Návrh uznesenia - B6-0191/2007Návrh uznesenia
B6-0191/2007

NÁVRH UZNESENIA

2.5.2007

na ukončenie rozpravy o vyhláseniach Rady a Komisie,
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Annemie Neyts-Uyttebroeck
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o prípravách na 9. samit EÚ - Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare

Postup : 2007/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0191/2007
Predkladané texty :
B6-0191/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0191/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípravách na 9. samit EÚ - Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1997 a ktorej platnosť sa skončiť v roku 2007,

–  so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä na uznesenie z 26 mája 2005 o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom[1], na uznesenie z 13. decembra 2006 o 8. samite EÚ - Rusko[2] a na uznesenie z 26. apríla 2007 o nedávnom potlačení demonštrácií v Rusku[3],

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia sa aj naďalej zaväzuje prehlbovať a rozvíjať strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Ruskom,

B.  keďže súčasná Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom má vypršať v roku 2007 a keďže spoločné úsilie smeruje k odstráneniu prekážok vytvorených ruským zákazom dovozu určitých potravinových výrobkov a k začatiu rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci,

C.  keďže Európska únia musí vo svojich vzťahoch s Ruskom hovoriť jednotným hlasom a zakladať tieto vzťahy na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách,

D.  keďže jestvuje široké znepokojenie nad úrovňou demokracie a dodržiavaním ľudských práv v Rusku, nad nezávislosťou súdnictva, zvýšenou kontrolou médií, neschopnosťou ruskej polície a súdnych orgánov nájsť zodpovedných za vraždy novinárov a nad represívnymi opatreniami proti opozícii,

1.  vyjadruje svoju neustálu podporu cieľu rozvíjania vzťahov s Ruskom v zmysle skutočného strategického partnerstva, ktoré prekračuje obchodné a hospodárske vzťahy a zahŕňa aj cieľ konať spoločne na medzinárodnej scéne a v spoločnom susedstve a rozvíjať blízke osobné kontakty medzi EÚ a Ruskom ako nevyhnutné súčasti dynamického a rozvíjajúceho sa partnerstva;

2.  poukazuje na to, že vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa zakladajú na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách, a preto musia demokratické zásady a ľudské práva zohrávať hlavnú úlohu v novej rámcovej dohode a v rozvoji partnerstva; zdôrazňuje však, že terajšia situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy čo sa týka dodržiavania ľudských práv, a to nielen v Čečensku, demokracie, slobody prejavu, práv občianskej spoločnosti a jednotlivcov spochybniť konanie orgánov a žiadať, aby sa za svoje činy zodpovedali a práv opozície plne sa zúčastňovať skutočne demokratického procesu;

3.  podčiarkuje, že autoritárske tendencie sú súčasťou znepokojujúceho trendu, ktorý ohrozuje demokratický vývoj v Rusku a spochybňuje legitímnosť ruského vlády, a to v krajine ako aj mimo nej; poukazuje na skutočnosť, že takýto vývoj škodí ďalšiemu rozvoju partnerstva medzi Európskou úniou a Ruskom a oslabuje medzinárodnú pozíciu Ruska v čase, kedy si rastúca ekonomika Ruska, vzájomná závislosť medzi Európskou úniou a Ruskom a mnohé spoločné globálne výzvy vyžadujú skutočné partnerstvo;

4.  zdôrazňuje význam jednoty a solidarity medzi členskými štátmi Európskej únie v jej vzťahoch s Ruskom;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že posledný samit neodštartoval rokovania o novej rámcovej dohode medzu EÚ a Ruskom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úsilie, ktoré vynaložila Komisia a predsedníctvo Rady, najmä 23. apríla v Luxemburgu, stroskotalo; poukazuje na výroky Komisie o tom, že Poľsko a Európska únia splnili všetky podmienky ruskej strany na skončenie obchodného embarga; naliehavo žiada ruskú vládu, aby uznala argumenty Poľska a EÚ na skončenie blokády vývozu mäsa z Poľska do Ruska a aby sa tým umožnilo začatie rokovaní medzi EÚ a Ruskom; vyjadruje nádej, že pokračujúce rozhovory, prebiehajúce za pomoci fytosanitárnych odborníkov Komisie, vyriešia problémy tak, aby rokovania o novej dohode mohli bezodkladne začať;

