Päätöslauselmaesitys - B6-0193/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0193/2007

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  2.5.2007

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  esittäjä(t): Jean Lambert, Elisabeth Schroedter ja Sepp Kusstatscher
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  yhteisön lainsäädännön vahvistamisesta työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa alalla

  Menettely : 2007/2546(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0193/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0193/2007
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0193/2007

  Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön lainsäädännön vahvistamisesta työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa alalla

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen sosiaalisia oikeuksia koskevat määräykset sekä EY:n perustamissopimuksen 136 artiklan, jonka mukaan jäsenvaltioiden tavoitteena on työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen kohentaminen, riittävä sosiaalinen suojelu, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen, jotta voidaan saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso ja torjua syrjäytymistä,

  –  ottaa huomioon työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan 11. maaliskuuta 2002 annetun direktiivin 2002/14/EY[1], työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön harmonisoinnista 20. heinäkuuta 1998 annetun direktiivin 98/59/EY[2], eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta 22. syyskuuta 1994 annetun direktiivin 94/45/EY[3] ja työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12. maaliskuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY[4]; ottaa huomioon, että edellä mainitut direktiivit koskevat työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun välineitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista,

  –  ottaa huomioon komission tiedonannon "Rakenneuudistukset ja työllisyys –Rakenneuudistusten ennakointi ja tukeminen työllisyyden kehittämiseksi: Euroopan unionin tehtävät" (KOM(2005)0120 lopullinen) sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2005 antaman lausunnon (CESE 1495/2005),

  –  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman "Rakenneuudistukset ja työllisyys" (2005/2188(INI)),

  –  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission kertomuksesta yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin soveltamisesta,

  –  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa teollisuuden rakennemuutoksista ja yritysfuusioista,

  –  ottaa huomioon komission täysistunnolle 25. huhtikuuta 2007 antaman julistuksen yhteisön lainsäädännön vahvistamisesta työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa alalla,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Lissabonin tavoitteilla pyritään tukemaan täystyöllisyyttä, työpaikkojen laatua, sosiaalista ja alueellista koheesiota sekä kestävää kehitystä,

  B.  ottaa huomioon, että uudelleenjärjestelyjen seuraukset voivat joskus olla vastoin Lissabonin tavoitteita, joita ovat täystyöllisyys, laadukkaat työpaikat, sosiaalinen ja alueellinen koheesio sekä kestävän kehityksen edistäminen,

  C.  katsoo, että vahva sosiaalinen vuoropuhelu ja yleiset työehtosopimukset, innovaatioon keskittyvä teollisuuspolitiikka, tehokas kohdennettu työlainsäädäntö sekä aktiiviset työmarkkinapolitiikat ovat avain, jolla voidaan saavuttaa Lissabonin strategiassa asetetut älykkään ja vihreän kasvun tavoitteet ja luoda olosuhteet, joissa teollisuustoimintaa, joka työllistää suuren osan Euroopan työväestöstä, voidaan ylläpitää ja kehittää,

  D.  ottaa huomioon, että työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat oikeudet muodostavat eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun keskeisen välineen ja siten sosiaalisen Euroopan keskeisen osan; ottaa huomioon, että sosiaalista Eurooppaa on vahvistettava lainsäädännön kaltaisilla välineillä,

  E.  ottaa huomioon, että eri puolilla Eurooppaa on viime vuosina toteutettu huomattavasti enemmän rakennemuutosprosesseja, joissa tiedonsaantioikeuksia ei työntekijöiden mukaan ole kunnioitettu,

  F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on syyskuussa 2001 antamassaan päätöslauselmassa (A5-0282/2001) vaatinut, että direktiiviä 94/45/EY on muutettava, ja ottaa huomioon, että komissio ei ole vastannut ehdotuksella,

  G.  ottaa huomioon, että uudelleenjärjestelyt, joista ovat esimerkkeinä rakennemuutokset, fuusiot ja yritysten siirtymiset, vaikuttavat kansalaisiin, työntekijöihin ja alueisiin kaikkialla Euroopan unionissa; katsoo, että tässä prosessissa on olennaista lainsäädännön asianmukainen kunnioittaminen ja täytäntöönpano erityisesti osapuolten osallistumisen takaamiseksi; katsoo, että lainsäädännön noudattamatta jättämiseen on puututtava välittömästi, jotta voidaan luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset,

