Resolutsiooni ettepanek - B6-0190/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0190/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2.5.2007

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna ja Panagiotis Beglitis
fraktsiooni PSE nimel
ELi–Venemaa tippkohtumine

Menetlus : 2007/2554(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0190/2007
Esitatud tekstid :
B6-0190/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0190/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi-Venemaa tippkohtumise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja mis aegub 2007. aastal;

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa vahelisi konsultatsioone inimõiguste küsimuses;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta ja eelkõige 26. mai 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa suhete kohta[1];

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2006. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta[2];

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi ja Venemaa suhted on viimasel paaril aastal pidevalt arenenud, viies sügava ja kõikehõlmava majandusintegratsiooni ning vastastikuse sõltuvuseni, mis lähemas tulevikus kindlasti veelgi suureneb;

B.  arvestades, et tõhustatud koostöö ning heanaaberlikud suhted ELi ja Venemaa vahel on väga olulise tähtsusega kogu Euroopa ja selle naaberriikide stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu seisukohalt;

C.  arvestades, et strateegilise partnerluslepingu sõlmimine ELi ja Vene Föderatsiooni vahel on selle ulatuslikuma koostöö seisukohalt ülima tähtsusega, eelkõige pidades silmas võrdsusele, läbipaistvusele ja rahvusvaheliselt tunnustatud menetlustest kinnipidamisele tuginevate majandussuhete edasist arengut, julgeoleku ja stabiilsuse tugevdamist Euroopas rahulike poliitiliste lahenduste leidmisega piirkondlikele konfliktidele ühises naabruses ning inimõiguste, õigusriigi ja demokraatliku raamistiku austamise edasist tugevdamist nende suhete alusena;

D.  arvestades, et nelja ühise ala (ühise majandusala, vabadus-, turvalisus- ja õigusala, välisjulgeoleku ala ning teadus-, haridus- ja kultuuriala) kiire elluviimine peaks olema selle uue strateegilise partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste keskmes;

E.  arvestades, et ELi ja Vene Föderatsiooni vahelised tulevased kokkulepped peaksid sisaldama energiaharta põhimõtteid eesmärgiga elavdada sidemeid ning leevendada Euroopa muret, et Venemaa kasutab oma ulatuslikke energiavarusid poliitilise relvana;

F.  arvestades, et Leedu ähvardab tõkestada energiaalase kokkuleppe ELi ja Vene Föderatsiooni vahel Družba naftajuhtme Leedus asuvasse Mažeikiu Naftasse viiva haru sulgemise pärast alates 2006. aasta juunist seoses väidetega tahtlikult aeglaste remonditööde kohta Venemaa naftajuhtmefirma Transnefti lekke kõrvaldamisel;

G.  arvestades, et pinged Eesti ja Venemaa vahel kasvavad seoses sellega, et Eesti eemaldas Tallinna kesklinnast Teises maailmasõjas hukkunud Nõukogude sõdurite auks püstitatud pronkssõduri kuju; arvestades, et Eesti vastu suunatud sanktsioonide kaalumine Venemaa poolt võib tuua kaasa edasised viivitused partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimistel Venemaaga;

H.  arvestades, et EL ja Venemaa arutavad energiakriisi abitelefoni loomist, mis võimaldaks Brüsseli ja Moskva ametnikel üksteisega koheselt ühendust võtta, et hoida ära gaasi- ja naftatarnete võimalik katkemine poliitiliste probleemide või tehniliste õnnetuste tõttu;

I.  arvestades, et uue raamkokkuleppe alustamine ELi ja Venemaa vahel, mis vahetab välja 2007. aastal aeguva partnerlus- ja koostöölepingu ning kaasab Bulgaaria ja Rumeenia, oleks positiivne tõend selle kohta, et nii EL kui Venemaa tahavad luua aluse edasiseks tihedaks koostööks, eelkõige pidades silmas ühiseid huve energia ja julgeoleku valdkonnas;

