Propunere de rezoluţie - B6-0158/2007Propunere de rezoluţie
B6-0158/2007

PROPUNERE DE DECIZIE

20.4.2007

depusă în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură
de Conferinţa preşedinţilor
privind constituirea şi stabilirea competenţelor, componenţei şi a duratei mandatului comisiei temporare privind schimbările climatice

Procedură : 2007/2549(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0158/2007
Texte depuse :
B6-0158/2007
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B6‑0158/2007

Decizie de constituire a unei comisii temporare privind schimbările climatice

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 175 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Decizia Conferinţei preşedinţilor din 19 aprilie 2007 de a propune constituirea unei comisii temporare privind schimbările climatice, care defineşte atribuţiile şi componenţa acesteia,

–  având în vedere necesitatea urgentă de a adopta măsuri concrete, la toate nivelurile, pentru a face faţă schimbărilor climatice şi necesitatea ca acest proces să fie declanşat de conducătorii politici,

–  având în vedere Rezoluţiile Parlamentului European privind schimbările climatice, în special cele adoptate la 16 noiembrie 2005[1], 26 octombrie 2006[2] şi 14 februarie 2007[3],

–  având în vedere necesitatea de a obţine şi a coordona avizele diverselor comisii interesate, pentru ca Parlamentul European să poată juca un rol cheie în ceea ce priveşte sensibilizarea şi să poată pune provocările generate de schimbările climatice pe primele locuri pe agenda internaţională,

–  având în vedere necesitatea de a-şi organiza lucrările şi structurile în consecinţă, în special prin atribuirea mijloacelor suplimentare necesare pentru a trata această chestiune în mod adecvat,

1.  decide să constituie o comisie temporară pentru schimbările climatice, învestită cu următoarele atribuţii:

  • a)formularea de propuneri privind viitoarea politică integrată a Uniunii Europene în materie de schimbări climatice şi coordonarea poziţiei Parlamentului European în ceea ce priveşte negocierea cadrului internaţional al politicii climatice după 2012;
  • b)analizarea şi evaluarea situaţiei schimbărilor climatice şi elaborarea de propuneri de acţiuni adecvate, la toate nivelurile, însoţite de evaluări ale impactului lor financiar şi ale eventualelor costuri în absenţa acţiunilor respective;
  • c)constituirea unui inventar cât mai complet posibil al evoluţiilor recente şi al perspectivelor în materie de luptă împotriva schimbărilor climatice, astfel încât să ofere Parlamentului analiza detaliată necesară a acestora pe baza cărora să îşi poată asuma responsabilităţi politice;
  • d)studierea impactului de mediu, juridic, economic, social, geopolitic, regional şi de sănătate publică al acestor evoluţii recente şi perspective;
  • e)analizarea şi evaluarea modului în care legislaţia comunitară în domeniu a fost aplicată până în prezent;
  • f)în acest sens, crearea de contacte adecvate şi organizarea de audieri cu parlamentele şi guvernele statelor membre şi ale ţărilor terţe, cu instituţiile europene şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, ai întreprinderilor şi ai societăţii civile, inclusiv cu reţelele de autorităţi locale şi regionale;

2.  decide ca competenţele comisiilor permanente ale Parlamentului însărcinate cu adoptarea, monitorizarea şi punerea în aplicare a legislaţiei comunitare din acest domeniu să rămână neschimbate, comisia temporară putând să formuleze recomandări privind acţiunile sau iniţiativele de întreprins;

3.  decide că mandatul comisiei temporare va fi de 12 luni, începând de la 10 mai 2007, urmând ca la sfârşitul acestui mandat comisia să prezinte Parlamentului un raport cuprinzând, după caz, recomandări privind acţiunile sau iniţiativele de întreprins;

4.  decide că comisia temporară va avea 60 de membri.