Rezolūcijas priekšlikums - B6-0158/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0158/2007

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

20.4.2007

Ievērojot Reglamenta 175. pantu,
iesniedza Priekšsēdētāju konference,
par pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām izveidi un kompetences noteikšanu, tās sastāvu un pilnvarām

Procedūra : 2007/2549(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0158/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0158/2007
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B6‑0158/2007

Lēmums par pagaidu komitejas izveidi saistībā ar klimata pārmaiņām

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 175. pantu,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 19.aprīļa lēmumu izteikt priekšlikumu par pagaidu komitejas izveidi saistībā ar klimata pārmaiņām, kā arī noteikt tās uzdevumus un sastāvu,

–  ņemot vērā to, ka steidzami jāpieņem konkrēti pasākumi visos līmeņos, lai stātos pretī klimata pārmaiņām, kā arī to, ka politiskajiem vadītājiem jāaktivizē šis process,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūcijas par klimata pārmaiņām, īpaši 2005. gada 16. novembra rezolūciju[1], 2006. gada 26. oktobra rezolūciju[2] , kā arī 2007. gada 14. februāra rezolūciju[3],

–  ņemot vērā nepieciešamību vākt un saskaņot dažādu attiecīgo komiteju viedokļus, lai Eiropas Parlaments varētu īstenot svarīgo lomu izpratnes veicināšanā, kā arī, lai klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu iekļautu starptautiskās dienaskārtības pirmajos punktos,

–  ņemto vērā nepieciešamību atbilstoši organizēt savu darbu un savas struktūras, īpaši piešķirot vajadzīgos papildu līdzekļus, lai piemērotā veidā risinātu šo jautājumu,

1.  nolemj izveidot pagaidu komiteju saistībā ar klimata pārmaiņām, kurai ir šādi uzdevumi:

  • a)formulēt priekšlikumus par turpmāko integrēto Eiropas Savienības politiku attiecībā uz klimata pārmaiņām, kā arī saskaņot Eiropas Parlamenta nostāju par klimata politikas starptautiskā pamata apspriešanu attiecībā uz laikposmu pēc 2012. gada,
  • b)saistībā ar klimata pārmaiņām analizēt un novērtēt situāciju šajā jautājumā un piedāvāt atbilstošas darbības visos līmeņos kopā ar to finansiālās ietekmes novērtēšanu, kā arī bezdarbības izmaksu novērtēšanu,
  • c)izveidot pēc iespējas pilnīgāku neseno sasniegumu uzskaiti, kā arī noteikt klimata pārmaiņu novēršanas iespējas, lai sniegtu Parlamentam sīku nepieciešamo šo aspektu analīzi, lai tas varētu īstenot savu politisko atbildību,
  • d)izpētīt neseno sasniegumu un turpmāko iespēju ietekmi uz vidi, uz tiesību , tautsaimniecības, sociālo, ģeopolitisko, reģionālo, kā arī sabiedrības veselības jomu,
  • e)analizēt un novērtēt līdz šim piemēroto atbilstošo Kopienas tiesību aktu piemērošanu,
  • f)šajā nolūkā izveidot atbilstošus kontaktus un organizēt uzklausīšanas kopā ar dalībvalstu un trešo valstu parlamentiem, Eiropas Savienības iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī ar zinātnieku kopienas, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tostarp ar vietējo un reģionālo iestāžu tīklu,

2.  nolemj, ka Parlamenta to atbilstošo komiteju kompetence, kas atbild par Kopienas tiesību aktu pieņemšanu, pārraudzību un ieviešanu šajā jomā, paliek nemainīga, taču pagaidu komiteja var izteikt ieteikumus par veicamajām darbībām vai pasākumiem;

3.  nolemj, ka pagaidu komitejas pilnvaras būs divpadsmit mēneši, sākot ar 2007. gada 10.maiju, šo pilnvaru beigās tā iesniegs ziņojumu Parlamentam, kurā vajadzības gadījumā būs iekļauti ieteikumi par veicamajām darbībām vai pasākumiem;

4.  nolemj, ka pagaidu komitejā būs 60 locekļu.