Návrh uznesenia - B6-0190/2007Návrh uznesenia
B6-0190/2007

NÁVRH UZNESENIA

2.5.2007

ktorý na základe vyhlásení Európskej rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna a Panagiotis Beglitis
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
on the EU-Russia Summit

Postup : 2007/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0190/2007
Predkladané texty :
B6-0190/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0190/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1997 a ktorej platnosť sa skončí v roku 2007,

–  so zreteľom na konzultácie o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom,

–  so zreteľom na svoje predošlé uznesenia o Rusku a najmä uznesenie z 26. mája 2005 o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,[1]

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2006 o samite EÚ – Rusko[2],

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa v uplynulých rokoch postupne rozvíjali, čo vedie k hlbokej a komplexnej hospodárskej integrácii a vzájomnej závislosti, ktorá sa má v blízkej budúcnosti ešte viac prehĺbiť,

B.  keďže rozšírená spolupráca a dobré susedské vzťahy EÚ a Ruska majú kľúčový význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu celej Európy a susedných krajín,

C.  keďže uzavretie strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskou federáciou je pre túto zvýšenú spoluprácu mimoriadne dôležité, najmä v súvislosti s ďalším rozvojom hospodárskych vzťahov založených na rovnoprávnosti, transparentnosti a dodržiavaní medzinárodne uznávaných postupov, posilňovaním bezpečnosti a stability v Európe prostredníctvom hľadania politických a mierových riešení regionálnych konfliktov v spoločnom susedstve a ďalším posilňovaním dodržiavania ľudských práv, rešpektovania právneho štátu a demokratického rámca ako základu týchto vzťahov,

D.  keďže rýchla realizácia plánu štyroch spoločných priestorov spolu so spoločným hospodárskym priestorom, priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestorom vonkajšej bezpečnosti a priestorom výskumu, vzdelávania a kultúry by mala byť ústrednou témou rokovaní o novej dohode o strategickom partnerstve,

E.  keďže budúca dohoda medzi EÚ a Ruskou federáciou by mala zahŕňať zásady Energetickej charty, ktorej zámerom je oživiť väzby medzi oboma stranami a zmierniť znepokojenie Európy, že Rusko využíva svoje obrovské energetické zdroje ako politickú zbraň,

F.  keďže Litva hrozí blokáciou dohody v oblasti energetiky medzi EÚ a Ruskou federáciou z dôvodu uzatvorenia prípojky ruského ropovodu Družba k litovskej ropnej rafinérii Mažeikiu od júna 2006, pretože ruský prevádzkovateľ ropovodu Transneft údajne úmyselne predlžuje opravy úniku ropy,

G.  keďže narastá napätie medzi Estónskom a Ruskom spôsobené tým, že Estónsko odstránilo z centra Tallinu bronzovú sochu vojaka, ktorá stála na počesť sovietskych vojakov padlých v 2. svetovej vojne; keďže úvahy Ruska o uvalení sankcií na Estónsko by mohli viesť k ďalšiemu odkladu rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci s Ruskom,

H.  keďže EÚ a Rusko vedú rozhovory o zriadení horúcej linky pre prípad energetickej krízy, ktorá by umožnila predstaviteľom z Bruselu a Moskvy okamžitý vzájomný kontakt s cieľom predísť potenciálnemu prerušeniu dodávok plynu a ropy z dôvodu politických problémov alebo technických havárií;

I.  keďže zavedenie novej rámcovej dohody medzi EÚ a Ruskom, ktorá nahradí dohodu o partnerstve a spolupráci s účinnosťou do roku 2007 a ktorá bude zahŕňať Bulharsko a Rumunsko, by bola pozitívnym dôkazom toho, že EÚ aj Rusko chcú položiť základ ďalšej intenzívnej spolupráci najmä so zreteľom na spoločné záujmy v oblasti energetiky a bezpečnosť,

