Ontwerpresolutie - B6-0164/2007Ontwerpresolutie
B6-0164/2007

ONTWERPRESOLUTIE

23.4.2007

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door
over het initiatief voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf

Procedure : 2007/2542(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B6-0164/2007
Ingediende teksten :
B6-0164/2007
Aangenomen teksten :

B6‑0164/2007

Resolutie van het Europees Parlement over het initiatief voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf

Het Europees Parlement,

‑  onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 februari 2007 over het initiatief ten gunste van een wereldwijd moratorium op de doodstraf,

‑  gelet op de richtsnoeren voor het EU-beleid ten aanzien van derde landen over de doodstraf van 3 juni 1998,

‑  gezien de slotverklaring van het derde wereldcongres tegen de doodstraf (Parijs, 1-3 februari 2007),

‑  gelet op de verklaring van het voorzitterschap van de EU over de afschaffing van de doodstraf, op 19 december 2006 afgelegd in de Algemene Vergadering van de VN, die werd ondertekend door 85 landen uit alle delen van de wereld,

‑  gelet op de verklaring van het voorzitterschap van de EU, op 29 maart 2007 afgelegd tijdens de vierde zitting van de Mensenrechtenraad van de VN,

‑  gezien de algemene steun voor een moratorium, waarop de secretaris-generaal van de VN tijdens zijn recente bezoek aan Rome heeft gewezen,

‑  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een wereldwijd moratorium op e doodstraf een strategische zet is om de doodstraf in alle landen afgeschaft te krijgen,

B.  overwegende dat het het EU-voorzitterschap in zijn resolutie van 1 februari 2007 verzocht om op korte termijn een resolutie aan de Algemene Vergadering van de VN voor te leggen en het Parlement op de hoogte te stellen van de bereikte resultaten, maar dat er tot dusver geen resolutie aan de huidige Algemene Vergadering van de VN is voorgelegd,

C.  overwegende dat de verklaring van de EU over de afschaffing van de doodstraf, op 19 december 2006 afgelegd in de Algemene Vergadering van de VN, inmiddels door 88 landen uit alle delen van de wereld is ondertekend,

1.  verzoekt de lidstaten van de EU andermaal bij derde landen steun voor de verklaring te zoeken;

2.  dringt er bij de EU op aan dat zij de huidige gelegenheid te baat neemt om een stap verder te gaan en verzoekt de lidstaten en de EU om samen met landen in andere werelddelen onverwijld een resolutie inzake een wereldwijd moratorium op de doodstraf aan de Algemene Vergadering van de VN voor te leggen;

3.  verzoekt het voorzitterschap de landen die zulks nog niet gedaan hebben ertoe te bewegen het tweede facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ondertekenen en te ratificeren, alsmede het dertiende protocol bij het EVRM inzake de doodstraf te ondertekenen;

4.  schaart zich volledig achter de slotverklaring van het derde werldcongres en zal zich verder voor de zaak inspannen, met name door een sterkere parlementaire inbreng in de wereldwijde campagne voor afschaffing van de doodstraf en door de zaak via zijn delegaties in het interparlementaire beraad, de Paritaire Vergadering ACS-EU en Euro-Mediterrane Parlementaire Vergadering aan de orde te stellen;

5.  verzoekt de Commissie alle gelegenheden te baat te nemen om de totstandkoming van regionale coalities voor afschaffing van de doodstraf te steunen;

6.  dringt er bij alle instellingen van de EU op aan dat zij samen met de Raad van Europa steun geven aan de mondiale dag tegen de doodstraf door 10 oktober tot Europese dag tegen de doodstraf uit te roepen en deze voor de eerste keer in 2007 te houden, en steunt het initiatief om in dat verband een Europese conferentie tegen de doodstraf met prominente deelneming te organiseren; machtigt zijn Voorzitter om samen met de betrokken delegatie het Parlement daar te vertegenwoordigen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten van de EU, de secretaris-generaal van de VN, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en de landen die lid van de VN zijn.