Предложение за резолюция - B6-0158/2007Предложение за резолюция
B6-0158/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

20.4.2007

внесено съгласно член 175 от правилника
от Председателския съвет
относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по промяна на климата

Процедура : 2007/2549(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0158/2007
Внесени текстове :
B6-0158/2007
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B6‑0158/2007

Решение относно създаването на временна комисия по промяна на климата

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 175 от своя правилник,

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 19 април 2007 г., в което се прави предложение за създаване на временна комисия по промяна на климата и се определят нейните функции и състав,

–  като взе предвид спешната необходимост от приемане на конкретни мерки на всички равнища за справяне с промяната на климата и необходимостта политическите лидери да започнат този процес,

–  като взе предвид резолюциите на Европейския парламент относно промяната на климата, по-специално резолюциите, приети на 16 ноември 2005 г.[1], 26 октомври 2006 г.[2] и 14 февруари 2007 г.[3],

–  като взе предвид необходимостта от събиране и съгласуване на становищата на различните заинтересовани комисии, за да може Европейският парламент да изиграе ключова роля за повишаване на осведомеността и поставянето на предизвикателството относно промяната на климата на едно от първите места в международния дневен ред,

–  като взе предвид необходимостта от организиране на съответните й дейности и структури, по-специално като се разпределят необходимите допълнителни средства за адекватното разглеждане на този въпрос,

1.  взема решение за създаване на временна комисия по промяна на климата, която има следните функции:

  • а)формулиране на предложения относно бъдещата интегрирана политика на Европейския съюз в областта на промяната на климата и съгласуване на позицията на Европейския парламент относно международните преговори за политиката в областта на климата след 2012 г.;
  • б)анализ и оценка на състоянието на въпросите относно промяната на климата и предложения за подходящи действия на всички равнища, придружени с оценка на финансовите последици и на цената на бездействието;
  • в)съставяне на възможно най-пълен списък със скорошните постижения и перспективите на борбата с промяната на климата, за да се предостави на Парламента необходимият подробен анализ за тях, за да може да поеме политически отговорности;
  • г)изучаване на правните, икономически, социални, геополитически и регионални последици и последиците по отношение на околната среда и общественото здраве от скорошните постижения и перспективите;
  • д)анализ и оценка на досегашното прилагане на съответните актове на общностното законодателство;
  • е)установяване с тази цел на подходящи контакти и организиране на изслушвания с парламентите и правителствата на държавите-членки и с трети страни, с европейските институции и с международни организации, както и с представители на научната общност, предприятията и гражданското общество, включително мрежите от местни и регионални органи;

2.  взема решение, че компетенциите на постоянните комисии на Парламента, натоварени с приемането, последващите действия и прилагането на общностното законодателство по тази тема, остават непроменени, но временната комисия може да състави препоръки за предприемане на действия или инициативи;

3.  взема решение, че продължителността на мандата на временната комисия ще бъде дванадесет месеца, считано от 10 май 2007 г., в края на който тя ще представи доклад на Парламента, съдържащ, при необходимост, препоръки за предприемане на действия или инициативи;

4.  взема решение, че временната комисия ще се състои от 60 членове.