J.  keďže začiatok rokovaní o novej rámcovej dohode bol odložený a je podmienený tým, že Moskva zruší zákaz dovozu mäsa z Poľska, ktorý zaviedla v roku 2005; keďže EÚ vyvíja úsilie v hľadaní kompromisu v otázke dovozu mäsa z Poľska v záujme ukončenia tejto politickej patovej situácie;

K.  keďže po mesiacoch rokovaní medzi Európskou komisiou, nemeckým predsedníctvom a Poľskom na jednej strane a Ruskom na strane druhej sa Rusko javí ochotné nájsť kompromis s EÚ a pokúsiť sa ukončiť túto patovú situáciu, čo by umožnilo obom stranám zamerať svoje úsilie na novú rámcovú dohodu,

L.  keďže medzinárodné spoločenstvo je čoraz viac znepokojené úrovňou dodržiavania ľudských práv a právneho štátu v Rusku, najmä slobody prejavu a práva na zhromažďovanie,

M.  keďže tak občania EÚ cestujúci do Ruska, ako aj ruskí občania snažiaci sa o vstup do EÚ sa v súčasnosti musia podrobovať zložitým vízovým kontrolám;

N.  keďže plány USA umiestniť antibalistický raketový systém na území Európy, konkrétne v Poľsku a Českej republike, nahnevali Rusko a rozprúdili zapálenú diskusiu o rovnováhe moci a potenciálnych pretekoch v zbrojení,

1.  uznáva dôležitosť Ruska ako strategického partnera na spoluprácu, s ktorým má EÚ spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzko spolupracovať na medzinárodnej scéne a tiež v oblasti spoločného susedstva;

2.  zdôrazňuje dôležitosť jednoty a solidarity medzi všetkými členskými štátmi EÚ v ich vzťahoch s Ruskom; vyzýva preto EÚ, aby naďalej na svojich stretnutiach s Ruskom vystupovala jednotne a predstavovala v záujme všetkých svojich členských štátov vyššiu politickú silu a predovšetkým aby zastupovala európske záujmy;

3.  víta nepretržitú výmenu názorov o ľudských právach v Rusku, ktorá je súčasťou konzultácií medzi EÚ a Ruskom týkajúcich sa ľudských práv; zdôrazňuje však, že terajšia situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy vo vzťahu k dodržiavaniu ľudských práv, demokracie, slobody prejavu a práva občianskej spoločnosti a jednotlivcov spochybniť konanie orgánov a žiadať, aby sa za svoje činy zodpovedali;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že ruské orgány použili silu pri mierových protivládnych demonštráciách v uplynulých týždňoch v Moskve a Petrohrade; zdôrazňuje skutočnosť, že sloboda prejavu a právo na zhromažďovanie patria medzi základné ľudské práva, a preto pokračovanie v tomto trende negatívne ovplyvní celkovú povesť Ruska;

5.  vyzýva Rusko, ktoré je členom OSN, OBSE a Rady Európy, aby si plnilo svoje povinnosti a bez akýchkoľvek výhrad rešpektovalo ľudské práva, slobodu zhromažďovania a prejavu;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby naďalej sledovali aktuálnu situáciu v Rusku a jej budúci vývoj; pripomína, že širšia diskusia o situácii v Rusku by mala byť súčasťou programu Rady;

7.  zdôrazňuje potrebu spolupracovať s Ruskom ako nevyhnutným strategickým partnerom pri zabezpečovaní mieru, stability a bezpečnosti, v boji proti medzinárodnému terorizmu a agresívnemu extrémizmu, ako aj pri riešení ďalších bezpečnostných otázok, ako sú environmentálne a jadrové nebezpečenstvá, obchodovanie s drogami, zbraňami a ľuďmi a organizovaná cezhraničná kriminalita v európskom susedstve, v spolupráci s OBSE a ďalšími aktérmi na medzinárodných fórach;

