Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0190/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0190/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

2.5.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna és Panagiotis Beglitis
a PSE képviselőcsoportja nevében
az EU–Oroszország-csúcstalálkozóról

Eljárás : 2007/2554(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0190/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0190/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU-Oroszország-csúcstalálkozóról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között létrejött, 1997-ben életbe lépett és 2007-ben lejáró partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra;

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különös tekintettel az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló, 2005. május 26-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az EU–Oroszország-csúcstalálkozóról szóló 2006. december 13-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EU és Oroszország közötti kapcsolatok az elmúlt évek során folyamatosan fejlődtek, és ennek következtében mély és átfogó gazdasági integráció és kölcsönös függőség alakult ki, amely a közeljövőben még tovább fog mélyülni,

B.  mivel az EU és Oroszország közötti együttműködés és jószomszédi viszony rendkívül fontos egész Európa és a szomszédos országok stabilitása, biztonsága és gazdasági jóléte szempontjából,

C.  mivel a stratégiai partnerségi megállapodás aláírása az EU és az Orosz Föderáció között kiemelkedő jelentőséggel bír a fokozott együttműködés szempontjából, különösen az egyenlőségen, átláthatóságon és a nemzetközileg elismert eljárások tiszteletben tartásán alapuló gazdasági kapcsolatok további fejlődése, Európa biztonságának és stabilitásának a közös szomszédságban zajló regionális konfliktusok békés politikai megoldásával történő megerősítése, valamint az emberi jogok, a jogállamiság és a demokratikus keretek tiszteletben tartásának mint e kapcsolatok alapjának további megerősítése tekintetében,

D.  mivel a négy közös térségnek, nevezetesen a közös gazdasági térségnek, a szabadságon, biztonságon, a jog érvényesülésén alapuló közös térségnek, a külső biztonság közös térségének, valamint a kutatás, oktatás és kultúra közös térségének az új stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások középpontjában kell állnia,

E.  mivel az EU és az Orosz Föderáció között a jövőben megkötendő egyezménynek tartalmaznia kell az Energia Chartában lefektetett elveket, amelyek célja az, hogy a kapcsolatokat felpezsdítsék, és csökkentsék Európa az iránti aggodalmát, hogy Oroszország politikai fegyverként használja fel hatalmas energiaforrásait,

F.  mivel Litvánia azzal fenyegetőzik, hogy meggátolja az EU és az Orosz Föderáció közti energiamegállapodást, miután a litván Mazeikiu Nafta kőolaj-finomítóhoz vezető orosz Barátság kőolajvezetéket 2006 júniusa óta elzárták, illetve azzal vádolja a vezetéket üzemeltető orosz Transznyeftyet, hogy szándékosan lelassítja egy szivárgás elhárítási munkáit,

G.  mivel az Észtország és Oroszország közti feszültség egyre nő, miután Észtország eltávolította a tallinni városközpontból a Bronzkatona szobrát, amely a II. világháborúban elesett szovjet katonáknak állított emléket, mivel Oroszország Észtország elleni szankciók meghozatalát fontolgatja, és ez tovább késleltetheti az Oroszországgal a partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatandó tárgyalásokat,

H.  mivel az EU és Oroszország egy olyan energiaválsággal kapcsolatos forródrót létrehozásáról tárgyal, amely lehetővé tenné a brüsszeli és a moszkvai tisztviselők számára, hogy azonnal kapcsolatba lépjenek egymással, és elhárítsák a politikai problémák vagy műszaki balesetek folytán bekövetkezendő gáz- és olajellátási zavarokat,

I.  mivel az EU és Oroszország között egy új, Bulgáriát és Romániát is magába foglaló, a 2007-ben lejáró partnerségi és együttműködési megállapodás helyére lépő keretmegállapodás elindítása pozitívan bizonyítaná, hogy mind az EU, mind Oroszország le kívánja fektetni a további intenzív együttműködés alapjait, különös tekintettel az energia és a biztonság terén megmutatkozó közös érdekekre,

J.  mivel az új keretmegállapodásról szóló tárgyalások megkezdése késik, és azok megindítása attól a feltételtől függ, hogy Moszkva szüntesse meg a lengyel hústermékekre 2005-ben bevezetett behozatali tilalmat, mivel az EU erőfeszítéseket tesz azért, hogy a lengyel hústermékek behozatalára kompromisszumos megoldást találjon, és kimozdítsa a helyzetet a politikai holtpontról,

