Propunere de rezoluţie - B6-0189/2007Propunere de rezoluţie
B6-0189/2007

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE

  2.5.2007

  depusă pe baza declaraţiei Comisiei
  în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
  de Jan Kulakowski şi Bernard Lehideux
  în numele Grupului ALDE
  privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor

  Procedură : 2007/2546(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B6-0189/2007
  Texte depuse :
  B6-0189/2007
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B6‑0189/2007

  Rezoluţia Parlamentului european privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, în special, dispoziţiile privind drepturile sociale, precum şi articolul 136 din Tratatul CE, conform cărora unul dintre obiectivele statelor membre este promovarea ocupării forţei de muncă, a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă, a protecţiei sociale adecvate, a dialogului social, a dezvoltării resurselor umane în vederea unui cât mai mare număr posibil de angajaţi şi a combaterii marginalizării,

  –  având în vedere Directiva 2002/14/CE din 11 martie 2002[1] de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor, Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1988 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective şi Directiva 94/45/CE din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere; întrucât ultimele două directive se referă la apropierea legislaţiei statelor membre privind instrumentele de dialog între partenerii sociali,

  –  având în vedere comunicarea Comisiei „Restructurare şi ocuparea forţei de muncă - Anticiparea şi acompanierea restructurărilor în vederea dezvoltării ocupării forţei de muncă: rolul Uniunii Europene” (COM (2005) 0120) şi avizul Comitetului Economic şi Social European din 14 decembrie 2005 (CESE 1495/2005),

  –  având în vedere rezoluţia privind „Restructurarea şi ocuparea forţei de muncă” (2005/2188 (INI)) adoptată la 16 martie 2005,

  –  având în vedere declaraţia Comisiei din cadrul sesiunii plenare din 25 aprilie 2007 referitoare la consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor,

  –  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât strategia de la Lisabona are ca scop transformarea Uniunii Europene în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune şi mai numeroase şi cu o coeziune socială mai mare;

  B.  întrucât Europa solicită politici coerente şi eficiente, în vederea creării de legături între societatea postindustrială şi o societate a cunoaşterii generalizate, menţinând în acelaşi timp valorile şi identităţile;

  C.  întrucât un dialog social puternic, o politică industrială orientată spre inovare şi politici active în domeniul ocupării forţei de muncă sunt elementele cheie pentru îndeplinirea obiectivelor unei creşteri inteligente şi ecologice, astfel cum au fost prevăzute în Strategia de la Lisabona şi reprezintă condiţiile în care pot fi menţinute şi dezvoltate activităţile industriale care oferă locuri de muncă pentru o mare parte a populaţiei active din Europa;

  D.  întrucât procesul de restructurări, de fuziuni, de relocalizări etc. care afectează toate sectoarele de activitate şi modifică structura societăţilor, producţia şi ocuparea forţei de muncă s-a intensificat,

  1.  invită Comisia, după cum a solicitat deja cu mai multe ocazii şi recent în rezoluţia din 16 martie 2006 (2005/2188(INI)), să examineze şi să modernizeze legislaţia europeană privind consultarea şi informarea lucrătorilor, în vederea asigurării unui cadru juridic coerent şi eficient, să evite incertitudinea juridică şi să îmbunătăţească dialogul social între nivelul naţional şi cel european;

  2.  invită Comisia să adopte de urgenţă măsuri pentru a asigura aplicarea adecvată de către statele membre a întregii legislaţii referitoare la informarea şi consultarea lucrătorilor şi să adopte de urgenţă măsuri împotriva statelor membre în care directivele în domeniul informării şi consultării nu sunt puse în aplicare;

  3.  observă că Directiva 94/45/CE din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere fie nu este pusă în aplicare, fie se aplică, dar cu mari diferenţe, în funcţie de alegerea statelor membre de a o pune în aplicare; invită Comisia să evalueze rapid situaţia şi, dacă este necesar, să adopte măsurile adecvate cu privire la statele membre;

  4.  invită Comisia să îmbunătăţească coordonarea internă a politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi afacerilor sociale, afacerilor economice şi monetare, industriei, cercetării şi dezvoltării şi să încurajeze partenerii sociali să participe la dezvoltarea unui ansamblu coerent de politici, în vederea menţinerii unei industrii europene competitive şi inovatoare;

  5.  invită comisiile competente ale Parlamentului European să includă în programul lor de lucru rapoartele care ar servi Comisiei drept bază pentru a dezvolta politici mai solide în raport cu globalizarea, cu un dialog social îmbunătăţit, precum şi să mărească investiţiile publice şi private în domeniul cercetării şi dezvoltării, să asigure o formare continuă mai bună şi politici active în domeniul ocupării forţei de muncă;

  6.  invită Comisia să adopte o strategie mai fermă pentru a anticipa restructurarea industrială şi să ţină seama de impactul social al acesteia, contribuind astfel şi la atenuarea temerilor cetăţenilor europeni cu privire la globalizare;

  7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi guvernelor, parlamentelor şi partenerilor sociali ai statelor membre.