  H.  ottaa huomioon, että yksi globalisaation seurauksista on lisääntyvä keskittyminen, uudelleenryhmittyminen ja suurten kansainvälisten konsernien syntyminen joskus strategisesti elintärkeillä aloilla; katsoo siksi, että kaikille teollisuuden osapuolille olisi annettava apua muutoksesta selviämistä varten; katsoo, että tämä sisältää oikeuden saada tietoa ja tulla kuulluksi,

  1.  kehottaa komissiota tarkistamaan ja nykyaikaistamaan yhteisön lainsäädäntöä työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa alalla, kuten Euroopan parlamentti on jo useita kertoja ja viimeksi 16. maaliskuuta 2006 annetussa päätöslauselmassaan (2005/2188(INI)) vaatinut, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen ja tehokas oikeudellinen kehys, välttää oikeudellinen epävarmuus ja parantaa sekä lainsäädännön täytäntöönpanoa että sosiaalisen vuoropuhelun sujuvuutta kansallisten tasojen ja eurooppalaisen tason välillä;

  2.  kehottaa komissiota esittämään parlamentille aikataulun kuulemista ja tiedottamista koskevan yhteisön lainsäädännön tarkistamista ja nykyaikaistamista varten;

  3.  kehottaa komissiota varmistamaan, että täytäntöönpano tapahtuu jäsenvaltioissa asianmukaisesti, ja esittämään parlamentille kertomuksen kuulemista ja tiedottamista koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta;

  4.  kehottaa komissiota ilmoittamaan, mitkä jäsenvaltiot eivät ole panneet tiedottamis- ja kuulemisdirektiiviä asianmukaisesti täytäntöön;

  5.  kehottaa komissiota parantamaan politiikkojensa sisäistä koordinaatiota työllisyys- ja sosiaaliasioiden, talous- ja raha-asioiden, teollisuuden ja tutkimuksen sekä kehitysyhteistyöpolitiikan alalla, sekä kannustamaan työmarkkinaosapuolia aktiiviseen osallistumiseen kehitettäessä johdonmukaisia politiikkoja kilpailukykyisen ja innovatiivisen eurooppalaisen teollisuuden ylläpitämiseksi;

  6.  muistuttaa komissiota siitä, että perustamissopimuksen 127 artiklan mukaisesti on tarpeen varmistaa johdonmukainen yhteys kilpailusääntöjen sekä yhteisön sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön välillä; vaatii, että fuusioiden hyväksymisen edellytyksenä olisi oltava, että noudatetaan velvollisuutta, joka koskee työntekijöille ja eurooppalaisille yritysneuvostoille tiedottamista sekä niiden kuulemista;

  7.  kehottaa asiasta vastaavia valiokuntiaan sisällyttämään toimintaohjelmaansa kertomukset, jotka tarjoaisivat komissiolle perustan, jolle se voi kehittää Euroopan tasolla tehokkaampia politiikkoja, joilla käsitellään globalisaatiota ja jotka sisältävät tehostetun sosiaalisen vuoropuhelun, lisää yksityisiä ja julkisia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, paremman elinikäisen oppimisen ja aktiivisia työmarkkinapolitiikkoja;

  8.  vaatii, että rakennerahastoista ei myönnetä varoja yrityksille, jotka ovat rikkoneet niillä tiedottamis- ja kuulemisdirektiivien mukaisesti olevien velvoitteiden keskeisiä seikkoja, ja/tai että tällaisia yrityksiä vaaditaan maksamaan takaisin nämä varat sekä muut niille alueellisen kehityksen ja työllisyyden edistämiseksi yhteisön tasolla tai kansallisella tasolla annetut tuet, ja että ne olisi suljettava julkisten hankintojen ja julkisten tukien ulkopuolelle;

  9.  kehottaa komissiota omaksumaan määrätietoisemman strategian, jolla varaudutaan elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja torjutaan sen sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset;

  10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä työmarkkinaosapuolille.