K.  mivel az egyrészről a Bizottság, a német elnökség és Lengyelország, másrészről Oroszország közt lezajlott, több hónapig tartó tárgyalásokat követően Oroszország hajlik az EU-val kötendő kompromisszumra, hogy kimozdítsa a helyzetet a holtpontról, ami lehetővé tenné mindkét fél számára, hogy tárgyalásokat kezdjenek az új keretmegállapodásról,

L.  mivel a nemzetközi közösség növekvő aggodalommal figyeli Oroszországban az emberi jogok és a jogállamiság, különösen a gyülekezési szabadság és a szólásszabadság tiszteletben tartását,

M.  mivel mind az Oroszországba utazó EU-állampolgárok, mind az EU-ba tartó orosz állampolgárok bonyolult vízumellenőrzésnek vannak kitéve,

N.  mivel egy antiballisztikus rakétarendszer európai földre – nevezetesen Lengyelországba és a Cseh Köztársaságba – történő telepítésének amerikai terve kivívta Oroszország nemtetszését, és a hatalmi egyensúlyról és potenciális fegyverkezési versenyről szóló heves vitát váltott ki,

1.  elismeri, hogy Oroszország olyan fontos, stratégiai együttműködő partner, amellyel nem csak gazdasági és kereskedelmi érdekei, de a nemzetközi porondon és a közös szomszédságban való szoros együttműködés célja is közösek;

2.  hangsúlyozza az egység és szolidaritás fontosságát az EU tagállamai között az Oroszországgal ápolt kapcsolatok terén; ezért felhívja az EU-t, hogy továbbra is egységesen lépjen fel az Oroszországgal folytatott tárgyalásai során, és az összes tagállam, de mindenekfelett az európai érdekek védelmében fejtsen ki nagyobb politikai erőt;

3.  3.   üdvözli az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk részeként zajló folyamatos eszmecserét az emberi jogok oroszországi helyzetéről; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a jelenlegi oroszországi helyzet komoly aggodalomra ad okot az emberi jogok, a demokrácia, a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a civil társadalom és az egyének hatóságokkal szembeni tiltakozásra és azok intézkedéseikért való elszámoltathatóságára vonatkozó jogának tiszteletben tartása szempontjából;

4.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az orosz hatóságok az elmúlt hetekben erőt alkalmaztak a Moszkvában és Szentpéterváron lezajlott békés tüntetésekkel szemben; hangsúlyozza, hogy a szólásszabadság és a gyülekezési jog alapvető emberi jogok, ezért e tendencia folytatódása negatívan befolyásolja Oroszország általános megítélését;

5.  felhívja Oroszországot, hogy az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács tagjaként maradéktalanul teljesítse az emberi jogok, a gyülekezési szabadság és a szólásszabadság betartására és tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségét;

6.  sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy továbbra is folyamatosan kövesse figyelemmel a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli fejleményeket Oroszországban; emlékeztet arra, hogy az oroszországi helyzet szélesebb körű megvitatásának a Tanács napirendjén kellene szerepelnie;

7.  hangsúlyozza az Oroszországgal mint lehetséges stratégiai partnerrel való együttműködés szükségességét a béke, a stabilitás és a biztonság megteremtésében, a nemzetközi terrorizmus és az erőszakos szélsőségek elleni küzdelemben, valamint más biztonsági kérdésekben, mint például a környezeti és nukleáris veszélyforrások, a kábítószer-, fegyver- és embercsempészet és a nemzetközi szervezett bűnözés az Európával szomszédos országokban, az EBESZ-szel és más nemzetközi fórumokkal együttműködésben;

8.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy indítsanak az orosz kormánnyal közös kezdeményezéseket a demokrácia, a biztonság és az alapvető emberi jogok megerősítésére Belaruszban, és tegyenek közös erőfeszítéseket a Moldovában, Grúziában és Hegyi-Karabahban zajló konfliktusok végleges megoldása érdekében; felhívja az EU-t és Oroszországot, hogy vállalják fel a közel-keleti konfliktus megoldásával foglalkozó kvartett tagjaiként rájuk háruló felelősséget, és támogassák a közel-keleti regionális békemegállapodásról szóló békekonferencia megtartására irányuló erőfeszítéseket;

