Návrh usnesení - B6-0190/2007Návrh usnesení
B6-0190/2007

NÁVRH USNESENÍ,

2. 5. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna a Panagiotis Beglitis
za skupinu PSE
o summitu EU–Rusko

Postup : 2007/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0190/2007
Předložené texty :
B6-0190/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

B6‑0190/2007

Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU–Rusko

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, která vstoupila v platnost v roce 1997 a jejíž platnost skončí v roce 2007,

–  s ohledem na výsledky konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a zejména na usnesení ze dne 26. května 2005 o vztazích mezi EU a Ruskem[1],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2006 o schůzce na nejvyšší úrovni EU–Rusko[2],

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se během posledních několika let neustále rozvíjejí a vedou k široké a komplexní hospodářské integraci a vzájemné provázanosti, která se bude v blízké budoucnosti jistě dále prohlubovat,

B.  vzhledem k tomu, že užší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu celé Evropy a zemí v jejím sousedství,

C.  vzhledem k tomu, že uzavření dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Ruskou federací má zásadní význam pro tuto prohlubující se spolupráci, zejména co se týče dalšího rozvoje hospodářských vztahů založených na rovnosti, transparentnosti a dodržování mezinárodně uznávaných postupů, zvyšování bezpečnosti a stability v Evropě díky nacházení mírových politických řešení regionálních konfliktů ve společném sousedství a pokud jde o další zvyšování úcty k lidským právům, dodržování právního státu a demokratického rámce jako základu pro takové vztahy,

D.  vzhledem k tomu, že základem jednání o nové dohodě o strategickém partnerství by mělo být urychlené zavádění čtyř společných prostorů, tj. hospodářského prostoru, prostoru svobody, bezpečnosti a práva, prostoru vnější bezpečnosti a prostoru výzkumu, vzdělání a kultury,

E.  vzhledem k tomu, že by budoucí dohoda mezi EU a Ruskou federací měla zahrnovat zásady Energetické charty, jejímž cílem je opětovně posílit vazby mezi oběma subjekty a uklidnit obavy EU z toho, že Rusko využívá své rozsáhlé energetické zdroje jako politickou zbraň,

F.  vzhledem k tomu, že Litva hrozí zablokováním energetické dohody mezi EU a Ruskou federací z důvodu uzavření spojení mezi ruským ropovodem Družba a rafinerií Mažeikiu Nafta, k němuž došlo v červnu 2006, a údajně pomalé opravy úniku ropy ze strany provozovatele ruského ropovodu - společnosti Transněfť,

G.  vzhledem ke vzrůstajícímu napětí mezi Estonskem a Ruskem, které vzniklo v důsledku odstranění bronzové sochy vojáka vztyčené na počest sovětských vojáků zabitých ve druhé světové válce z centra Tallinu; vzhledem k tomu, že sankce vůči Estonsku, o jejichž zavedení Rusko uvažuje, by mohly vést k dalším průtahům při jednáních s Ruskem o dohodě o partnerství a spolupráci,

H.  vzhledem k tomu, že mezi EU a Ruskem probíhají rozhovory o zavedení horké linky pro případy energetické krize, která by úředníkům z Bruselu a Moskvy umožnila se okamžitě zkontaktovat, a odvrátit tak přerušení dodávek plynu a ropy, k nimž by mohlo dojít v důsledku politických problémů či technických havárií,

I.  vzhledem k tomu, že vypracování nové rámcové dohody mezi EU a Ruskem, která nahradí Dohodu o partnerství a spolupráci, jejíž platnost končí v roce 2007, a která bude zahrnovat i Bulharsko a Rumunsko, by bylo pozitivním důkazem toho, že jak EU, tak i Rusko chce vytvořit základ pro další intenzivní spolupráci, zejména s ohledem na společné zájmy v oblasti energetiky a bezpečnosti,

J.  vzhledem k tomu, že zahájení jednání o nové rámcové dohodě bylo odročeno a podmíněno tím, že Moskva zruší zákaz dovozu polského masa, který byl uvalen v roce 2005; vzhledem k tomu, že se EU snaží nalézt kompromis týkající se dovozu polského masa, který by vyřešil tuto politicky bezvýchodnou situaci,

K.  vzhledem k tomu, že po měsících vyjednávání mezi Komisí, německým předsednictvím a Polskem na jedné straně a Ruskem na druhé straně se zdá, že Rusko je ochotno nalézt kompromis s EU ve snaze ukončit tuto patovou situaci, a umožnit tak oběma stranám zasednout k jednání o nové rámcové dohodě,

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství pociťuje rostoucí obavy z nedostatečného dodržování lidských práv a právního státu v Rusku, zejména pokud jde o svobodu projevu a právo na shromažďování,

M.  vzhledem k tomu, že jak občané EU cestující do Ruska, tak i ruští občané, kteří chtějí navštívit EU, musejí v současné době čelit rozsáhlým vízovým kontrolám,

N.  vzhledem k tomu, že plány Spojených států na umístění systému protiraketové obrany na půdě EU, jmenovitě v Polsku a v České republice, znepokojily Rusko a rozproudily debatu na téma rovnováhy moci a možných závodů ve zbrojení,

1.  uznává význam Ruska jako strategického partnera pro spolupráci, který s Evropskou unií sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak na mezinárodní úrovni, tak ve společném sousedství;

2.  zdůrazňuje význam jednoty a solidarity všech členských států EU v jejich vztahu k Rusku; vyzývá proto EU, aby při jednáních s Ruskem i nadále vystupovala jednotně a aby v zájmu všech členských států a především s ohledem na evropské zájmy představovala větší politickou sílu;

