Resolutsiooni ettepanek - B6-0189/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0189/2007

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  2.5.2007

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
  Esitaja(d): Jan Jerzy Kułakowski ja Bernard Lehideux
  fraktsiooni ALDE nimel
  Töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevate Euroopa õigusaktide tõhustamine

  Menetlus : 2007/2546(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B6-0189/2007
  Esitatud tekstid :
  B6-0189/2007
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B6‑0189/2007

  Euroopa Parlamendi resolutsioon töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevate Euroopa õigusaktide tõhustamise kohta

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja eelkõige selle sotsiaalseid õigusi käsitlevaid sätteid ning EÜ asutamislepingu artiklit 136, mille kohaselt on üks liikmesriikide eesmärkidest edendada tööhõivet, paremaid elu- ja töötingimusi, asjakohast sotsiaalset kaitset, sotsiaalpartnerite dialoogi ja inimressursside arendamist, et suurendada maksimaalselt töötajate arvu ja võidelda tõrjutuse vastu;

  –  võttes arvesse 11. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/14/EÜ[1] töötajate teavitamise ja nõustamise kohta, 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise kohta; arvestades, et kaks viimast direktiivi käsitlevad mõlemad sotsiaalpartnerite dialoogi vahendeid puudutavate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist;

  –  võttes arvesse komisjoni teatist „Ümberkorraldused ja tööhõive – ümberkorralduste ennetamine ja nendega kaasaminek tööhõive arengut silmas pidades: Euroopa Liidu roll” (KOM(2005)0120) ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. detsembri 2005. aasta arvamust (CESE 1495/2005);

  –  võttes arvesse 16. märtsil 2005. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsiooni ümberkorralduste ja tööhõive kohta (2005/2188(INI));

  –  võttes arvesse 25. aprillil 2007. aastal täiskogu istungjärgul tehtud komisjoni avaldust töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevate Euroopa õigusaktide tõhustamise kohta;

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

  A.  arvestades, et Lissaboni strateegia eesmärk on muuta Euroopa Liit maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduskeskkonnaks, mis suudab tagada püsiva majanduskasvu ja millega kaasneb suurema arvu ja paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus;

  B.  arvestades, et Euroopa vajab ühtset ja tõhusat poliitikat, et rajada sildu postindustriaalse ja üldistel teadmistel põhineva ühiskonna vahel, säilitades samas meie väärtused ja identiteedi;

  C.  arvestades, et tugev sotsiaalne dialoog, innovatsioonile suunatud tööstuspoliitika ja aktiivne tööhõivepoliitika on vahendid Lissaboni strateegias nimetatud intelligentse ja ökoloogilise kasvu eesmärkide saavutamiseks ning et need on eeldused, mille korral on võimalik säilitada ja arendada tööstustegevusi, mis annavad tööd suurele osale Euroopa aktiivsest elanikkonnast;

  D.  arvestades, et ümberkorralduste, ühinemiste, ümberpaigutamiste jne protsessid, mis puudutavad kõiki tegevusvaldkondi ning põhjustavad ühiskonna struktuuris, tootmises ja tööhõives muutusi, on intensiivistunud,

  1.  palub komisjonil, nagu ta on palunud juba mitmel korral ja viimati 16. märtsi 2006. aasta resolutsioonis (2005/2188 (INI)), vaadata läbi ja kaasajastada töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevad Euroopa õigusaktid, et tagada ühtne ja tõhus õiguslik raamistik, vältida õiguskindlusetust ning parandada riikide ja Euroopa tasandi vahelise sotsiaalse dialoogi ülesehitust;

  2.  kutsub komisjoni üles võtma kiiresti meetmeid, et tagada kõigi töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevate õigusaktide asjakohane rakendamine liikmesriikide poolt, ning võtma kiiresti meetmeid liikmesriikide suhtes, kus ei ole teavitamist ja nõustamist käsitlevaid direktiive rakendatud;

  3.  märgib, et 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise kohta ei ole kas üldse rakendatud või on liikmesriigid seda rakendanud oma äranägemisel väga erinevalt; kutsub komisjoni üles koostama kiiresti olukorrast ülevaate ja võtma vajadusel liikmesriikide suhtes asjakohaseid meetmeid;

  4.  kutsub komisjoni üles parandama oma tööhõive-, sotsiaal-, majandus-, rahandus-, tööstus-, teadus- ja arengupoliitika sisemist kooskõlastamist ning julgustama sotsiaalpartnereid osalema aktiivselt tervikliku ja ühtse poliitika väljatöötamises, et säilitada Euroopa tööstuse konkurentsivõime ja innovaatilisus;

  5.  kutsub Euroopa Parlamendi vastutavaid komisjone üles lisama oma töökavasse raportid, mis oleksid Euroopa Komisjonile aluseks globaliseerumise oludes jõulisema ja paremat sotsiaalset dialoogi võimaldava poliitika väljatöötamisel, uurimis- ja arendustegevusse tehtavate era- ja avaliku sektori investeeringute suurendamisel ning parema täiendõppe ja aktiivse tööhõivepoliitika tagamisel;

  6.  kutsub komisjoni üles võtma vastu otsusekindlama strateegia tööstuse ümberkorralduste ennetamiseks ja nende sotsiaalse mõju arvestamiseks, aidates seega leevendada ka Euroopa kodanike muret seoses globaliseerumisega;

  7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele, parlamentidele ja sotsiaalpartneritele.