9.  rámutat arra, hogy az EU-nak és Oroszországnak egyaránt közös érdeke, hogy a globális problémákra többoldalú megoldások szülessenek; emlékeztet arra, hogy a kölcsönös bizalomnak és megértésnek kell az eredményes, hosszú távú partnerség alapjául szolgálnia; hangsúlyozza, hogy mindkét félnek támogatnia kell az ENSZ szerepét és kezdeményezéseit a Koszovó státuszával kapcsolatos kompromisszumos megoldás megtalálásában, amely biztosítaná a békét és a stabilitást az egész régióban; üdvözli Oroszországnak az Észak-Koreával folytatott hatoldalú tárgyalásokkal kapcsolatban mutatott megközelítését, és kéri Oroszországot, hogy az iráni, iraki és a közép-ázsiai fejlemények megoldásának megtalálása vonatkozásában is mutasson ugyanilyen megközelítést;

10.  aggodalmát fejezi ki az Egyesült Államok antiballisztikus rakéták Európába történő telepítésére irányuló terveivel szembeni retorzióként Putyin elnök által tett kijelentések miatt, és párbeszéd folytatására hívja fel valamennyi érdekelt felet; mély aggodalmának ad hangot azon javaslat kapcsán, mely szerint az Egyesült Államok rakétaelhárító rendszerének egyes elemeit Lengyelország és a Cseh Köztársaság területére telepítené, ami új fegyverkezési versenyt gerjeszthet, következésképp inkább csökkentené, mintsem növelné a globális biztonságot, kéri ezért a javaslatok alapos kivizsgálását mind az Európai Unió, mind a NATO keretei között; felszólítja az Egyesült Államokat és az összes közvetve vagy közvetlenül érintett partnert, hogy támogassák az Atomsorompó Szerződés multilaterális keretét;

11.  megállapítja, hogy az európai szomszédságpolitika már ma is számos lehetőséget kínál a többoldalú együttműködésre; szorgalmazza az északi dimenzióhoz hasonló EU–Fekete-tengeri Közösség létrehozását a stabilabb, biztonságosabb és demokratikusabb szomszédság érdekében folytatott további párbeszéd fokozására és ösztönzésére;

12.  üdvözli az Európai Unió és Oroszország közötti vízummentesség elérésére irányuló kezdeményezéseket, amelyek jelzik annak távlati lehetőségét, hogy a kapcsolatok javulása elvezethet oda, hogy a polgároknak nemcsak a beutazáshoz, de a munkavállaláshoz is joguk lesz; szorgalmazza az illegális bevándorlással kapcsolatos további együttműködést, az azonosító iratok ellenőrzésének javítását és a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jobb információcserét; hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az európai biztonság és demokrácia bármilyen megsértésének megakadályozása érdekében Oroszország megfeleljen a vízumok eltörléséről a két oldal között a tárgyalások során létrejött valamennyi megállapodásban meghatározott összes feltételnek;

13.  üdvözli az energiakérdésekről az EU és Oroszország között folyó párbeszéd elmélyülését; hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés további lehetőségét hordozó energiabehozatal fontosságát az európai gazdaságok számára; hangsúlyozza, hogy ezen együttműködésnek a kölcsönös függőségen és az átláthatóságon, valamint a piacokhoz, az infrastruktúrához és a beruházáshoz való egyenlő hozzáférésen kell alapulnia; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Energia Charta alapelvei és a G8-ak következtetései – többek között az energiahatékonysággal, az energiatakarékossággal és a megújuló energiával kapcsolatos további együttműködés – kerüljenek be az EU és Oroszország között létrejövő új megállapodásba;

14.  üdvözli a német elnökség azon erőfeszítéseit és kezdeményezéseit, amelyek arra irányulnak, hogy e fontos kérdés elsőbbséget kapjon; hangsúlyozza, hogy az energiáról zajló párbeszédnek a következő elnökség napirendjén is előkelő helyen kell szerepelnie;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Orosz Föderáció kormányainak és parlamentjeinek.