Forslag til beslutning - B6-0158/2007Forslag til beslutning
B6-0158/2007

FORSLAG TIL AFGØRELSE

20.4.2007

jf. forretningsordenens artikel 175
af Formandskonferencen
om nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer og fastsættelse af dets sagsområde, sammensætning og funktionsperiode

Procedure : 2007/2549(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0158/2007
Indgivne tekster :
B6-0158/2007
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0158/2007

Afgørelse om nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 175,

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 19. april 2007 med forslag om nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer og fastsættelse af dets mandat og sammensætning,

–  der henviser til, at det er påtrængende nødvendigt at vedtage konkrete foranstaltninger til imødegåelse af klimaændringer, og at de politiske ledere bør sætte skub i denne proces,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutninger om klimaændringer, navnlig af 16. november 2005[1], 26. oktober 2006[2] og 14. februar 2007[3],

–  der henviser til behovet for at høre de berørte udvalg og samordne deres udtalelser, således at Europa-Parlamentet kan spille en central rolle med hensyn til at skabe øget bevidsthed om klimaændringer og give emnet en fremtrædende plads på den internationale dagsorden,

–  der henviser til, at det er nødvendigt at tilrettelægge Parlamentets arbejde og opbygning under hensyntagen til ovenstående for at kunne behandle spørgsmålet på hensigtsmæssig vis,

1.  vedtager at nedsætte et midlertidigt udvalg om klimaændringer med mandat til:

  • a)at udarbejde forslag til EU's kommende integrerede politik for klimaændringer og samordne Europa-Parlamentets holdning med henblik på forhandlingerne om en international ramme for klimaændringer for perioden efter 2012,
  • b)at analysere og evaluere situationen vedrørende klimaændringer og foreslå hensigtsmæssige tiltag på alle niveauer ledsaget af en evaluering af de finansielle følger og omkostningerne ved at forholde sig passivt,
  • c)at udarbejde en opgørelse, der er så fyldestgørende som muligt, over de seneste fremskridt i kampen mod klimaændringerne og fremtidsudsigterne herfor, således at Parlamentet råder over en tilstrækkeligt detaljeret analyse til at kunne påtage sig sine politiske forpligtelser,
  • d)at undersøge de miljømæssige, juridiske, økonomiske, sociale, geopolitiske, regionale og sundhedsmæssige konsekvenser af disse fremskridt og fremtidsudsigter,
  • e)at analysere og evaluere den hidtidige anvendelse af den relevante fællesskabsret,
  • f)med henblik herpå at etablere nyttige kontakter og tilrettelægge høringer med medlemsstaternes og tredjelandes parlamenter og regeringer, EU-institutioner og internationale organisationer samt repræsentanter for forskning, erhvervsliv og civilsamfund, herunder de lokale og regionale myndigheder;

2.  vedtager, at sagsområderne for de af Parlamentets stående udvalg, der beskæftiger sig med vedtagelse, overvågning og gennemførelse af fællesskabslovgivningen på dette område, ikke skal ændres, men at det midlertidige udvalg skal kunne fremsætte henstillinger om tiltag eller initiativer;

3.  vedtager, at det midlertidige udvalgs funktionsperiode er på 12 måneder fra den 10. maj 2007, hvorefter det forelægger en betænkning for Parlamentet med eventuelle henstillinger om tiltag og initiativer;

4.  vedtager, at det midlertidige udvalg skal bestå af 60 medlemmer.