Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0189/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0189/2007

  Állásfoglalásra irányuló indítvány

  2.5.2007

  a Bizottság nyilatkozatát követően
  az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
  előterjesztette: Jan Jerzy Kułakowski és Bernard Lehideux
  az ALDE képviselőcsoportja nevében
  az európai jogalkotás megerősítéséről a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén

  Eljárás : 2007/2546(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B6-0189/2007
  Előterjesztett szövegek :
  B6-0189/2007
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B6‑189/2007

  az Európai Parlament állásfoglalása az európai jogalkotás megerősítéséről a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, és különösen annak a szociális jogokról szóló rendelkezéseire, valamint az EK-Szerződés 136. cikkére, amelyek szerint a tagállamok célja a foglalkoztatás támogatása, az élet- és munkakörülmények javításának támogatása, a megfelelő szociális védelem, a társadalmi partnerek közötti párbeszéd és az emberi erőforrás-fejlesztés támogatása a munkavállalók számának növelése és a kirekesztés elleni küzdelem érdekében,

  –  tekintettel a 2002. március 11-i, a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló 2002/14/EK irányelvre[1], az 1998. július 20-i, a tagállamok csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos jogszabályainak közelítéséről szóló 98/59/EK irányelvre, valamint az 1994. szeptember 22-i, az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról szóló 94/45/EK irányelvre; mivel e két utóbbi irányelv a tagállamoknak a szociális partnerek közötti párbeszéd eszközeivel kapcsolatos jogalkotásának harmonizációjával foglalkozik,

  –  tekintettel a Bizottság Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás - A szerkezetátalakítások előkészítésével és nyomon követésével a foglalkoztatás fejlesztéséért: az Európai Unió szerepe című közleményére (COM(2005)0120) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. december 14-i véleményére (CESE 1495/2005),

  –  tekintettel 2005. március 16-án elfogadott, A szerkezetátalakítás és foglalkoztatás című állásfoglalására (2005/2188 (INI)),

  –  tekintettel a Bizottság 2007. április 25-i ülésén tett, az európai jogalkotásnak a munkavállalók tájékoztatása és a velük való konzultáció terültén történő megerősítéséről szóló nyilatkozatára,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel a lisszaboni stratégia célja, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdaságává váljon, amely a munkahelyek számának növelése és jobb munkafeltételek megteremtése, valamint a szociális kohézió fokozása mellett képes a gazdasági növekedés fenntartására;

  B.  mivel az Európának koherens és hatékony politikákra van szüksége az iparosodás utáni és a tudás alapú társadalom közötti kapocs létrehozásához jelenlegi értékeink és azonosságtudatunk megőrzése mellett;

  C.  mivel az erőteljes társadalmi párbeszéd, valamint az innováció- és munkaerő-orientált iparpolitika az intelligens és környezetbarát növekedés célkitűzésének eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek, ahogyan azt a lisszaboni stratégia is kijelenti, és egyúttal megteremtik annak feltételeit, hogy az Európa népességének jelentős hányadát foglalkoztató ipari tevékenységek fenntarthatóak és fejlődőképesek legyenek;

  D.  mivel az átszervezések, a fúziók, az áttelepülések, stb. minden ágazatot érintenek, és fokozott változásokat okoznak a társadalmi struktúrában, a termelésben és foglalkoztatásban;

  1.  felkéri a Bizottságot, ahogyan azt már többször, és legutóbb 2006. március 16-i állásfoglalásában (2005/2188(INI)) tette, hogy vizsgálja meg és modernizálja a munkavállalók tájékoztatására és a velük való konzultációra vonatkozó európai jogszabályokat annak érdekében, hogy létrejöhessen egy koherens és hatékony jogi keret, amellyel elkerülhető a bizonytalanság, és amely lehetőséget teremt a nemzeti és európai szintű párbeszédek folytatására;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul hozzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy minden tagállam megalkotja saját, a munkavállalók tájékoztatására és a velük való konzultációra vonatkozó jogszabályait, valamint arra, hogy tegyen lépéseket azon tagállamokkal kapcsolatban, ahol nem léteznek erre vonatkozó szabályok;

  3.  megjegyzi, hogy az Európai Üzemi Tanácsok felállításáról szóló 1994. szeptember 22-i, 94/45/EK irányelv végrehajtása vagy egyáltalán nem történt meg, vagy tagállamoktól függően igen nagy különbségek tapasztalhatóak végrehajtásában; felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen készítsen jegyzőkönyvet a jelenlegi állapotokról, és a mennyiben szükséges, tegye meg a megfelelő intézkedéseket a tagállamok tekintetében;

  4.  felkéri a Bizottságot, hogy javítsa a foglalkoztatási és szociális ügyek, a gazdasági és monetáris ügyek, az ipari, a kutatási és fejlesztési ügyek területén politikáinak belső összehangolását, és ösztönözze a szociális partnereket ara, hogy vállaljanak aktív szerepet a koherens politikák kidolgozásában annak érdekében, hogy fenntartható legyen az európai ipar versenyképessége és innovatív jellege;

  5.  felkéri az Európai Parlament illetékes bizottságait, hogy munkaprogramjukba foglaljanak bele olyan jelentéseket, amely alapul szolgálhatnak a Bizottságnak erőteljesebb globalizációs politikák kidolgozásához jobb szociális párbeszéd mellett, a K+F-be történő magán és állami befektetések növeléséhez, egy jobb folyamatos képzés biztosításához, valamint egy aktív foglalkoztatási politika kidolgozásához;

  6.  felkéri a Bizottságot, hogy fogadjon el egy, az ipari átszervezések megelőzését lehetővé tevő határozottabb stratégiát, és vegye figyelembe a társadalmi hatásokat, hozzájárulva az európai polgárok globalizációval kapcsolatos aggodalmainak enyhítéséhez;

  7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa e állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak, parlamentjeinek és szociális partnereinek.