Päätöslauselmaesitys - B6-0158/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0158/2007

PÄÄTÖSEHDOTUS

20.4.2007

työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti
Puheenjohtajakokous
ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, kokoonpanon ja toimikauden keston määrittelystä

Menettely : 2007/2549(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0158/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0158/2007
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0158/2007

Päätös ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, kokoonpanon ja toimikauden keston määrittelystä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 175 artiklan,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 19. huhtikuuta 2007 tekemän päätöksen ehdotuksesta ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamiseksi ja sen toimivallan ja kokoonpanon määrittelemiseksi,

–  ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksesta selviytymistä varten on ryhdyttävä kiireesti konkreettisiin toimiin kaikilla tasoilla, ja poliittisten johtajien on ehdottomasti vietävä prosessia eteenpäin,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ilmastonmuutoksesta antamat päätöslauselmat, erityisesti 16. marraskuuta 2005[1], 26. lokakuuta 2006[2] ja 14. helmikuuta 2007[3] annetut päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon, että asianomaisten valiokuntien kantoja on koottava yhteen ja koordinoitava siten, että Euroopan parlamentti voisi olla tiedotuksessa avainasemassa ja että se pystyisi kohottamaan ilmastonmuutoshaasteen kansainvälisellä asialistalla etusijalle,

–  ottaa huomioon, että väliaikaisen valiokunnan toiminta ja rakenne on organisoitava tämän päämäärän mukaisesti, ja erityisesti sille on tarjottava tarvittavat lisäresurssit, jotta se pystyisi käsittelemään ongelmaa asianmukaisella tavalla,

1.  päättää asettaa ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan, jolla annetaan seuraavat tehtävät:

  • a)tehdä Euroopan unionin yhteistä tulevaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevia ehdotuksia ja koordinoida parlamentin kantaa ilmastopolitiikan kansainvälisestä toimintakehyksestä käydyissä neuvotteluissa vuoden 2012 jälkeistä aikaa silmällä pitäen;
  • b)analysoida ja arvioida ilmastonmuutoksen tilannetta ja ehdottaa asianmukaisia toimia kaikilla tasoilla sekä arvioida ilmastonmuutosten taloudellista vaikutusta ja toimimatta jättämisestä aiheutuvia kustannuksia;
  • c)laatia mahdollisimman kattava selvitys ilmastonmuutoksen ehkäisyssä saavutetuista viimeaikaisista edistysaskelista ja tulevaisuudennäkymistä ja toimittaa näistä näkymistä parlamentille välttämätön yksityiskohtainen analyysi, jotta se voi täyttää poliittiset velvollisuutensa;
  • d)tutkia edellä mainittujen viimeaikaisten edistysaskelten ja tulevaisuudennäkymien ympäristövaikutusta, oikeudellista, taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta sekä geopoliittista, alueellista ja kansanterveydellistä vaikutusta;
  • e)analysoida ja arvioida sitä, miten asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on tähän mennessä sovellettu;
  • f)solmia tässä mielessä tarvittavat yhteydet ja järjestää kuulemistilaisuuksia jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden parlamenttien ja hallitusten, yhteisön toimielinten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa sekä tiedeyhteisön, yritysmaailman ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, mukaan luettuna paikallisten ja alueellisten viranomaisten verkostot;

2.  päättää, että asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön hyväksymisestä, seurannasta ja täytäntöönpanosta vastaavien parlamentin pysyvien valiokuntien toimivaltuudet eivät muutu, mutta että väliaikainen valiokunta voi antaa suosituksia toteutettaviksi toimiksi tai aloitteiksi;

3.  päättää, että 10. toukokuuta 2007 toimintansa aloittavan väliaikaisen valiokunnan toimikauden kesto on kaksitoista kuukautta, ja toimikautensa päätteeksi väliaikainen valiokunta antaa parlamentille mietinnön, johon sisällytetään mahdolliset suositukset toteutettaviksi toimiksi tai aloitteiksi;

4.  päättää, että väliaikaiseen valiokuntaan valitaan 60 jäsentä.