6.  poukazuje na skutočnosť, že zatiaľ čo by sa mali čo najskôr začať rokovania o novej dohode, Európsky parlament bude aj naďalej monitorovať vývoj v Rusku v súvislosti s ľudskými právami, demokraciou, slobodou médií a zhromažďovania a v súvislosti s možnosťami opozície plne sa zúčastňovať skutočne demokratického procesu; poznamenáva, že vývoj týchto otázok sa bude brať do úvahy počas celého procesu rokovaní, pričom sa zvláštna pozornosť bude venovať situácii v Čečensku a súdnym prípadom, akým bolo napr. súdne konanie a podmienky uväznenia Michaila Chodorkovského;

7.  poukazuje na to, že spolupráca v energetickej oblasti sa musí zakladať na zásadách Energetickej charty, ktorá musí byť súčasťou novej rámcovej dohody medzi EÚ a Ruskom, aby sa zabezpečili transparentné a čestné vzájomné podmienky investovania, rovnaký prístup a trh založený na rešpektovaní pravidiel; podčiarkuje, že aj v tejto oblasti je potrebný jednotný postoj EÚ, a že napr. plánovaný baltský ropovod nemôže byť vnímaný len ako dvojstranná záležitosť Ruska a Nemecka;

8.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom investícií v ruskom energetickom odvetví, vrátane v energetickej účinnosti, čo by mohlo viesť k nedostatku v ruských domácich dodávkach a k ťažkostiam pri plnení vývozných záväzkov; vyjadruje obavy z toho, že Rusko využíva svoje energetické odvetvie ako nástroj svojej zahraničnej politiky;

9.  víta nedávny pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä dohodu o postupnom zrušení poplatkov, ktoré Rusko účtuje leteckým spoločnostiam EÚ za prelet nad sibírskou oblasťou, čo vydláždi cestu pre prepravcov EÚ k zvýšeniu počtu letov do ázijských destinácií a k uľahčeniu získavania víz a dohodám o readmisii, ktoré tvoria prvú časť procesu smerujúcemu k liberalizácii víz, takisto poukazuje na spokojnosť Ruska s jeho rovnocenným partnerstvom v Severnej dimenzii spolu s EÚ, Nórskom a Islandom, a víta účasť Ruska v parlamentnom fóre Severnej dimenzie;

10.  pripomína svoju podporu ruského členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), čo napomôže Rusku prijať pravidlá svetového trhu; vyzýva Rusko, aby pred vstupom do WTO rešpektovalo dohody s EÚ, napr. dohody o dani na vývozné drevo alebo na iné obchodné záležitosti a aby sa naďalej usilovalo o odstránenie posledných prekážok v jeho členstve vo WTO;

11.  víta pokrok dosiahnutý v dohode o hraniciach medzi Lotyšskom - Ruskom, no zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť ďalšieho pokroku s cieľom zabezpečenia ratifikácie a vykonávania dohody o hraniciach medzi Ruskom a Estónskom;

12.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili svoje snahy v riešení problémov pri prechádzaní hraníc EÚ s Ruskom a aby sa zapojili do konkrétnych projektov a plne využívali nový nástroj susedstva a partnerstva a fondy INTERREG určené na cezhraničnú spoluprácu;

13.  zdôrazňuje, že pozícia Ruska ako stáleho člena bezpečnostnej rady OSN, jeho členstva v G8 a jeho záväzok k mnohostrannosti si vyžadujú jeho konštruktívne zapojenie sa do hľadania riešení medzinárodných otázok, akými sú napr. šírenie jadrových zbraní, Blízky východ a Kosovo;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.