J.  arvestades, et uut raamkokkulepet puudutavate läbirääkimiste alustamine on edasi lükatud ja et läbirääkimiste alustamise tingimuseks on seatud, et Moskva tühistab 2005. aastal kehtestatud impordikeelu Poola lihale; arvestades, et EL teeb jõupingutusi kompromissi leidmiseks Poola lihaimpordi küsimuses, et teha lõpp sellele poliitilisele ummikseisule;

K.  arvestades, et pärast kuid kestnud läbirääkimisi ühelt poolt komisjoni, eesistujariigi Saksamaa ja Poola ning teiselt poolt Venemaa vahel tundub Venemaa olevat valmis leidma kompromissi ELiga, et püüda teha lõppu sellele ummikseisule, mis võimaldaks mõlemal poolel pidada läbirääkimisi uue raamkokkuleppe üle;

L.  arvestades rahvusvahelise üldsuse kasvavat muret inimõiguste austamise ja õigusriigi küsimuses Venemaal, eelkõige seoses sõnavabaduse ja kogunemisvabadusega;

M.  arvestades, et nii Venemaale sõitvad ELi kodanikud kui ELi siseneda püüdvad Venemaa kodanikud peavad praegu läbima keerulise viisakontrolli;

N.  arvestades, et Ameerika Ühendriikide plaanid paigutada ballistiliste rakettide tõrjesüsteem Euroopa pinnale, nimelt Poolasse ja Tšehhi Vabariiki, on pahandanud Venemaad ja toonud kaasa tulised vaidlused võimu tasakaalustatuse ja võimaliku võidurelvastumise üle,

1.  tunnustab Venemaa tähtsust strateegilise koostööpartnerina, kellega ELil ei ole mitte ainult ühised majandus- ja kaubandushuvid, vaid ka ühine eesmärk teha tihedat koostööd rahvusvahelisel areenil ja ühises naabruses;

2.  rõhutab kõigi ELi liikmesriikide vahelise ühtsuse ja solidaarsuse tähtsust nende suhetes Venemaaga; kutsub seetõttu ELi üles jätkuvalt rääkima kohtumistel Venemaaga ühel häälel, esindades suuremat poliitilist jõudu kõigi liikmesriikide ja eelkõige Euroopa huvides;

3.  tervitab jätkuvat arvamuste vahetust inimõiguste üle Venemaal ELi ja Venemaa inimõiguste teemaliste konsultatsioonide osana; rõhutab siiski, et Venemaal praegu valitsev olukord tekitab tõsist muret, mis puudutab inimõiguste, demokraatia ja sõnavabaduse austamist ning kodanikuühiskonna ja üksikisikute õigust ametivõimudele vastu vaielda ning võtta neid nende tegevuse eest vastutusele;

4.  väljendab sügavat muret Vene ametivõimude poolse jõu kasutamise pärast rahumeelsete valitsusevastaste meeleavalduste vastu Moskvas ja Peterburis viimasel paaril nädalal; rõhutab, et sõnavabadus ja kogunemise õigus on põhilised inimõigused ning seetõttu kahjustab selle suundumuse jätkumine Venemaa üldist mainet;

5.  kutsub Venemaad, kes on ÜRO, OSCE ja Euroopa Nõukogu liige, üles täitma reservatsioonideta oma kohustust järgida ja austada inimõigusi, kogunemisvabadust ning sõnavabadust;

6.  nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu jälgiksid jätkuvalt praegust olukorda ja edasisi arenguid Venemaal; tuletab meelde, et laiem arutelu olukorra üle Venemaal peaks olema nõukogu päevakorras;

7.  rõhutab vajadust teha koostööd Venemaaga kui vajaliku strateegilise partneriga rahu, stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel ning rahvusvahelise terrorismi ja vägivaldse ekstremismi vastu võitlemisel, aga ka muude julgeolekuküsimustega tegelemisel, nagu keskkonna- ja tuumariskid, narkootikumid, relvade salakaubavedu ja inimkaubandus ning piiriülene organiseeritud kuritegevus Euroopa naabruses, koostöös OSCE ja teiste rahvusvaheliste foorumite liikmetega;

