Predlog resolucije - B6-0190/2007Predlog resolucije
B6-0190/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

2.5.2007

za zaključek razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna in Panagiotis Beglitis
v imenu skupine PSE
o vrhu EU-Rusija

Postopek : 2007/2554(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0190/2007
Predložena besedila :
B6-0190/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

B6‑0190/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhu EU-Rusija

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani, ki je začel veljati leta 1997 in preneha veljati leta 2007,

–  ob upoštevanju posvetovanja med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji, in še posebej svoje resolucije z dne 26. maja 2005 o odnosih med EU in Rusijo[1],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2006 o vrhu EU-Rusija[2],

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker so se odnosi med EU in Rusijo v zadnjih letih nenehno razvijali, kar je privedlo do močnega in vsestranskega gospodarskega povezovanja in soodvisnosti, ki se bosta v naslednjih letih še okrepila,

B.  ker so okrepljeno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med EU in Rusijo poglavitni za stabilnost, varnost in blaginjo celotne Evrope in sosednjih držav,

C.  ker je sklenitev sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Rusko federacijo izjemnega pomena za tesnejše sodelovanje, zlasti pri nadaljnjem razvoju gospodarskih odnosov, temelječih na enakosti, preglednosti in spoštovanju mednarodno priznanih postopkov, pri krepitvi varnosti in stabilnosti v Evropi z iskanjem mirnih političnih rešitev za regionalne spore v skupni soseščini, ter pri utrjevanju spoštovanja človekovih pravic, pravne države in demokratičnega okvira kot osnove za te odnose,

D.  ker bi moralo biti hitro izvajanje štirih skupnih prostorov, to je skupnega gospodarskega prostora, prostora svobode, varnosti in pravice, prostora zunanje varnosti in prostora raziskovanja, izobraževanja in kulture, v središču pogajanj o novem sporazumu o strateškem partnerstvu,

E.  ker bi moral prihodnji sporazum med EU in Rusko federacijo vključevati načela energetske listine, katerih namen je oživiti vezi in rešiti Evropo skrbi, da Rusija uporablja svoje bogate energetske vire kot politično orožje,

F.  ker Litva grozi, da bo blokirala energetski sporazum med EU in Rusko federacijo o povezavi med ruskim naftovodom Družba in litvansko rafinerijo nafte Mazeikiu, zaprti od junija 2006, ter upravitelju naftovoda, podjetju Transnet, očita namerno počasno popravilo puščanja,

G.  ker napetosti med Estonijo in Rusijo naraščajo, ker so v Estoniji iz središča Talina odstranili kip bronastega vojaka, postavljen v čast sovjetskih vojakov, padlih med 2. svetovno vojno; ker bi razmišljanje Rusije o sankcijah zoper Estonijo lahko vodilo k nadaljnjemu odmiku pogajanj z Rusijo o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju,

H.  ker EU in Rusija razpravljata o vzpostavitvi dežurne telefonske linije za primer energetske krize, ki bi uradnikom v Bruslju in Moskvi omogočila takojšen medsebojni stik in s tem odvrnitev morebitne prekinitve dobave plina in nafte zaradi političnih zapletov ali tehničnih okvar,

I.  ker bi bil začetek novega okvirnega sporazuma med EU in Rusijo, ki bi nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki poteče v letu 2007 in ki bo vključeval Bolgarijo in Romunijo, pozitiven dokaz, da tako EU kot tudi Rusija želita pripraviti podlago za nadaljnje intenzivno sodelovanje, še posebej glede skupnih interesov na področjih energije in varnosti,

J.  ker je bil začetek pogajanj o novem okvirnem sporazumu preložen in pogojen s preklicem prepovedi na uvoz poljskega mesa, ki jo je Moskva uvedla leta 2005; ker si EU, da bi prekinila politični zastoj, glede uvoza poljskega mesa prizadeva najti kompromis,

K.  ker je videti, da je po mesece trajajočih pogajanjih med Komisijo, nemškim predsedstvom in Poljsko na eni strani, ter Rusijo na drugi, Rusija pripravljena z EU poiskati kompromis in tako morda prekiniti omenjeni zastoj, s tem pa omogočiti, da obe strani začneta pogajanja o novem okvirnem sporazumu,

L.  ker mednarodno skupnost čedalje bolj skrbi spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava v Rusiji, še posebej svoboda govora in pravica do združevanja,

M.  ker se državljani EU, ki potujejo v Rusijo, in prav tako ruski državljani, ki poskušajo vstopiti v EU, v tem času soočajo z zapleteno kontrolo nad vizumi,

N.  ker so načrti ZDA, da na evropskih tleh, to je na Poljskem in v Češki republiki, namestijo protibalistični raketni sistem, vznemirili Rusijo in povzročili vročo razpravo o ravnovesju moči in morebitni oboroževalni tekmi,

1.  priznava pomen Rusije kot strateške partnerice pri sodelovanju, s katero Evropska unija nima zgolj skupnih gospodarskih in trgovinskih interesov, temveč si z njo deli tudi cilj tesnejšega sodelovanja na mednarodni ravni in v skupnem sosedstvu;

2.  poudarja pomen enotnosti in solidarnosti med državami članicami Evropske unije pri odnosih z Rusijo; zato poziva EU, naj bo EU na srečanjih z Rusijo še naprej enotna, saj predstavlja močnejšo politično silo, ki brani interese vseh svojih članic in predvsem evropske interese;

