Projekt rezolucji - B6-0158/2007Projekt rezolucji
B6-0158/2007

PROJEKT DECYZJI

20.4.2007

zgodnie z art. 175 regulaminu
złożyła Konferencja Przewodniczących
w sprawie ustalenia i rozdziału kompetencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatu

Procedura : 2007/2549(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0158/2007
Teksty złożone :
B6-0158/2007
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B6‑0158/2007

Decyzja w sprawie ustalenia i rozdziału kompetencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatu

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 175 Regulaminu,

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zaproponowania powołania tymczasowej komisji ds. zmian klimatu oraz określenia jej kompetencji i składu,

–  uwzględniając pilną potrzebę przyjęcia na wszystkich szczeblach konkretnych środków w celu stawienia czoła zmianom klimatu oraz konieczność aktywizacji tego procesu przez przywódców politycznych,

–  uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian klimatu, zwłaszcza rezolucje przyjęte w dniu 16 listopada 2005 r.[1], 26 października 2006 r.[2] i 14 lutego 2007 r.[3],

–  uwzględniając konieczność zebrania i skoordynowania opinii poszczególnych zainteresowanych komisji, aby Parlament Europejski mógł odgrywać kluczową rolę w zakresie uświadamiania i umieszczania wyzwania, jakim są zmiany klimatu, wśród najważniejszych punktów programów prac forów międzynarodowych,

–  uwzględniając konieczność odpowiedniego zorganizowania swoich prac i struktur, zwłaszcza poprzez przyznanie dodatkowych środków niezbędnych do właściwego zajęcia się omawianą sprawą,

1.  podejmuje decyzję o powołaniu tymczasowej komisji ds. zmian klimatu i przyznaniu jej następujących kompetencji:

  • a)formułowanie propozycji dotyczących przyszłej zintegrowanej polityki Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatu oraz koordynowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do negocjowania międzynarodowych ram polityki klimatycznej na okres po 2012 r.;
  • b)analiza zagadnień dotyczących stanu zmian klimatu i proponowanie odpowiednich działań na wszystkich szczeblach, w połączeniu z oceną ich skutków finansowych oraz kosztów zaniechania działania;
  • c)sporządzanie jak najpełniejszego zestawienia najnowszych postępów i perspektyw w zakresie walki ze zmianami klimatu, aby Parlament otrzymywał ich szczegółową niezbędną analizę i mógł się wywiązać ze swojej odpowiedzialności politycznej;
  • d)badanie znaczenia wspomnianych najnowszych postępów i perspektyw dla środowiska, dla kwestii prawnych, gospodarczych, społecznych, geopolitycznych i regionalnych oraz dla zdrowia publicznego;
  • e)analiza i ocena obecnego stosowania właściwego wspólnotowego prawodawstwa;
  • f)nawiązywanie w tym celu odpowiednich kontaktów oraz organizacja przesłuchań z udziałem parlamentów i rządów państw członkowskich i państw trzecich, instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, a także przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, w tym sieci władz lokalnych i regionalnych;

2.  postanawia, że kompetencje komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za przyjmowanie, monitorowanie i wykonanie prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie pozostają niezmienione, komisja tymczasowa może jednak wydawać zalecenia dotyczące podjęcia działań lub wystąpienia z inicjatywami;

3.  ustala długość mandatu komisji tymczasowej na dwanaście miesięcy począwszy od 10 maja 2007 r.; na zakończenie tego okresu komisja przedstawi Parlamentowi sprawozdanie, zawierające w razie potrzeby zalecenia dotyczące podjęcia działań lub wystąpienia z inicjatywami;

4.  postanawia, że komisja tymczasowa liczy 60 członków.