Förslag till resolution - B6-0164/2007Förslag till resolution
B6-0164/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

23.4.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från
om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff

Förfarande : 2007/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0164/2007

B6‑0164/2007

Europaparlamentets resolution om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 1 februari 2007 om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff,

–  med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje länder avseende dödsstraff av den 3 juni 1998,

–  med beaktande av slutdeklarationen från den tredje världskongressen om dödsstraff som anordnades i Paris den 1–3 februari 2007,

–  med beaktande av det uttalande om avskaffande av dödsstraffet som EU:s ordförandeskap gjorde den 19 december 2006 vid FN:s generalförsamling, vilket undertecknades av 85 länder från alla geografiska grupper,

–  med beaktande av det uttalande som EU:s ordförandeskap gjorde för Europeiska unionens räkning vid FN:s människorättsråds fjärde session den 29 mars 2007,

–  med beaktande av det allmänna stödet för ett moratorium, vilket FN:s generalsekreterare gav uttryck för under sitt besök nyligen i Rom,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förespråkandet av ett allmänt moratorium för dödsstraff är ett strategiskt steg i riktning mot avskaffandet av dödsstraffet i alla länder.

B.  I sin resolution av den 1 februari 2007 uppmanade parlamentet EU:s ordförandeskap att utan dröjsmål lägga fram en resolution för FN:s pågående generalförsamling, och att hålla parlamentet informerat om uppnådda resultat. Hittills har ingen resolution lagts fram för FN:s pågående generalförsamling.

C.  Det uttalande om dödsstraffet som Europeiska unionen gjorde vid FN:s generalförsamling den 19 december 2006 har nu undertecknats av 88 länder från alla geografiska grupper.

1.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU:s medlemsstater att försöka erhålla stöd för uttalandet från tredje länder.

2.  Europaparlamentet uppmuntrar EU att utnyttja befintliga möjligheter genom att gå ännu längre, och uppmanar medlemsstaterna och EU att omedelbart - om möjligt med stöd från länder från andra kontinenter – lämna in en resolution om ett allmänt moratorium för dödsstraff för FN:s pågående generalförsamling.

3.  Europaparlamentet uppmanar ordförandeskapet att uppmuntra de länder som ännu inte har undertecknat och ratificerat det andra frivilliga protokollet till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter att göra så, och uppmuntra de medlemsstater som inte har undertecknat protokoll nr 13 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna avseende dödsstraff att göra så.

4.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till slutdeklarationen från den tredje världskongressen och avser att följa upp kongressen, i synnerhet genom att utveckla den parlamentariska dimensionen av den globala kampanjen mot dödsstraff och att ta upp frågan genom sina interparlamentariska delegationer och genom deltagande i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och i den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet.

5.   Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta alla tillfällen som ges för att stödja inrättandet av regionala koalitioner som arbetar för avskaffande av dödsstraffet.

6.  Europaparlamentet uppmanar samtliga EU-institutioner att tillsammans med Europarådet stödja Världsdagen mot dödsstraff genom att från 2007 utse den 10 oktober till Europadagen mot dödsstraff. Parlamentet stödjer initiativet att organisera en europeisk konferens mot dödsstraffet med hög profil i samband med denna dag. Europaparlamentet ger talmannen i uppdrag att tillsammans med relevant delegation representera parlamentet denna dag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s medlemsstater, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamling samt till FN:s medlemsländer.