8.  vyzýva Komisiu a Radu, aby s ruskou vládou podnikli spoločné iniciatívy s cieľom posilniť demokraciu, bezpečnosť a rešpektovanie základných ľudských práv v Bielorusku a aby vyvinuli spoločné úsilie v záujme konečného doriešenia konfliktov v Moldavsku, Gruzínsku a Náhornom Karabachu; vyzýva EÚ a Rusko, aby ako členovia Kvarteta prevzali zodpovednosť za riešenie konfliktu na Blízkom východe a podporovali snahy o uskutočnenie medzinárodnej mierovej konferencie o regionálnej blízkovýchodnej mierovej dohode;

9.  poukazuje na to, že EÚ aj Rusko majú spoločný záujem o mnohostranné riešenia globálnych otázok; pripomína, že vzájomná dôvera a porozumenie by mali byť základom pre účinné dlhodobé partnerstvo; zdôrazňuje, že obe strany musia podporovať úlohu a iniciatívy OSN s cieľom nájsť kompromisné riešenie pre štatút Kosova, ktoré by zabezpečilo mier a stabilitu v celom regióne; víta prístup Ruska v rozhovoroch šiestich národov so Severnou Kóreou a vyzýva Rusko, aby zaujalo rovnaký prístup pri hľadaní riešenia pre vývoj situácie v Iráne, Iraku a strednej Ázii;

10.  vyjadruje svoje znepokojenie nad vyhláseniami prezidenta Putina v súvislosti s plánmi USA umiestniť antibalistické raketové systémy v Európe a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa zapojili do dialógu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad návrhom USA umiestniť časti svojho protiraketového štítu v Poľsku a Českej republike, čo by mohlo viesť k novým pretekom v zbrojení a následne nie k zvýšeniu, ale naopak zníženiu celosvetovej bezpečnosti, a preto požaduje dôkladnú diskusiu o týchto návrhoch na pôde EÚ aj NATO; vyzýva USA a všetkých priamo aj nepriamo zainteresovaných partnerov na podporu multilaterálneho rámca režimu nešírenia jadrových zbraní;

11.  poznamenáva, že už samotná európska politika susedských vzťahov poskytuje množstvo príležitostí na mnohostrannú spoluprácu; žiada vytovrenie spoločenstva EÚ – Čierne more podľa vzoru Severnej dimenzie s cieľom posilniť a povzbudiť dialóg o stabilnejšom, bezpečnejšom a demokratickejšom susedstve;

12.  víta iniciatívy zamerané na dosiahnutie bezvízového styku medzi Európskou úniou a Ruskom, ktoré signalizujú náznak zlepšenia vzťahov a ktoré zabezpečia občanom nielen právo na cestovanie, ale aj právo na prácu; vyzýva na ďalšiu spoluprácu v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, zlepšenia kontrol dokladov totožnosti a lepšej výmeny informácií o terorizme a organizovanom zločine; zdôrazňuje, že Rada a Komisia musia zabezpečiť, aby Rusko dodržalo všetky podmienky stanovené vo všetkých prerokovaných dohodách o odstránení vízovej povinnosti medzi oboma stranami, aby sa predišlo porušeniu bezpečnosti a demokracie v Európe;

13.  víta zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom o energetických otázkach; zdôrazňuje dôležitosť dodávok energie pre európske ekonomiky, čo predstavuje možnú príležitosť pre ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Ruskom; zdôrazňuje, že základom tejto spolupráce by mali byť zásady vzájomnej závislosti a transparentnosti, ako aj rovnaký prístup k trhom, infraštruktúram a k investíciám; vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, aby do novej dohody medzi EÚ a Ruskom boli zahrnuté zásady Energetickej charty a závery skupiny G8 vrátane ďalšej spolupráce v oblasti energetickej účinnosti, šetrenia energiou a obnoviteľnej energie;

14.  víta úsilie a iniciatívy nemeckého predsedníctva, ktoré sa prednostne venuje tejto dôležitej otázke; zdôrazňuje, že dialóg o energetike by mal byť naďalej hlavným bodom agendy budúceho predsedníctva;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.