3.  pozdravlja nenehno izmenjavo mnenj o človekovih pravicah v Rusiji, ki je del posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo; vendar poudarja zelo zaskrbljujoče razmere v Rusiji v smislu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, svobode izražanja, pravice civilne družbe ter posameznikov, da ugovarjajo oblastem in od njih zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja;

4.  izraža veliko zaskrbljenost ob dejstvu, da so ruske oblasti proti mirnim protivladnim demonstracijam, ki so v zadnjih tednih potekale v Moskvi in St. Petersburgu, uporabile silo; poudarja, da sta svoboda govora in pravica do združevanja temeljni človekovi pravici, zato bi nadaljevanje takšne težnje negativno vplivalo na splošni ugled Rusije;

5.  poziva Rusijo, ki je članica Organizacije združenih narodov, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope, naj brez pridržkov izpolnjuje svoje obveznosti spoštovanja človekovih pravic ter svobode združevanja in govora;

6.  poziva Komisijo in Svet, naj nujno še naprej spremljata sedanje razmere in njihov prihodnji razvoj v Rusiji; opozarja, da bi bilo na dnevni red Sveta potrebno vključiti širšo razpravo o razmerah v Rusiji;

7.  poudarja potrebo po sodelovanju z Rusijo kot strateškim partnerjem pri zagotavljanju miru, stabilnosti in varnosti, v boju proti mednarodnemu terorizmu in nasilnemu ekstremizmu ter pri obravnavanju drugih varnostnih vprašanj, kot so okoljska in jedrska tveganja, droge, trgovina z orožjem in ljudmi ter čezmejni organizirani kriminal v soseščini EU, v sodelovanju z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi in drugimi mednarodnimi organizacijami;

8.  poziva Komisijo in Svet, naj si skupaj z rusko vlado prizadevata za skupne pobude za krepitev demokracije, varnosti in spoštovanja temeljnih človekovih pravic v Belorusiji ter vlagata skupne napore v razrešitev sporov v Moldaviji, Gruziji in Gorskem Karabahu; poziva EU in Rusijo, naj kot članici četverice za razrešitev spora na Bližnjem vzhodu prevzameta odgovornost in spodbujata prizadevanja za organizacijo mednarodne mirovne konference za sklenitev mirovnega sporazuma v bližnjevzhodni regiji;

9.  poudarja, da so večstranske rešitve za globalna vprašanja v skupnem interesu EU in Rusije; opozarja, da bi moralo biti obojestransko zaupanje in razumevanje osnova za učinkovito dolgoročno partnerstvo; poudarja, da morata obe strani podpirati vlogo in pobude Združenih narodov pri iskanju kompromisne rešitve o statusu Kosova, kar bi zagotovilo mir in stabilnost v vsej regiji; pozdravlja pristop Rusije k šeststranskim pogovorom s Severno Korejo in poziva Rusijo, naj enako pristopi k iskanju rešitve za dogajanja v Iranu, Iraku in Srednji Aziji;

10.  izraža skrb ob izjavah predsednika Putina v odgovor načrtom Združenih držav Amerike o namestitvi protibalističnih raket v Evropi in vse vpletene strani poziva k dialogu; izraža globoko zaskrbljenost nad predlogom ZDA, da namesti del svoje protiraketne zaščite na Poljskem in v Češki republiki, kar bi lahko pripeljalo do nove oborožitvene tekme in posledično zmanjšalo, namesto povečalo svetovno varnost, zato zahteva temeljito razpravo o teh predlogih tako v okviru EU kot v okviru NATA; poziva ZDA in vse posredno ali neposredno vpletene partnerje, naj podprejo večstranski okvir režima neširjenja jedrskega orožja;

11.  ugotavlja, da evropska sosedska politika že ponuja kar nekaj možnosti za večstransko sodelovanje; poziva k ustanovitvi skupnosti EU-Črno morje po vzoru Severne dimenzije, da bi okrepili in spodbudili dialog za stabilnejše, varnejše in bolj demokratično sosedstvo;

12.  pozdravlja pobude za ukinitev vizumov med Evropsko unijo in Rusijo, kar zbuja upanje na boljše odnose, ki bodo za državljane pomenili ne le pravico do potovanja, temveč tudi do dela; poziva k nadaljnjemu sodelovanju na področju nezakonitega priseljevanja, boljšega nadzora nad osebnimi dokumenti in boljše izmenjave informacij o terorizmu in organiziranem kriminalu; poudarja, da morata Svet in Komisija zagotoviti, da bo Rusija izpolnjevala pogoje, določene v sporazumih, doseženih s pogajanji, o odpravi vizumov med obema stranema, da bi se izognili vsakršni kršitvi v smislu varnosti in demokracije v Evropi;

13.  pozdravlja okrepljeni dialog med EU in Rusijo o energetskih vprašanjih; poudarja pomen uvoza energije za evropska gospodarstva, saj je to potencialna možnost za nadaljnje trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med EU in Rusijo; poudarja, da bi morala biti načela soodvisnosti in preglednosti osnova takšnega sodelovanja, prav tako kot tudi enak dostop do trgov, infrastrukture in naložb; poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela energijske listine in sklepov G8 vključena v novi sporazum med EU in Rusijo, vključno z nadaljnjim sodelovanjem na področju energetske učinkovitosti, prihrankov energije in obnovljivih energij;

14.  pozdravlja napore in pobude nemškega predsedovanja, da se temu pomembnemu vprašanju nameni prednost; poudarja, da mora dialog o energiji ostati glavna tema na dnevnem redu prihodnjega predsedovanja;

15.  naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije.