göra en konsekvensbedömning.

6.  Europaparlamentet är oroat över vilka konsekvenser detta kan få för dem som framställer och använder finansiella rapporter i EU och understryker att en konsekvensbedömning bör göras omgående.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast genomföra en grundlig konsekvensbedömning innan standarden godkänns.

8.  Europaparlamentet har för avsikt att genomföra en egen konsekvensbedömning om inte kommissionen gör någon.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas parlament och regeringar.