Návrh uznesenia - B6-0164/2007Návrh uznesenia
B6-0164/2007

NÁVRH UZNESENIA

23.4.2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú
o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Postup : 2007/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0164/2007

B6‑0164/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti,

–  so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré sa týkajú trestu smrti z 3. júna 1998,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie tretieho Svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa uskutočnil 1. – 3. februára 2007 v Paríži,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ o zrušení trestu smrti z 19. decembra 2006 na Valnom zhromaždení OSN, ktoré podpísalo 85 krajín zo všetkých zemepisných oblastí,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ v mene Európskej únie počas štvrtého zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva 29. marca 2007,

–  so zreteľom na verejnú podporu moratória, ktorú vyjadril generálny tajomník OSN počas svojej nedávnej návštevy Ríma,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže potreba všeobecného moratória na trest smrti je strategickým krokom k zrušeniu trestu smrti vo všetkých krajinách,

B.  keďže uznesenie z 1. februára 2007 vyzvalo predsedníctvo EÚ, aby urýchlene predložilo uznesenie súčasnému Valnému zhromaždeniu OSN a informovalo Parlament o dosiahnutých výsledkoch, keďže súčasnému Valnému zhromaždeniu OSN doteraz nebolo predložené žiadne uznesenie,

C.   keďže vyhlásenie o zrušení trestu smrti, ktoré Európska únia predniesla na Valnom zhromaždení OSN 19. decembra 2006, dosiaľ získalo 88 podpisov štátov zo všetkých zemepisných oblastí,

1.   znovu opakuje svoju výzvu členským štátom EÚ, aby získavali podporu tretích krajín vyhláseniu,

2.   nabáda EÚ, aby svojím ďalším postupom zužitkovala existujúce príležitosti, a vyzýva európske členské štáty a EÚ, aby bezodkladne predložili vyhlásenie o všeobecnom moratóriu na trest smrti na súčasnom Valnom zhromaždení OSN,

3.   vyzýva predsedníctvo, aby nabádalo zostávajúce krajiny, ktoré nepristúpili k Druhému opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a neratifikovali ho, aby tak urobili, a tie členské štáty, ktoré nepodpísali Protokol č. 13 o treste smrti k Európskemu dohovoru o ľudských právach, aby tak urobili,

4.   plne podporuje záverečné vyhlásenie tretieho Svetového kongresu a je rozhodnutý pokračovať v práci kongresu predovšetkým tak, že rozvinie parlamentnú dimenziu celosvetovej kampane proti trestu smrti a bude predkladať tento bod na rokovanie prostredníctvom svojich medziparlamentných delegácií a účasti na spoločných parlamentných zhromaždeniach AKT – EÚ a na Európsko-stredomorskom parlamentnom zhromaždení,

5.   vyzýva Radu a Komisiu, aby využili všetky príležitosti na podporu vytvárania regionálnych koalícií v prospech zrušenia trestu smrti,

6.   vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby počínajúc rokom 2007 spolu s Radou Európy podporili Svetový deň proti trestu smrti vyhlásením dňa 10. októbra za Európsky deň proti trestu smrti, a podporuje iniciatívu organizovať Európsku konferenciu proti trestu smrti na vysokej úrovni v súvislosti s týmto dňom; splnomocňuje svojho predsedu, aby na nej spolu s príslušnou delegáciou zastupoval Európsky parlament,

7.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a členským štátom OSN.