8.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles järgima koos Venemaa valitsusega ühisalgatusi demokraatia, julgeoleku ning põhiliste inimõiguste austamise tugevdamiseks Valgevenes ja tegema ühiseid jõupingutusi, et lõplikult lahendada konfliktid Moldovas, Gruusias ja Mägi-Karabahhis; kutsub ELi ja Venemaad üles võtma neliku liikmetena vastutust Lähis-Ida konflikti lahendamise eest ning edendama jõupingutusi rahvusvahelise rahukonverentsi pidamiseks Lähis-Ida piirkondliku rahukokkuleppe üle;

9.  juhib tähelepanu, et nii ELil kui Venemaal on ühine huvi leida globaalsetes küsimustes mitmepoolseid lahendusi; tuletab meelde, et vastastikune usaldus ja mõistmine peaksid olema tulemusliku pikaajalise partnerluse aluseks; rõhutab, et mõlemad osapooled peavad toetama ÜRO rolli ja algatusi, et leida Kosovo staatuse osas kompromisslahendus, mis tagaks rahu ja stabiilsuse kogu piirkonnas; tervitab Venemaa lähenemist kuue riigi kõnelustel Põhja-Koreaga ning pöördub Venemaa poole üleskutsega näidata üles samasugust lähenemist lahenduse leidmiseks arengutele Iraanis, Iraagis ja Kesk-Aasias;

10.  väljendab muret president Putini avalduste üle vastukaaluks Ameerika Ühendriikide plaanidele paigutada antiballistilised raketid Euroopasse ja kutsub kõiki osapooli dialoogile; väljendab tõsist muret seoses Ameerika Ühendriikide ettepanekuga paigutada osa oma raketitõrjekilbist Poolasse ja Tšehhi Vabariiki, mis võib kaasa tuua uue võidurelvastumise ja seega ülemaailmset julgeolekut pigem vähendada kui suurendada, ning nõuab seetõttu nende ettepanekute põhjalikku arutamist nii ELi kui NATO raames; kutsub Ameerika Ühendriike ning otseselt ja kaudselt asjasse puutuvaid partnereid üles toetama tuumarelva leviku tõkestamise korra mitmepoolset raamistikku;

11.  märgib, et Euroopa naabruspoliitika juba annab arvukalt võimalusi mitmepoolseks koostööks; nõuab sarnaselt põhjamõõtmele ELi ja Musta mere ühenduse asutamist, et edendada ja julgustada enamat dialoogi stabiilsema, turvalisema ja demokraatlikuma naabruse loomiseks;

12.  tervitab algatusi viisavaba reisimise saavutamiseks Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, mis viitab sellele, et paremad suhted võivad viia olukorrani, kus kodanikel ei ole mitte ainult õigus reisida, vaid ka õigus töötada; kutsub üles edasisele koostööle ebaseadusliku sisserände küsimuses, isikut tõendavate dokumentide paremale kontrollimisele ja paremale teabevahetusele terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse kohta; rõhutab, et nõukogu ja komisjon peavad tagama selle, et Venemaa täidab kõiki läbirääkimiste tulemusel kahe poole vahel sõlmitavas viisade kaotamist puudutavas kokkuleppes seatud tingimusi, et hoida ära igasugune oht julgeolekule ja demokraatiale Euroopas;

13.  tervitab ELi ja Venemaa tugevdatud dialoogi energiaküsimustes; rõhutab energiaimpordi tähtsust Euroopa riikide majandusele, mis annab potentsiaalsed võimalused edaspidiseks kaubandus- ja majandusalaseks koostööks ELi ja Venemaa vahel; rõhutab, et see koostöö peab tuginema vastastikuse sõltuvuse ja läbipaistvuse põhimõtetele, samuti võrdsele juurdepääsule turgudele, infrastruktuurile ja investeeringutele; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et energiaharta ning G8 järeldused kaasatakse uude kokkuleppesse ELi ja Venemaa vahel, mis hõlmaks ka edasise koostöö energiatõhususe, energiasäästu ja taastuva energia valdkonnas;

14.  tervitab eesistujariigi Saksamaa jõupingutusi ja algatusi, et anda sellele olulisele küsimusele prioriteet; rõhutab, et energeetikat puudutav dialoog peaks jätkuvalt olema üks järgmise eesistujamaa tegevuskava tähtsamaid punkte;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.