Πρόταση ψηφίσματος - B6-0193/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0193/2007

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  2.5.2007

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
  των βουλευτών: Jean Lambert, Elisabeth Schroedter και Sepp Kusstatscher
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων

  Διαδικασία : 2007/2546(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B6-0193/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B6-0193/2007
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B6‑0193/2007

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τις διατάξεις που αναφέρονται στα κοινωνικά δικαιώματα, και το άρθρο 136 της Συνθήκης ΕΚ, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού,

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/EΚ της 11ης Μαρτίου 2002[1] για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, την οδηγία 98/59/EΚ της 20ης Ιουλίου 1998[2] για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις, την οδηγία 94/45/EΚ της 22ας Σεπτεμβρίου 1994[3] για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης και την οδηγία του Συμβουλίου 2001/23/EΚ της 12ης Μαρτίου 2001[4] περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων· έχοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι εν λόγω οδηγίες αφορούν την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τα μέσα διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM (2005) 0120 τελικό) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2005 (CESE 1495/2005),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση και την απασχόληση (2005/2188 (INI)) που εγκρίθηκε στις 16 Μαρτίου 2005,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των στόχων της Λισσαβόνας συγκαταλέγεται και η προώθηση της πλήρους απασχόλησης, η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, η κοινωνική και εδαφική συνοχή και η αειφόρος ανάπτυξη,

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της αναδιάρθρωσης συχνά αντιστρατεύονται τους στόχους της Λισσαβόνας για την προώθηση της πλήρους απασχόλησης, την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η χάραξη μιας βιομηχανικής πολιτικής με καινοτόμο προσανατολισμό, η θέσπιση αποτελεσματικής και στοχοθετημένης εργατικής νομοθεσίας και η υιοθέτηση ενεργών πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας αποτελούν κομβικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης και πράσινης ανάπτυξης που περιγράφεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς και για την εξασφάλιση συνθηκών για τη διατήρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που απασχολούν σημαντικό τμήμα του εργαζόμενου πληθυσμού της Ευρώπης,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και, ως εκ τούτου, αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα της κοινωνικής Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί με μέσα όπως η νομοθεσία,

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των διαδικασιών αναδιάρθρωσης στην Ευρώπη για τις οποίες οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα ενημέρωσής τους,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του (A5-282/2001) του Σεπτεμβρίου 2001, ζητούσε την τροποποίηση της οδηγίας 94/45/EΚ, πράγμα το οποίο δεν υιοθέτησε η πρόταση της Επιτροπής,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αναδιοργάνωσης μέσω, επί παραδείγματι, αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων και μετεγκαταστάσεων, επηρεάζει πολίτες, εργαζόμενους και περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διαδικασία αυτή, είναι πολύ σημαντικό να επιδειχθεί ο δέων σεβασμός και η δέουσα εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία πρέπει να αντιμετωπίζεται πάραυτα ούτως ώστε να μην δημιουργούνται ανισότητες,

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης είναι η αύξηση της συγκέντρωσης, της ανακατάταξης και η δημιουργία μεγάλων διεθνών ομίλων, συχνά σε τομείς ζωτικού στρατηγικού ενδιαφέροντος· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι ενίσχυση πρέπει να χορηγηθεί σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην αλλαγή, και ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων,

  1.  καλεί την Επιτροπή, όπως ήδη επανειλημμένως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πιο πρόσφατα στο ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2006 (2005/2188 (INI)), να προχωρήσει σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο νόμου, να αποφευχθεί η ασάφεια δικαίου και να βελτιωθεί τόσο η εφαρμογή της νομοθεσίας όσο και η διάρθρωση του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στα εθνικά επίπεδα και το ευρωπαϊκό·

  2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσία όσον αφορά τη διαβούλευση και την ενημέρωση των εργαζομένων·

  3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατάσταση εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη διαβούλευση και την ενημέρωση·

  4.  καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ορθά τις οδηγίες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης·

  5.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον εσωτερικό συντονισμό των πολιτικών της στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, των οικονομικών και νομισματικών θεμάτων, της βιομηχανίας και της έρευνας και ανάπτυξης και να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν ενεργά στη χάραξη μιας συνεκτικής δέσμης πολιτικών για τη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου Ευρώπης·

  6.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127 της Συνθήκης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί συνεκτική σύνδεση των κανόνων ανταγωνισμού με την κοινοτική νομοθεσία στον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης· ζητεί η χορήγηση άδειας για συγχωνεύσεις να υπόκειται στην απόδειξη της συμμόρφωσης στην υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης·

  7.  καλεί τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα εργασίας τους την εκπόνηση εκθέσεων τις οποίες η Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως βάση για την ανάπτυξη πιο δραστικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, βελτίωση της δια βίου μάθησης και χάραξη ενεργών πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας·

  8.  επιμένει ότι δεν πρέπει να χορηγούνται κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων σε εταιρείες που έχουν παραβιάσει σημαντικές πτυχές των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο των οδηγιών περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, και/ή οι εν λόγω εταιρείες να καλούνται να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα καθώς και τα πάσης φύσεως κοινοτικά κονδύλια ή τις εθνικές ενισχύσεις που εισέπραξαν για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς επίσης και να αποκλειστούν από διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών και δημόσιες επιδοτήσεις·

  9.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο αποφασιστική στρατηγική για να προλάβει τη βιομηχανική αναδιάρθρωση και για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της·

  10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τους κοινωνικούς εταίρους.