3.  vítá pokračující výměnu názorů na situaci v oblasti lidských práv v Rusku, která je součástí konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech; zdůrazňuje nicméně, že současná situace v Rusku je zdrojem vážných obav, pokud jde o dodržování lidských práv, demokracie, svobody projevu a práva občanské společnosti a jednotlivců kritizovat státní orgány a volat je k odpovědnosti za jejich činnost;

4.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že ruské orgány použily v několika posledních týdnech síly při protivládních demonstracích v Moskvě a v Petrohradě; zdůrazňuje, že svoboda projevu a právo na shromažďování jsou základními lidskými právy, a že pokračování tohoto trendu bude mít neblahý vliv na celkovou pověst Ruska;

5.  vyzývá Rusko, které je členem Organizace spojených národů, OBSE a Rady Evropy, aby bezvýhradně plnilo své povinnosti s ohledem na dodržování lidských práv, svobody shromažďování a svobody projevu;

6.  naléhavě žádá Komisi a Radu, aby současnou situaci a budoucí vývoj v Rusku i nadále sledovaly; připomíná, že na pořadu jednání Rady by měla být obsáhlejší diskuze o situaci v Rusku;

7.  zdůrazňuje, že je třeba spolupracovat s Ruskem jako neopominutelným strategickým partnerem při zajišťování míru, stability a bezpečnosti, v boji proti mezinárodnímu terorizmu a násilnému extremizmu i při řešení jiných bezpečnostních problémů, jaké představují environmentální a jaderná rizika, drogy, obchodování se zbraněmi a s lidmi a mezinárodní organizovaný zločin v sousedství Evropy, ve spolupráci s OBSE a dalšími mezinárodními fóry;

8.  žádá Komisi a Radu, aby společně s ruskou vládou i nadále pokračovaly ve společných aktivitách zaměřených na upevňování demokracie, bezpečnosti a dodržování základních lidských práv v Bělorusku a ve společném úsilí směřujícím ke konečnému vyřešení konfliktů v Moldavsku, Gruzii a Náhorním Karabachu; vyzývá EU a Rusko, aby jako členové kvarteta pro vyřešení konfliktu na Blízkém východě přijaly svou odpovědnost a zvýšily své úsilí o uspořádání mezinárodní konference, z níž by vzešla dohoda o míru na Blízkém východě;

9.  poukazuje na to, že jak EU, tak i Rusko mají společný zájem na mnohostranném řešení globálních problémů; připomíná, že základem účinného dlouhodobého partnerství vy měla být vzájemná důvěra a porozumění; zdůrazňuje, že obě strany musejí podporovat úlohu a iniciativy Organizace spojených národů zaměřené na nalezení kompromisního řešení statutu Kosova, který by zajistil mír a stabilitu v celé oblasti; vítá přístup Ruska v rámci rozhovorů se Severní Koreou, kterých se účastnilo šest národů, a vyzývá Rusko, aby při hledání řešení vývoje v Íránu, Iráku a ve Střední Asii zaujalo podobný postoj;

10.  vyjadřuje své obavy týkající se prohlášení prezidenta Putina ohledně plánů Spojených států umístit v Evropě protiraketové střely a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se zapojily do dialogu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad návrhem USA umístit časti svého protiraketového obranného systému v Polsku a České republice, což by mohlo vést k novým závodům ve zbrojení, a v důsledku toho spíše snížit, než zvýšit celosvětovou bezpečnost, a proto požaduje důkladnou diskuzi o těchto návrzích jak v rámci EU, tak i NATO; vyzývá USA a všechny přímo i nepřímo zúčastněné strany, aby podpořily multilaterální rámec režimu nešíření jaderných zbraní;

11.  podotýká, že evropská politika sousedství už představuje z hlediska mnohostranné spolupráce řadu příležitostí; vyzývá k založení společenství mezi EU a oblastí Černého moře, které by se podobalo Severní dimenzi a na jehož základě by bylo možné posílit a podpořit dialog zaměřený na vytvoření stabilnějšího, bezpečnějšího a demokratičtějšího sousedství;

12.  vítá iniciativy na dosažení bezvízového cestování mezi Evropskou unií a Ruskem, které signalizují možnost zlepšení vztahů mezi EU a Ruskem a mohly by vést k tomu, že jejich občané by měli nejen právo cestovat, ale také právo pracovat; vyzývá k další spolupráci v oblasti nelegálního přistěhovalectví, dokonalejší kontroly osobních dokumentů a lepší výměny informací o terorizmu a organizovaném zločinu; zdůrazňuje, že Rada a Komise musejí zajistit, aby Rusko splňovalo všechny podmínky stanovené ve všech sjednaných dohodách o odstranění vízové povinnosti mezi oběma stranami, aby nedošlo k narušení bezpečnosti a demokracie v Evropě;

13.  vítá zesílení dialogu mezi EU a Ruskem o energetice; zdůrazňuje význam dovozu energií pro hospodářství členských států EU, který představuje možnost dalšího obchodu a hospodářské spolupráce mezi EU a Ruskem; zdůrazňuje, že základem této spolupráce by se vedle rovného přístupu k trhům, infrastruktuře a investicím měly stát zásady vzájemné provázanosti a transparentnosti; žádá Radu a Komisi, aby zajistily, že do nové dohody mezi EU a Ruskem budou začleněny zásady Energetické charty a závěry z jednání G8, včetně další spolupráce v oblasti energetické účinnosti, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie;

14.  vítá snahu a iniciativy německého předsednictví zaměřené na upřednostnění této důležité otázky; zdůrazňuje, že dialog o energetice by měl i nadále zůstat mezi hlavnímu body programu nadcházejícího předsednictví;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Ruské federace.